FileNotFoundException.ToString Yöntem

Tanım

Bu özel durumun tam adını, muhtemelen hata iletisini, iç özel durumun adını ve yığın izlemesini döndürür.Returns the fully qualified name of this exception and possibly the error message, the name of the inner exception, and the stack trace.

public:
 override System::String ^ ToString();
public override string ToString ();
override this.ToString : unit -> string
Public Overrides Function ToString () As String

Döndürülenler

Bu özel durumun tam adı ve muhtemelen hata iletisi, iç özel durumun adı ve yığın izlemesi.The fully qualified name of this exception and possibly the error message, the name of the inner exception, and the stack trace.

Açıklamalar

Bu yöntem ToStringgeçersiz kılar.This method overrides ToString.

Bu yöntemin döndürdüğü dize temsili, özel durumun adını, Message özelliğinin değerini, iç özel durum üzerinde ToString çağırmanın sonucunu, FileName özelliğinin değerini ve StackTraceçağırmanın sonucunu içerir.The string representation returned by this method includes the name of the exception, the value of the Message property, the result of calling ToString on the inner exception, the value of the FileName property, and the result of calling StackTrace. Bu üyelerin herhangi biri null bir başvuru ise, değeri döndürülen dizeye dahil edilmez.If any of these members is a null reference, its value is not included in the returned string.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.