KerberosSecurityTokenHandler.GetTokenTypeIdentifiers Yöntem

Tanım

WS-Security Kerberos güvenlik belirteci profilinde tanımlanan Kerberos güvenlik belirteci türünü alır.Gets the Kerberos Security token type defined in WS-Security Kerberos Security Token profile.

public:
 override cli::array <System::String ^> ^ GetTokenTypeIdentifiers();
public override string[] GetTokenTypeIdentifiers ();
override this.GetTokenTypeIdentifiers : unit -> string[]
Public Overrides Function GetTokenTypeIdentifiers () As String()

Döndürülenler

String[]

Kerberos güvenlik belirteci türü URI 'SI.The Kerberos Security token type URI. Varsayılan olarak, Kerberos özelliğinin değeri.By default, the value of the Kerberos property.

Şunlara uygulanır