SamlAction.Namespace Özellik

Tanım

Özelliğin tanımlandığı XML ad alanını alır veya ayarlar Action .Gets or sets the XML namespace in which the Action property is defined.

public:
 property System::String ^ Namespace { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string Namespace { get; set; }
member this.Namespace : string with get, set
Public Property Namespace As String

Özellik Değeri

String

Özelliğin tanımlandığı XML ad alanı Action .The XML namespace in which the Action property is defined.

Özel durumlar

IsReadOnlyÖzelliği true ve Namespace özelliği ayarlanır.The IsReadOnly property is true and the Namespace property is set.

Açıklamalar

NamespaceÖzelliği, Namespace <saml:Action> OASSıS SAML 1,1 belirtiminde tanımlanmış XML öğesinin özniteliğine karşılık gelir.The Namespace property corresponds to the Namespace attribute of the <saml:Action> XML element that is defined in the OASIS SAML 1.1 specification.

Şunlara uygulanır