FileNotFoundException.GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext) Yöntem

Tanım

SerializationInfo nesnesini dosya adı ve ek özel durum bilgileri olarak ayarlar.Sets the SerializationInfo object with the file name and additional exception information.

public:
 override void GetObjectData(System::Runtime::Serialization::SerializationInfo ^ info, System::Runtime::Serialization::StreamingContext context);
public override void GetObjectData (System.Runtime.Serialization.SerializationInfo info, System.Runtime.Serialization.StreamingContext context);
[System.Security.SecurityCritical]
public override void GetObjectData (System.Runtime.Serialization.SerializationInfo info, System.Runtime.Serialization.StreamingContext context);
override this.GetObjectData : System.Runtime.Serialization.SerializationInfo * System.Runtime.Serialization.StreamingContext -> unit
Public Overrides Sub GetObjectData (info As SerializationInfo, context As StreamingContext)

Parametreler

info
SerializationInfo

Oluşturulan özel durum hakkında serileştirilmiş nesne verilerini tutan nesne.The object that holds the serialized object data about the exception being thrown.

context
StreamingContext

Kaynak veya hedefle ilgili bağlamsal bilgileri içeren nesne.The object that contains contextual information about the source or destination.

Öznitelikler

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.