WaitForChangedResult.TimedOut Özellik

Tanım

Bekleme işleminin zaman aşımına uğramadığını gösteren bir değer alır veya ayarlar.Gets or sets a value indicating whether the wait operation timed out.

public:
 property bool TimedOut { bool get(); void set(bool value); };
public bool TimedOut { get; set; }
member this.TimedOut : bool with get, set
Public Property TimedOut As Boolean

Özellik Değeri

Boolean

trueWaitForChanged(WatcherChangeTypes)yöntemi zaman aşımına uğradı; Aksi takdirde, false .true if the WaitForChanged(WatcherChangeTypes) method timed out; otherwise, false.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.