FileNotFoundException.Message Özellik

Tanım

Özel durumun nedenini açıklayan hata iletisini alır.Gets the error message that explains the reason for the exception.

public:
 virtual property System::String ^ Message { System::String ^ get(); };
public override string Message { get; }
member this.Message : string
Public Overrides ReadOnly Property Message As String

Özellik Değeri

Hata iletisi.The error message.

Açıklamalar

Geçerli özel durum için oluşturucuya hiçbir ileti sağlanmazsa, bu özellik sistem tarafından sağlanan bir hata iletisi döndürür.If no message was supplied to the constructor for the current exception, this property returns a system-supplied error message. FileName özelliği nulldeğilse, ileti dosya adını içerir.If the FileName property is not null, the message includes the file name.

Bu özellik salt okunur durumdadır.This property is read-only.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.