LogRecordSequence.EndFlush(IAsyncResult) Yöntem

Tanım

Zaman uyumsuz temizleme işlemini sonlandırır.Ends an asynchronous flush operation. Bu yöntem devralınamaz.This method cannot be inherited.

public:
 virtual System::IO::Log::SequenceNumber EndFlush(IAsyncResult ^ result);
public System.IO.Log.SequenceNumber EndFlush (IAsyncResult result);
abstract member EndFlush : IAsyncResult -> System.IO.Log.SequenceNumber
override this.EndFlush : IAsyncResult -> System.IO.Log.SequenceNumber
Public Function EndFlush (result As IAsyncResult) As SequenceNumber

Parametreler

result
IAsyncResult

Bekleyen zaman uyumsuz g/ç isteğine başvuru.A reference to the outstanding asynchronous I/O request.

Döndürülenler

SequenceNumber

Yazılan son kaydın sıra numarası.The sequence number of the last record written.

Uygulamalar

Özel durumlar

result geçersizdir.result is invalid.

Beklenmeyen bir g/ç özel durumu nedeniyle istek gerçekleştirilemedi.The request could not be performed because of an unexpected I/O exception.

End Bu zaman uyumsuz işlem için zaten çağrılmış.End has already been called for this asynchronous operation.

Kayıt sırası salt okuma erişimiyle açıldığından işlem gerçekleştirilemiyor.The operation cannot be performed because the record sequence was opened with read-only access.

Yöntemi, sırası atıldıktan sonra çağırılır.The method was called after the sequence has been disposed of.

Programın yürütülmesine devam etmek için yeterli bellek yok.There is not enough memory to continue the execution of the program.

Kayıt sırası dolu.The record sequence is full.

Belirtilen günlük dizisine erişim, işletim sistemi tarafından reddedildi.Access for the specified log sequence is denied by the operating system.

Açıklamalar

Bu yöntem, g/ç işlemi tamamlanana kadar engeller.This method blocks until the I/O operation has completed. G/ç isteği sırasında oluşan bir disk hatası gibi zaman uyumsuz temizleme isteği sırasında oluşan hatalar, çağrıldığında görünür hale gelir EndFlush .Errors that occur during an asynchronous flush request, such as a disk failure during the I/O request, become visible when EndFlush is called.

Bu yöntem IAsyncResult , yöntemi tarafından döndürülen her bir kez tam olarak çağrılmalıdır BeginFlush .This method must be called exactly once on every IAsyncResult returned by the BeginFlush method.

Şunlara uygulanır