ClaimTypes.Thumbprint Özellik

Tanım

Parmak izini belirten bir talebin URI 'sini alır.Gets the URI for a claim that specifies a thumbprint.

public:
 static property System::String ^ Thumbprint { System::String ^ get(); };
public static string Thumbprint { get; }
member this.Thumbprint : string
Public Shared ReadOnly Property Thumbprint As String

Özellik Değeri

String

Parmak izini belirten bir talebin URI 'SI.The URI for a claim that specifies a thumbprint.

Açıklamalar

Parmak izi, bir X. 509.440 sertifikasının genel olarak benzersiz bir SHA-1 karmasıdır.A thumbprint is a globally unique SHA-1 hash of an X.509 certificate.

Bu özellik tarafından döndürülen dize http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/thumbprint .The string returned by this property is http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/thumbprint.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.