IdentityConfiguration.Name Özellik

Tanım

Bu yapılandırmanın hizmet adını alır.Gets the service name of this configuration.

public:
 property System::String ^ Name { System::String ^ get(); };
public string Name { get; }
member this.Name : string
Public ReadOnly Property Name As String

Özellik Değeri

String

Hizmet adı.The service name.

Şunlara uygulanır