WindowsRuntimeStreamExtensions.AsStreamForRead Yöntem

Tanım

Aşırı Yüklemeler

AsStreamForRead(IInputStream)

Windows Çalışma Zamanı bir giriş akışını Windows Store uygulamaları için .NET'te yönetilen akışa dönüştürür.

AsStreamForRead(IInputStream, Int32)

belirtilen arabellek boyutunu kullanarak Windows 8.x Store uygulamaları için Windows Çalışma Zamanı giriş akışını .NET'te yönetilen bir akışa dönüştürür.

AsStreamForRead(IInputStream)

Önemli

Bu API, CLS uyumlu değildir.

Windows Çalışma Zamanı bir giriş akışını Windows Store uygulamaları için .NET'te yönetilen akışa dönüştürür.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static System::IO::Stream ^ AsStreamForRead(Windows::Storage::Streams::IInputStream ^ windowsRuntimeStream);
[System.CLSCompliant(false)]
public static System.IO.Stream AsStreamForRead (this Windows.Storage.Streams.IInputStream windowsRuntimeStream);
[<System.CLSCompliant(false)>]
static member AsStreamForRead : Windows.Storage.Streams.IInputStream -> System.IO.Stream
<Extension()>
Public Function AsStreamForRead (windowsRuntimeStream As IInputStream) As Stream

Parametreler

windowsRuntimeStream
IInputStream

Dönüştürülecek Windows Çalışma Zamanı IInputStream nesnesi.

Döndürülenler

Stream

Dönüştürülen akış.

Öznitelikler

Özel durumlar

windowsRuntimeStream, null değeridir.

Örnekler

Aşağıdaki örnek, yönetilen bir akışı Windows Çalışma Zamanı bir akışa ve akıştan dönüştürmek için ve AsStreamForRead yöntemlerinin nasıl kullanılacağını AsStreamForWrite gösterir.

using System;
using System.IO;
using Windows.Storage;
using Windows.UI.Xaml;
using Windows.UI.Xaml.Controls;

namespace ExampleApplication
{
  public sealed partial class BlankPage : Page
  {
    public BlankPage()
    {
      this.InitializeComponent();
    }

    private async void CreateButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      StorageFile newFile = await ApplicationData.Current.LocalFolder.CreateFileAsync("testfile.txt");
      var streamNewFile = await newFile.OpenAsync(FileAccessMode.ReadWrite);

      using (var outputNewFile = streamNewFile.GetOutputStreamAt(0))
      {
        using (StreamWriter writer = new StreamWriter(outputNewFile.AsStreamForWrite()))
        {
          await writer.WriteLineAsync("content for new file");
          await writer.WriteLineAsync(UserText.Text);
        }
      }
    }

    private async void VerifyButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      StorageFile openedFile = await ApplicationData.Current.LocalFolder.GetFileAsync("testfile.txt");
      var streamOpenedFile = await openedFile.OpenAsync(FileAccessMode.Read);

      using (var inputOpenedFile = streamOpenedFile.GetInputStreamAt(0))
      {
        using (StreamReader reader = new StreamReader(inputOpenedFile.AsStreamForRead()))
        {
          Results.Text = await reader.ReadToEndAsync();
        }
      }
    }
  }
}
Imports System.IO
Imports Windows.Storage

NotInheritable Public Class BlankPage
  Inherits Page

  Private Async Sub CreateButton_Click(sender As Object, e As RoutedEventArgs)
    Dim newFile As StorageFile = Await ApplicationData.Current.LocalFolder.CreateFileAsync("testfile.txt")
    Dim streamNewFile = Await newFile.OpenAsync(FileAccessMode.ReadWrite)

    Using outputNewFile = streamNewFile.GetOutputStreamAt(0)
      Using writer As StreamWriter = New StreamWriter(outputNewFile.AsStreamForWrite())
        Await writer.WriteLineAsync("content for new file")
        Await writer.WriteLineAsync(UserText.Text)
      End Using
    End Using
  End Sub

  Private Async Sub VerifyButton_Click(sender As Object, e As RoutedEventArgs)
    Dim openedFile As StorageFile = Await ApplicationData.Current.LocalFolder.GetFileAsync("testfile.txt")
    Dim streamOpenedFile = Await openedFile.OpenAsync(FileAccessMode.Read)

    Using inputOpenedFile = streamOpenedFile.GetInputStreamAt(0)

      Using reader As StreamReader = New StreamReader(inputOpenedFile.AsStreamForRead())
        Results.Text = Await reader.ReadToEndAsync()
      End Using
    End Using
  End Sub
End Class

Önceki örnekle ilişkili XAML kodu aşağıda verilmiştir.

<Page
  x:Class="ExampleApplication.BlankPage"
  xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
  xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
  xmlns:local="using:ExampleApplication"
  xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
  xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
  mc:Ignorable="d">

  <StackPanel Background="{StaticResource ApplicationPageBackgroundBrush}" VerticalAlignment="Center" HorizontalAlignment="Center">
    <TextBlock Text="Provide text to write to file:"></TextBlock>
    <TextBox Name="UserText" Width="400"></TextBox>
    <Button Name="CreateButton" Content="Create File" Click="CreateButton_Click"></Button>
    <Button Name="VerifyButton" Content="Verify Contents" Click="VerifyButton_Click"></Button>
    <TextBlock Name="Results"></TextBlock>
  </StackPanel>
</Page>

Açıklamalar

Not

Visual Basic ve C# içinde, bu yöntemi türündeki Streamherhangi bir nesnede örnek yöntemi olarak çağırabilirsiniz. Bu yöntemi çağırmak için örnek yöntemi sözdizimini kullandığınızda, ilk parametreyi yok sayın. Daha fazla bilgi için bkz. Uzantı Yöntemleri (Visual Basic) veya Uzantı Yöntemleri (C# Programlama Kılavuzu).

Akışı dönüştürürken varsayılan 16.384 bayt arabellek boyutu kullanılır. Farklı bir arabellek boyutu belirtmek için aşırı yüklemeyi kullanın AsStreamForRead(IInputStream, Int32) .

Şunlara uygulanır

AsStreamForRead(IInputStream, Int32)

Önemli

Bu API, CLS uyumlu değildir.

belirtilen arabellek boyutunu kullanarak Windows 8.x Store uygulamaları için Windows Çalışma Zamanı giriş akışını .NET'te yönetilen bir akışa dönüştürür.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static System::IO::Stream ^ AsStreamForRead(Windows::Storage::Streams::IInputStream ^ windowsRuntimeStream, int bufferSize);
[System.CLSCompliant(false)]
public static System.IO.Stream AsStreamForRead (this Windows.Storage.Streams.IInputStream windowsRuntimeStream, int bufferSize);
[<System.CLSCompliant(false)>]
static member AsStreamForRead : Windows.Storage.Streams.IInputStream * int -> System.IO.Stream
<Extension()>
Public Function AsStreamForRead (windowsRuntimeStream As IInputStream, bufferSize As Integer) As Stream

Parametreler

windowsRuntimeStream
IInputStream

Dönüştürülecek Windows Çalışma Zamanı IInputStream nesnesi.

bufferSize
Int32

Arabelleğin bayt cinsinden boyutu. Bu değer negatif olamaz, ancak arabelleğe almayı devre dışı bırakmak için 0 (sıfır) olabilir.

Döndürülenler

Stream

Dönüştürülen akış.

Öznitelikler

Özel durumlar

windowsRuntimeStream, null değeridir.

bufferSize negatiftir.

Açıklamalar

Not

Visual Basic ve C# içinde, bu yöntemi türündeki Streamherhangi bir nesnede örnek yöntemi olarak çağırabilirsiniz. Bu yöntemi çağırmak için örnek yöntemi sözdizimini kullandığınızda, ilk parametreyi yok sayın. Daha fazla bilgi için bkz. Uzantı Yöntemleri (Visual Basic) veya Uzantı Yöntemleri (C# Programlama Kılavuzu).

Akışı dönüştürürken arabellek boyutu belirtmek için bu yöntemi kullanırsınız. Varsayılan arabellek boyutunu 16.384 bayt kullanmak için aşırı yüklemeyi kullanın AsStreamForRead(IInputStream) .

Çoğu durumda arabelleğe alma işlemi akış işlemlerinin performansını artırır. Arabelleğe almayı sıfır olarak ayarlayarak bufferSize devre dışı bırakabilirsiniz, ancak bunu yalnızca arabelleği devre dışı bırakmanın durumunuz için uygun olduğundan emin olduğunuzda yapmalısınız.

Şunlara uygulanır