SecurityTokenHandlerCollectionManager.CreateDefaultSecurityTokenHandlerCollectionManager Yöntem

Tanım

Varsayılan belirteç işleyicileri kümesini içeren bir işleyici koleksiyonuyla bir belirteç işleyici koleksiyon Yöneticisi oluşturur.Creates a token handler collection manager with a handler collection that contains the default set of token handlers.

public:
 static System::IdentityModel::Tokens::SecurityTokenHandlerCollectionManager ^ CreateDefaultSecurityTokenHandlerCollectionManager();
public static System.IdentityModel.Tokens.SecurityTokenHandlerCollectionManager CreateDefaultSecurityTokenHandlerCollectionManager ();
static member CreateDefaultSecurityTokenHandlerCollectionManager : unit -> System.IdentityModel.Tokens.SecurityTokenHandlerCollectionManager
Public Shared Function CreateDefaultSecurityTokenHandlerCollectionManager () As SecurityTokenHandlerCollectionManager

Döndürülenler

SecurityTokenHandlerCollectionManager

Varsayılan belirteç işleyicileriyle bir koleksiyon içeren bir yönetici.A manager that contains a collection with the default token handlers.

Açıklamalar

Yeni örnek, yapılandırmadan varsayılan hizmet adıyla ilişkilendirilir.The new instance is associated with the default service name from configuration.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.