Enumerable.Average Yöntem

Tanım

Bir sayısal değer dizisinin ortalamasını hesaplar.Computes the average of a sequence of numeric values.

Aşırı Yüklemeler

Average(IEnumerable<Single>)

Bir değer dizisinin ortalamasını hesaplar Single .Computes the average of a sequence of Single values.

Average(IEnumerable<Nullable<Single>>)

Null yapılabilir değerler dizisinin ortalamasını hesaplar Single .Computes the average of a sequence of nullable Single values.

Average(IEnumerable<Nullable<Int64>>)

Null yapılabilir değerler dizisinin ortalamasını hesaplar Int64 .Computes the average of a sequence of nullable Int64 values.

Average(IEnumerable<Nullable<Int32>>)

Null yapılabilir değerler dizisinin ortalamasını hesaplar Int32 .Computes the average of a sequence of nullable Int32 values.

Average(IEnumerable<Nullable<Double>>)

Null yapılabilir değerler dizisinin ortalamasını hesaplar Double .Computes the average of a sequence of nullable Double values.

Average(IEnumerable<Int64>)

Bir değer dizisinin ortalamasını hesaplar Int64 .Computes the average of a sequence of Int64 values.

Average(IEnumerable<Int32>)

Bir değer dizisinin ortalamasını hesaplar Int32 .Computes the average of a sequence of Int32 values.

Average(IEnumerable<Double>)

Bir değer dizisinin ortalamasını hesaplar Double .Computes the average of a sequence of Double values.

Average(IEnumerable<Decimal>)

Bir değer dizisinin ortalamasını hesaplar Decimal .Computes the average of a sequence of Decimal values.

Average(IEnumerable<Nullable<Decimal>>)

Null yapılabilir değerler dizisinin ortalamasını hesaplar Decimal .Computes the average of a sequence of nullable Decimal values.

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Int32>>)

Int32Giriş dizisinin her öğesinde bir Transform işlevi çağırarak elde edilen bir null yapılabilir değerler dizisinin ortalamasını hesaplar.Computes the average of a sequence of nullable Int32 values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Single>)

SingleGiriş dizisinin her öğesinde bir Transform işlevi çağırarak elde edilen bir değer dizisinin ortalamasını hesaplar.Computes the average of a sequence of Single values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Single>>)

SingleGiriş dizisinin her öğesinde bir Transform işlevi çağırarak elde edilen bir null yapılabilir değerler dizisinin ortalamasını hesaplar.Computes the average of a sequence of nullable Single values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Int64>>)

Int64Giriş dizisinin her öğesinde bir Transform işlevi çağırarak elde edilen bir null yapılabilir değerler dizisinin ortalamasını hesaplar.Computes the average of a sequence of nullable Int64 values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Double>>)

DoubleGiriş dizisinin her öğesinde bir Transform işlevi çağırarak elde edilen bir null yapılabilir değerler dizisinin ortalamasını hesaplar.Computes the average of a sequence of nullable Double values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Decimal>>)

DecimalGiriş dizisinin her öğesinde bir Transform işlevi çağırarak elde edilen bir null yapılabilir değerler dizisinin ortalamasını hesaplar.Computes the average of a sequence of nullable Decimal values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int64>)

Int64Giriş dizisinin her öğesinde bir Transform işlevi çağırarak elde edilen bir değer dizisinin ortalamasını hesaplar.Computes the average of a sequence of Int64 values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32>)

Int32Giriş dizisinin her öğesinde bir Transform işlevi çağırarak elde edilen bir değer dizisinin ortalamasını hesaplar.Computes the average of a sequence of Int32 values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Double>)

DoubleGiriş dizisinin her öğesinde bir Transform işlevi çağırarak elde edilen bir değer dizisinin ortalamasını hesaplar.Computes the average of a sequence of Double values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Decimal>)

DecimalGiriş dizisinin her öğesinde bir Transform işlevi çağırarak elde edilen bir değer dizisinin ortalamasını hesaplar.Computes the average of a sequence of Decimal values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Average(IEnumerable<Single>)

Bir değer dizisinin ortalamasını hesaplar Single .Computes the average of a sequence of Single values.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static float Average(System::Collections::Generic::IEnumerable<float> ^ source);
public static float Average (this System.Collections.Generic.IEnumerable<float> source);
static member Average : seq<single> -> single
<Extension()>
Public Function Average (source As IEnumerable(Of Single)) As Single

Parametreler

source
IEnumerable<Single>

SingleOrtalamasını hesaplamak için bir değer dizisi.A sequence of Single values to calculate the average of.

Döndürülenler

Single

Değer dizisinin ortalaması.The average of the sequence of values.

Özel durumlar

source, null değeridir.source is null.

source hiç öğe içermiyor.source contains no elements.

Örnekler

Aşağıdaki kod örneği, Average(IEnumerable<Int32>) bir ortalamayı hesaplamak için nasıl kullanılacağını gösterir.The following code example demonstrates how to use Average(IEnumerable<Int32>) to calculate an average.

Not

Bu kod örneği, bu aşırı yüklenmiş metodun bu başlık altında açıklanan aşırı yüklemeden farklı bir aşırı yüklemesini kullanır.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. Örneği burada açıklanan konuya genişletmek için kaynak sıradaki öğelerin yerine uygun sayısal türün öğelerini ekleyin.To extend the example to this topic, substitute the elements of the source sequence with elements of the appropriate numerical type.

List<int> grades = new List<int> { 78, 92, 100, 37, 81 };

double average = grades.Average();

Console.WriteLine("The average grade is {0}.", average);

// This code produces the following output:
//
// The average grade is 77.6.
' Create a list of integers.
Dim grades As New List(Of Integer)(New Integer() {78, 92, 100, 37, 81})

' Determine the average value in the list.
Dim avg As Double = grades.Average()

' Display the output.
Console.WriteLine($"The average grade is {avg}")

' This code produces the following output:
'
' The average grade is 77.6

Açıklamalar

Sorgu ifadesi söz dizimi Visual Basic, Aggregate Into Average() yan tümce bir çağrısına çevrilir Average .In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Average() clause translates to an invocation of Average.

Ayrıca bkz.

Şunlara uygulanır

Average(IEnumerable<Nullable<Single>>)

Null yapılabilir değerler dizisinin ortalamasını hesaplar Single .Computes the average of a sequence of nullable Single values.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<float> Average(System::Collections::Generic::IEnumerable<Nullable<float>> ^ source);
public static float? Average (this System.Collections.Generic.IEnumerable<Nullable<float>> source);
static member Average : seq<Nullable<single>> -> Nullable<single>
<Extension()>
Public Function Average (source As IEnumerable(Of Nullable(Of Single))) As Nullable(Of Single)

Parametreler

source
IEnumerable<Nullable<Single>>

SingleOrtalamasını hesaplamak için null yapılabilir değerler dizisi.A sequence of nullable Single values to calculate the average of.

Döndürülenler

Nullable<Single>

Değer sırasının ortalaması veya null kaynak sırası boş veya yalnızca bir değer içeriyor null .The average of the sequence of values, or null if the source sequence is empty or contains only values that are null.

Özel durumlar

source, null değeridir.source is null.

Örnekler

Aşağıdaki kod örneği, Average(IEnumerable<Nullable<Int64>>) bir ortalamayı hesaplamak için nasıl kullanılacağını gösterir.The following code example demonstrates how to use Average(IEnumerable<Nullable<Int64>>) to calculate an average.

Not

Bu kod örneği, bu aşırı yüklenmiş metodun bu başlık altında açıklanan aşırı yüklemeden farklı bir aşırı yüklemesini kullanır.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. Örneği burada açıklanan konuya genişletmek için kaynak sıradaki öğelerin yerine uygun sayısal türün öğelerini ekleyin.To extend the example to this topic, substitute the elements of the source sequence with elements of the appropriate numerical type.

long?[] longs = { null, 10007L, 37L, 399846234235L };

double? average = longs.Average();

Console.WriteLine("The average is {0}.", average);

// This code produces the following output:
//
// The average is 133282081426.333.
' Create an array of nullable long values.
Dim longs() As Nullable(Of Long) = {Nothing, 10007L, 37L, 399846234235L}

' Determine the average value in the array.
Dim avg As Nullable(Of Double) = longs.Average()

' Display the output.
Console.WriteLine($"The average is {avg}")

' This code produces the following output:
'
' The average is 133282081426.333

Açıklamalar

Sorgu ifadesi söz dizimi Visual Basic, Aggregate Into Average() yan tümce bir çağrısına çevrilir Average .In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Average() clause translates to an invocation of Average.

Ayrıca bkz.

Şunlara uygulanır

Average(IEnumerable<Nullable<Int64>>)

Null yapılabilir değerler dizisinin ortalamasını hesaplar Int64 .Computes the average of a sequence of nullable Int64 values.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<double> Average(System::Collections::Generic::IEnumerable<Nullable<long>> ^ source);
public static double? Average (this System.Collections.Generic.IEnumerable<Nullable<long>> source);
static member Average : seq<Nullable<int64>> -> Nullable<double>
<Extension()>
Public Function Average (source As IEnumerable(Of Nullable(Of Long))) As Nullable(Of Double)

Parametreler

source
IEnumerable<Nullable<Int64>>

Int64Ortalamasını hesaplamak için null yapılabilir değerler dizisi.A sequence of nullable Int64 values to calculate the average of.

Döndürülenler

Nullable<Double>

Değer sırasının ortalaması veya null kaynak sırası boş veya yalnızca bir değer içeriyor null .The average of the sequence of values, or null if the source sequence is empty or contains only values that are null.

Özel durumlar

source, null değeridir.source is null.

Dizideki öğelerin toplamı daha büyüktür MaxValue .The sum of the elements in the sequence is larger than MaxValue.

Örnekler

Aşağıdaki kod örneği, Average(IEnumerable<Nullable<Int64>>) bir ortalamayı hesaplamak için nasıl kullanılacağını gösterir.The following code example demonstrates how to use Average(IEnumerable<Nullable<Int64>>) to calculate an average.

long?[] longs = { null, 10007L, 37L, 399846234235L };

double? average = longs.Average();

Console.WriteLine("The average is {0}.", average);

// This code produces the following output:
//
// The average is 133282081426.333.
' Create an array of nullable long values.
Dim longs() As Nullable(Of Long) = {Nothing, 10007L, 37L, 399846234235L}

' Determine the average value in the array.
Dim avg As Nullable(Of Double) = longs.Average()

' Display the output.
Console.WriteLine($"The average is {avg}")

' This code produces the following output:
'
' The average is 133282081426.333

Açıklamalar

Sorgu ifadesi söz dizimi Visual Basic, Aggregate Into Average() yan tümce bir çağrısına çevrilir Average .In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Average() clause translates to an invocation of Average.

Ayrıca bkz.

Şunlara uygulanır

Average(IEnumerable<Nullable<Int32>>)

Null yapılabilir değerler dizisinin ortalamasını hesaplar Int32 .Computes the average of a sequence of nullable Int32 values.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<double> Average(System::Collections::Generic::IEnumerable<Nullable<int>> ^ source);
public static double? Average (this System.Collections.Generic.IEnumerable<Nullable<int>> source);
static member Average : seq<Nullable<int>> -> Nullable<double>
<Extension()>
Public Function Average (source As IEnumerable(Of Nullable(Of Integer))) As Nullable(Of Double)

Parametreler

source
IEnumerable<Nullable<Int32>>

Int32Ortalamasını hesaplamak için null yapılabilir değerler dizisi.A sequence of nullable Int32 values to calculate the average of.

Döndürülenler

Nullable<Double>

Değer sırasının ortalaması veya null kaynak sırası boş veya yalnızca bir değer içeriyor null .The average of the sequence of values, or null if the source sequence is empty or contains only values that are null.

Özel durumlar

source, null değeridir.source is null.

Dizideki öğelerin toplamı daha büyüktür MaxValue .The sum of the elements in the sequence is larger than MaxValue.

Örnekler

Aşağıdaki kod örneği, Average(IEnumerable<Nullable<Int64>>) bir ortalamayı hesaplamak için nasıl kullanılacağını gösterir.The following code example demonstrates how to use Average(IEnumerable<Nullable<Int64>>) to calculate an average.

Not

Bu kod örneği, bu aşırı yüklenmiş metodun bu başlık altında açıklanan aşırı yüklemeden farklı bir aşırı yüklemesini kullanır.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. Örneği burada açıklanan konuya genişletmek için kaynak sıradaki öğelerin yerine uygun sayısal türün öğelerini ekleyin.To extend the example to this topic, substitute the elements of the source sequence with elements of the appropriate numerical type.

long?[] longs = { null, 10007L, 37L, 399846234235L };

double? average = longs.Average();

Console.WriteLine("The average is {0}.", average);

// This code produces the following output:
//
// The average is 133282081426.333.
' Create an array of nullable long values.
Dim longs() As Nullable(Of Long) = {Nothing, 10007L, 37L, 399846234235L}

' Determine the average value in the array.
Dim avg As Nullable(Of Double) = longs.Average()

' Display the output.
Console.WriteLine($"The average is {avg}")

' This code produces the following output:
'
' The average is 133282081426.333

Açıklamalar

Sorgu ifadesi söz dizimi Visual Basic, Aggregate Into Average() yan tümce bir çağrısına çevrilir Average .In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Average() clause translates to an invocation of Average.

Ayrıca bkz.

Şunlara uygulanır

Average(IEnumerable<Nullable<Double>>)

Null yapılabilir değerler dizisinin ortalamasını hesaplar Double .Computes the average of a sequence of nullable Double values.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<double> Average(System::Collections::Generic::IEnumerable<Nullable<double>> ^ source);
public static double? Average (this System.Collections.Generic.IEnumerable<Nullable<double>> source);
static member Average : seq<Nullable<double>> -> Nullable<double>
<Extension()>
Public Function Average (source As IEnumerable(Of Nullable(Of Double))) As Nullable(Of Double)

Parametreler

source
IEnumerable<Nullable<Double>>

DoubleOrtalamasını hesaplamak için null yapılabilir değerler dizisi.A sequence of nullable Double values to calculate the average of.

Döndürülenler

Nullable<Double>

Değer sırasının ortalaması veya null kaynak sırası boş veya yalnızca bir değer içeriyor null .The average of the sequence of values, or null if the source sequence is empty or contains only values that are null.

Özel durumlar

source, null değeridir.source is null.

Örnekler

Aşağıdaki kod örneği, Average(IEnumerable<Nullable<Int64>>) bir ortalamayı hesaplamak için nasıl kullanılacağını gösterir.The following code example demonstrates how to use Average(IEnumerable<Nullable<Int64>>) to calculate an average.

Not

Bu kod örneği, bu aşırı yüklenmiş metodun bu başlık altında açıklanan aşırı yüklemeden farklı bir aşırı yüklemesini kullanır.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. Örneği burada açıklanan konuya genişletmek için kaynak sıradaki öğelerin yerine uygun sayısal türün öğelerini ekleyin.To extend the example to this topic, substitute the elements of the source sequence with elements of the appropriate numerical type.

long?[] longs = { null, 10007L, 37L, 399846234235L };

double? average = longs.Average();

Console.WriteLine("The average is {0}.", average);

// This code produces the following output:
//
// The average is 133282081426.333.
' Create an array of nullable long values.
Dim longs() As Nullable(Of Long) = {Nothing, 10007L, 37L, 399846234235L}

' Determine the average value in the array.
Dim avg As Nullable(Of Double) = longs.Average()

' Display the output.
Console.WriteLine($"The average is {avg}")

' This code produces the following output:
'
' The average is 133282081426.333

Açıklamalar

Öğelerin toplamı bir olarak temsil etmek için çok büyükse Double , bu yöntem pozitif veya negatif sonsuzu döndürür.If the sum of the elements is too large to represent as a Double, this method returns positive or negative infinity.

Sorgu ifadesi söz dizimi Visual Basic, Aggregate Into Average() yan tümce bir çağrısına çevrilir Average .In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Average() clause translates to an invocation of Average.

Ayrıca bkz.

Şunlara uygulanır

Average(IEnumerable<Int64>)

Bir değer dizisinin ortalamasını hesaplar Int64 .Computes the average of a sequence of Int64 values.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static double Average(System::Collections::Generic::IEnumerable<long> ^ source);
public static double Average (this System.Collections.Generic.IEnumerable<long> source);
static member Average : seq<int64> -> double
<Extension()>
Public Function Average (source As IEnumerable(Of Long)) As Double

Parametreler

source
IEnumerable<Int64>

Int64Ortalamasını hesaplamak için bir değer dizisi.A sequence of Int64 values to calculate the average of.

Döndürülenler

Double

Değer dizisinin ortalaması.The average of the sequence of values.

Özel durumlar

source, null değeridir.source is null.

source hiç öğe içermiyor.source contains no elements.

Örnekler

Aşağıdaki kod örneği, Average(IEnumerable<Int32>) bir ortalamayı hesaplamak için nasıl kullanılacağını gösterir.The following code example demonstrates how to use Average(IEnumerable<Int32>) to calculate an average.

Not

Bu kod örneği, bu aşırı yüklenmiş metodun bu başlık altında açıklanan aşırı yüklemeden farklı bir aşırı yüklemesini kullanır.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. Örneği burada açıklanan konuya genişletmek için kaynak sıradaki öğelerin yerine uygun sayısal türün öğelerini ekleyin.To extend the example to this topic, substitute the elements of the source sequence with elements of the appropriate numerical type.

List<int> grades = new List<int> { 78, 92, 100, 37, 81 };

double average = grades.Average();

Console.WriteLine("The average grade is {0}.", average);

// This code produces the following output:
//
// The average grade is 77.6.
' Create a list of integers.
Dim grades As New List(Of Integer)(New Integer() {78, 92, 100, 37, 81})

' Determine the average value in the list.
Dim avg As Double = grades.Average()

' Display the output.
Console.WriteLine($"The average grade is {avg}")

' This code produces the following output:
'
' The average grade is 77.6

Açıklamalar

Sorgu ifadesi söz dizimi Visual Basic, Aggregate Into Average() yan tümce bir çağrısına çevrilir Average .In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Average() clause translates to an invocation of Average.

Ayrıca bkz.

Şunlara uygulanır

Average(IEnumerable<Int32>)

Bir değer dizisinin ortalamasını hesaplar Int32 .Computes the average of a sequence of Int32 values.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static double Average(System::Collections::Generic::IEnumerable<int> ^ source);
public static double Average (this System.Collections.Generic.IEnumerable<int> source);
static member Average : seq<int> -> double
<Extension()>
Public Function Average (source As IEnumerable(Of Integer)) As Double

Parametreler

source
IEnumerable<Int32>

Int32Ortalamasını hesaplamak için bir değer dizisi.A sequence of Int32 values to calculate the average of.

Döndürülenler

Double

Değer dizisinin ortalaması.The average of the sequence of values.

Özel durumlar

source, null değeridir.source is null.

source hiç öğe içermiyor.source contains no elements.

Örnekler

Aşağıdaki kod örneği, Average(IEnumerable<Int32>) bir ortalamayı hesaplamak için nasıl kullanılacağını gösterir.The following code example demonstrates how to use Average(IEnumerable<Int32>) to calculate an average.

List<int> grades = new List<int> { 78, 92, 100, 37, 81 };

double average = grades.Average();

Console.WriteLine("The average grade is {0}.", average);

// This code produces the following output:
//
// The average grade is 77.6.
' Create a list of integers.
Dim grades As New List(Of Integer)(New Integer() {78, 92, 100, 37, 81})

' Determine the average value in the list.
Dim avg As Double = grades.Average()

' Display the output.
Console.WriteLine($"The average grade is {avg}")

' This code produces the following output:
'
' The average grade is 77.6

Açıklamalar

Sorgu ifadesi söz dizimi Visual Basic, Aggregate Into Average() yan tümce bir çağrısına çevrilir Average .In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Average() clause translates to an invocation of Average.

Ayrıca bkz.

Şunlara uygulanır

Average(IEnumerable<Double>)

Bir değer dizisinin ortalamasını hesaplar Double .Computes the average of a sequence of Double values.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static double Average(System::Collections::Generic::IEnumerable<double> ^ source);
public static double Average (this System.Collections.Generic.IEnumerable<double> source);
static member Average : seq<double> -> double
<Extension()>
Public Function Average (source As IEnumerable(Of Double)) As Double

Parametreler

source
IEnumerable<Double>

DoubleOrtalamasını hesaplamak için bir değer dizisi.A sequence of Double values to calculate the average of.

Döndürülenler

Double

Değer dizisinin ortalaması.The average of the sequence of values.

Özel durumlar

source, null değeridir.source is null.

source hiç öğe içermiyor.source contains no elements.

Örnekler

Aşağıdaki kod örneği, Average(IEnumerable<Int32>) bir ortalamayı hesaplamak için nasıl kullanılacağını gösterir.The following code example demonstrates how to use Average(IEnumerable<Int32>) to calculate an average.

Not

Bu kod örneği, bu aşırı yüklenmiş metodun bu başlık altında açıklanan aşırı yüklemeden farklı bir aşırı yüklemesini kullanır.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. Örneği burada açıklanan konuya genişletmek için kaynak sıradaki öğelerin yerine uygun sayısal türün öğelerini ekleyin.To extend the example to this topic, substitute the elements of the source sequence with elements of the appropriate numerical type.

List<int> grades = new List<int> { 78, 92, 100, 37, 81 };

double average = grades.Average();

Console.WriteLine("The average grade is {0}.", average);

// This code produces the following output:
//
// The average grade is 77.6.
' Create a list of integers.
Dim grades As New List(Of Integer)(New Integer() {78, 92, 100, 37, 81})

' Determine the average value in the list.
Dim avg As Double = grades.Average()

' Display the output.
Console.WriteLine($"The average grade is {avg}")

' This code produces the following output:
'
' The average grade is 77.6

Açıklamalar

Öğelerin toplamı bir olarak temsil etmek için çok büyükse Double , bu yöntem pozitif veya negatif sonsuzu döndürür.If the sum of the elements is too large to represent as a Double, this method returns positive or negative infinity.

Sorgu ifadesi söz dizimi Visual Basic, Aggregate Into Average() yan tümce bir çağrısına çevrilir Average .In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Average() clause translates to an invocation of Average.

Ayrıca bkz.

Şunlara uygulanır

Average(IEnumerable<Decimal>)

Bir değer dizisinin ortalamasını hesaplar Decimal .Computes the average of a sequence of Decimal values.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static System::Decimal Average(System::Collections::Generic::IEnumerable<System::Decimal> ^ source);
public static decimal Average (this System.Collections.Generic.IEnumerable<decimal> source);
static member Average : seq<decimal> -> decimal
<Extension()>
Public Function Average (source As IEnumerable(Of Decimal)) As Decimal

Parametreler

source
IEnumerable<Decimal>

DecimalOrtalamasını hesaplamak için bir değer dizisi.A sequence of Decimal values to calculate the average of.

Döndürülenler

Decimal

Değer dizisinin ortalaması.The average of the sequence of values.

Özel durumlar

source, null değeridir.source is null.

source hiç öğe içermiyor.source contains no elements.

Örnekler

Aşağıdaki kod örneği, Average(IEnumerable<Int32>) bir değer dizisinin ortalamasını hesaplamak için nasıl kullanılacağını gösterir.The following code example demonstrates how to use Average(IEnumerable<Int32>) to calculate the average of a sequence of values.

Not

Bu kod örneği, bu aşırı yüklenmiş metodun bu başlık altında açıklanan aşırı yüklemeden farklı bir aşırı yüklemesini kullanır.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. Örneği burada açıklanan konuya genişletmek için kaynak sıradaki öğelerin yerine uygun sayısal türün öğelerini ekleyin.To extend the example to this topic, substitute the elements of the source sequence with elements of the appropriate numerical type.

List<int> grades = new List<int> { 78, 92, 100, 37, 81 };

double average = grades.Average();

Console.WriteLine("The average grade is {0}.", average);

// This code produces the following output:
//
// The average grade is 77.6.
' Create a list of integers.
Dim grades As New List(Of Integer)(New Integer() {78, 92, 100, 37, 81})

' Determine the average value in the list.
Dim avg As Double = grades.Average()

' Display the output.
Console.WriteLine($"The average grade is {avg}")

' This code produces the following output:
'
' The average grade is 77.6

Açıklamalar

Sorgu ifadesi söz dizimi Visual Basic, Aggregate Into Average() yan tümce bir çağrısına çevrilir Average .In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Average() clause translates to an invocation of Average.

Ayrıca bkz.

Şunlara uygulanır

Average(IEnumerable<Nullable<Decimal>>)

Null yapılabilir değerler dizisinin ortalamasını hesaplar Decimal .Computes the average of a sequence of nullable Decimal values.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<System::Decimal> Average(System::Collections::Generic::IEnumerable<Nullable<System::Decimal>> ^ source);
public static decimal? Average (this System.Collections.Generic.IEnumerable<Nullable<decimal>> source);
static member Average : seq<Nullable<decimal>> -> Nullable<decimal>
<Extension()>
Public Function Average (source As IEnumerable(Of Nullable(Of Decimal))) As Nullable(Of Decimal)

Parametreler

source
IEnumerable<Nullable<Decimal>>

DecimalOrtalamasını hesaplamak için null yapılabilir değerler dizisi.A sequence of nullable Decimal values to calculate the average of.

Döndürülenler

Nullable<Decimal>

Değer sırasının ortalaması veya null kaynak sırası boş veya yalnızca bir değer içeriyor null .The average of the sequence of values, or null if the source sequence is empty or contains only values that are null.

Özel durumlar

source, null değeridir.source is null.

Dizideki öğelerin toplamı daha büyüktür MaxValue .The sum of the elements in the sequence is larger than MaxValue.

Örnekler

Aşağıdaki kod örneği, Average(IEnumerable<Nullable<Int64>>) bir ortalamayı hesaplamak için nasıl kullanılacağını gösterir.The following code example demonstrates how to use Average(IEnumerable<Nullable<Int64>>) to calculate an average.

Not

Bu kod örneği, bu aşırı yüklenmiş metodun bu başlık altında açıklanan aşırı yüklemeden farklı bir aşırı yüklemesini kullanır.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. Örneği burada açıklanan konuya genişletmek için kaynak sıradaki öğelerin yerine uygun sayısal türün öğelerini ekleyin.To extend the example to this topic, substitute the elements of the source sequence with elements of the appropriate numerical type.

long?[] longs = { null, 10007L, 37L, 399846234235L };

double? average = longs.Average();

Console.WriteLine("The average is {0}.", average);

// This code produces the following output:
//
// The average is 133282081426.333.
' Create an array of nullable long values.
Dim longs() As Nullable(Of Long) = {Nothing, 10007L, 37L, 399846234235L}

' Determine the average value in the array.
Dim avg As Nullable(Of Double) = longs.Average()

' Display the output.
Console.WriteLine($"The average is {avg}")

' This code produces the following output:
'
' The average is 133282081426.333

Açıklamalar

Sorgu ifadesi söz dizimi Visual Basic, Aggregate Into Average() yan tümce bir çağrısına çevrilir Average .In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Average() clause translates to an invocation of Average.

Ayrıca bkz.

Şunlara uygulanır

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Int32>>)

Int32Giriş dizisinin her öğesinde bir Transform işlevi çağırarak elde edilen bir null yapılabilir değerler dizisinin ortalamasını hesaplar.Computes the average of a sequence of nullable Int32 values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<double> Average(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, Func<TSource, Nullable<int>> ^ selector);
public static double? Average<TSource> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, Func<TSource,Nullable<int>> selector);
static member Average : seq<'Source> * Func<'Source, Nullable<int>> -> Nullable<double>
<Extension()>
Public Function Average(Of TSource) (source As IEnumerable(Of TSource), selector As Func(Of TSource, Nullable(Of Integer))) As Nullable(Of Double)

Tür Parametreleri

TSource

Öğelerinin türü source .The type of the elements of source.

Parametreler

source
IEnumerable<TSource>

Ortalamasını hesaplamak için bir değer dizisi.A sequence of values to calculate the average of.

selector
Func<TSource,Nullable<Int32>>

Her öğeye uygulanacak bir Transform işlevi.A transform function to apply to each element.

Döndürülenler

Nullable<Double>

Değer sırasının ortalaması veya null kaynak sırası boş veya yalnızca bir değer içeriyor null .The average of the sequence of values, or null if the source sequence is empty or contains only values that are null.

Özel durumlar

source ya selector da null .source or selector is null.

Dizideki öğelerin toplamı daha büyüktür MaxValue .The sum of the elements in the sequence is larger than MaxValue.

Örnekler

Aşağıdaki kod örneği, Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32>) bir ortalamayı hesaplamak için nasıl kullanılacağını gösterir.The following code example demonstrates how to use Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32>) to calculate an average.

Not

Bu kod örneği, bu aşırı yüklenmiş metodun bu başlık altında açıklanan aşırı yüklemeden farklı bir aşırı yüklemesini kullanır.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. Örneği bu konuyu içerecek şekilde genişletmek için selector işlevinin gövdesini değiştirin.To extend the example to this topic, change the body of the selector function.

string[] fruits = { "apple", "banana", "mango", "orange", "passionfruit", "grape" };

double average = fruits.Average(s => s.Length);

Console.WriteLine("The average string length is {0}.", average);

// This code produces the following output:
//
// The average string length is 6.5.
' Create an array of strings.
Dim fruits() As String =
{"apple", "banana", "mango", "orange", "passionfruit", "grape"}

' Determine the average length of the strings in the array.
Dim avg As Double = fruits.Average(Function(s) s.Length)

' Display the output.
Console.WriteLine($"The average string length is {avg}")

' This code produces the following output:
'
' The average string length is 6.5

Açıklamalar

Sorgu ifadesi söz dizimi Visual Basic, Aggregate Into Average() yan tümce bir çağrısına çevrilir Average .In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Average() clause translates to an invocation of Average.

Ayrıca bkz.

Şunlara uygulanır

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Single>)

SingleGiriş dizisinin her öğesinde bir Transform işlevi çağırarak elde edilen bir değer dizisinin ortalamasını hesaplar.Computes the average of a sequence of Single values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static float Average(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, Func<TSource, float> ^ selector);
public static float Average<TSource> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, Func<TSource,float> selector);
static member Average : seq<'Source> * Func<'Source, single> -> single
<Extension()>
Public Function Average(Of TSource) (source As IEnumerable(Of TSource), selector As Func(Of TSource, Single)) As Single

Tür Parametreleri

TSource

Öğelerinin türü source .The type of the elements of source.

Parametreler

source
IEnumerable<TSource>

Ortalamasını hesaplamak için bir değer dizisi.A sequence of values to calculate the average of.

selector
Func<TSource,Single>

Her öğeye uygulanacak bir Transform işlevi.A transform function to apply to each element.

Döndürülenler

Single

Değer dizisinin ortalaması.The average of the sequence of values.

Özel durumlar

source ya selector da null .source or selector is null.

source hiç öğe içermiyor.source contains no elements.

Örnekler

Aşağıdaki kod örneği, Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32>) bir ortalamayı hesaplamak için nasıl kullanılacağını gösterir.The following code example demonstrates how to use Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32>) to calculate an average.

Not

Bu kod örneği, bu aşırı yüklenmiş metodun bu başlık altında açıklanan aşırı yüklemeden farklı bir aşırı yüklemesini kullanır.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. Örneği bu konuyu içerecek şekilde genişletmek için selector işlevinin gövdesini değiştirin.To extend the example to this topic, change the body of the selector function.

string[] fruits = { "apple", "banana", "mango", "orange", "passionfruit", "grape" };

double average = fruits.Average(s => s.Length);

Console.WriteLine("The average string length is {0}.", average);

// This code produces the following output:
//
// The average string length is 6.5.
' Create an array of strings.
Dim fruits() As String =
{"apple", "banana", "mango", "orange", "passionfruit", "grape"}

' Determine the average length of the strings in the array.
Dim avg As Double = fruits.Average(Function(s) s.Length)

' Display the output.
Console.WriteLine($"The average string length is {avg}")

' This code produces the following output:
'
' The average string length is 6.5

Açıklamalar

Sorgu ifadesi söz dizimi Visual Basic, Aggregate Into Average() yan tümce bir çağrısına çevrilir Average .In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Average() clause translates to an invocation of Average.

Ayrıca bkz.

Şunlara uygulanır

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Single>>)

SingleGiriş dizisinin her öğesinde bir Transform işlevi çağırarak elde edilen bir null yapılabilir değerler dizisinin ortalamasını hesaplar.Computes the average of a sequence of nullable Single values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<float> Average(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, Func<TSource, Nullable<float>> ^ selector);
public static float? Average<TSource> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, Func<TSource,Nullable<float>> selector);
static member Average : seq<'Source> * Func<'Source, Nullable<single>> -> Nullable<single>
<Extension()>
Public Function Average(Of TSource) (source As IEnumerable(Of TSource), selector As Func(Of TSource, Nullable(Of Single))) As Nullable(Of Single)

Tür Parametreleri

TSource

Öğelerinin türü source .The type of the elements of source.

Parametreler

source
IEnumerable<TSource>

Ortalamasını hesaplamak için bir değer dizisi.A sequence of values to calculate the average of.

selector
Func<TSource,Nullable<Single>>

Her öğeye uygulanacak bir Transform işlevi.A transform function to apply to each element.

Döndürülenler

Nullable<Single>

Değer sırasının ortalaması veya null kaynak sırası boş veya yalnızca bir değer içeriyor null .The average of the sequence of values, or null if the source sequence is empty or contains only values that are null.

Özel durumlar

source ya selector da null .source or selector is null.

Örnekler

Aşağıdaki kod örneği, Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32>) bir ortalamayı hesaplamak için nasıl kullanılacağını gösterir.The following code example demonstrates how to use Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32>) to calculate an average.

Not

Bu kod örneği, bu aşırı yüklenmiş metodun bu başlık altında açıklanan aşırı yüklemeden farklı bir aşırı yüklemesini kullanır.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. Örneği bu konuyu içerecek şekilde genişletmek için selector işlevinin gövdesini değiştirin.To extend the example to this topic, change the body of the selector function.

string[] fruits = { "apple", "banana", "mango", "orange", "passionfruit", "grape" };

double average = fruits.Average(s => s.Length);

Console.WriteLine("The average string length is {0}.", average);

// This code produces the following output:
//
// The average string length is 6.5.
' Create an array of strings.
Dim fruits() As String =
{"apple", "banana", "mango", "orange", "passionfruit", "grape"}

' Determine the average length of the strings in the array.
Dim avg As Double = fruits.Average(Function(s) s.Length)

' Display the output.
Console.WriteLine($"The average string length is {avg}")

' This code produces the following output:
'
' The average string length is 6.5

Açıklamalar

Sorgu ifadesi söz dizimi Visual Basic, Aggregate Into Average() yan tümce bir çağrısına çevrilir Average .In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Average() clause translates to an invocation of Average.

Ayrıca bkz.

Şunlara uygulanır

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Int64>>)

Int64Giriş dizisinin her öğesinde bir Transform işlevi çağırarak elde edilen bir null yapılabilir değerler dizisinin ortalamasını hesaplar.Computes the average of a sequence of nullable Int64 values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<double> Average(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, Func<TSource, Nullable<long>> ^ selector);
public static double? Average<TSource> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, Func<TSource,Nullable<long>> selector);
static member Average : seq<'Source> * Func<'Source, Nullable<int64>> -> Nullable<double>
<Extension()>
Public Function Average(Of TSource) (source As IEnumerable(Of TSource), selector As Func(Of TSource, Nullable(Of Long))) As Nullable(Of Double)

Tür Parametreleri

TSource

Öğelerinin türü source .The type of the elements of source.

Parametreler

source
IEnumerable<TSource>

Ortalamasını hesaplamak için bir değer dizisi.A sequence of values to calculate the average of.

selector
Func<TSource,Nullable<Int64>>

Her öğeye uygulanacak bir Transform işlevi.A transform function to apply to each element.

Döndürülenler

Nullable<Double>

Değer sırasının ortalaması veya null kaynak sırası boş veya yalnızca bir değer içeriyor null .The average of the sequence of values, or null if the source sequence is empty or contains only values that are null.

Örnekler

Aşağıdaki kod örneği, Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int64>) bir ortalamayı hesaplamak için nasıl kullanılacağını gösterir.The following code example demonstrates how to use Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int64>) to calculate an average.

Not

Bu kod örneği, bu aşırı yüklenmiş metodun bu başlık altında açıklanan aşırı yüklemeden farklı bir aşırı yüklemesini kullanır.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. Örneği bu konuyu içerecek şekilde genişletmek için selector işlevinin gövdesini değiştirin.To extend the example to this topic, change the body of the selector function.

string[] numbers = { "10007", "37", "299846234235" };

double average = numbers.Average(num => Convert.ToInt64(num));

Console.WriteLine("The average is {0}.", average);

// This code produces the following output:
//
// The average is 99948748093.
' Create an array of strings.
Dim numbers() As String = {"10007", "37", "299846234235"}

' Determine the average number after converting each
' string to an Int64 value.
Dim avg As Double =
numbers.Average(Function(number) Convert.ToInt64(number))

' Display the output.
Console.WriteLine($"The average is {avg}")

' This code produces the following output:
'
' The average is 99948748093

Açıklamalar

Sorgu ifadesi söz dizimi Visual Basic, Aggregate Into Average() yan tümce bir çağrısına çevrilir Average .In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Average() clause translates to an invocation of Average.

Ayrıca bkz.

Şunlara uygulanır

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Double>>)

DoubleGiriş dizisinin her öğesinde bir Transform işlevi çağırarak elde edilen bir null yapılabilir değerler dizisinin ortalamasını hesaplar.Computes the average of a sequence of nullable Double values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<double> Average(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, Func<TSource, Nullable<double>> ^ selector);
public static double? Average<TSource> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, Func<TSource,Nullable<double>> selector);
static member Average : seq<'Source> * Func<'Source, Nullable<double>> -> Nullable<double>
<Extension()>
Public Function Average(Of TSource) (source As IEnumerable(Of TSource), selector As Func(Of TSource, Nullable(Of Double))) As Nullable(Of Double)

Tür Parametreleri

TSource

Öğelerinin türü source .The type of the elements of source.

Parametreler

source
IEnumerable<TSource>

Ortalamasını hesaplamak için bir değer dizisi.A sequence of values to calculate the average of.

selector
Func<TSource,Nullable<Double>>

Her öğeye uygulanacak bir Transform işlevi.A transform function to apply to each element.

Döndürülenler

Nullable<Double>

Değer sırasının ortalaması veya null kaynak sırası boş veya yalnızca bir değer içeriyor null .The average of the sequence of values, or null if the source sequence is empty or contains only values that are null.

Özel durumlar

source ya selector da null .source or selector is null.

Örnekler

Aşağıdaki kod örneği, Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int64>) bir ortalamayı hesaplamak için nasıl kullanılacağını gösterir.The following code example demonstrates how to use Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int64>) to calculate an average.

Not

Bu kod örneği, bu aşırı yüklenmiş metodun bu başlık altında açıklanan aşırı yüklemeden farklı bir aşırı yüklemesini kullanır.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. Örneği bu konuyu içerecek şekilde genişletmek için selector işlevinin gövdesini değiştirin.To extend the example to this topic, change the body of the selector function.

string[] numbers = { "10007", "37", "299846234235" };

double average = numbers.Average(num => Convert.ToInt64(num));

Console.WriteLine("The average is {0}.", average);

// This code produces the following output:
//
// The average is 99948748093.
' Create an array of strings.
Dim numbers() As String = {"10007", "37", "299846234235"}

' Determine the average number after converting each
' string to an Int64 value.
Dim avg As Double =
numbers.Average(Function(number) Convert.ToInt64(number))

' Display the output.
Console.WriteLine($"The average is {avg}")

' This code produces the following output:
'
' The average is 99948748093

Açıklamalar

Sorgu ifadesi söz dizimi Visual Basic, Aggregate Into Average() yan tümce bir çağrısına çevrilir Average .In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Average() clause translates to an invocation of Average.

Ayrıca bkz.

Şunlara uygulanır

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Decimal>>)

DecimalGiriş dizisinin her öğesinde bir Transform işlevi çağırarak elde edilen bir null yapılabilir değerler dizisinin ortalamasını hesaplar.Computes the average of a sequence of nullable Decimal values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<System::Decimal> Average(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, Func<TSource, Nullable<System::Decimal>> ^ selector);
public static decimal? Average<TSource> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, Func<TSource,Nullable<decimal>> selector);
static member Average : seq<'Source> * Func<'Source, Nullable<decimal>> -> Nullable<decimal>
<Extension()>
Public Function Average(Of TSource) (source As IEnumerable(Of TSource), selector As Func(Of TSource, Nullable(Of Decimal))) As Nullable(Of Decimal)

Tür Parametreleri

TSource

Öğelerinin türü source .The type of the elements of source.

Parametreler

source
IEnumerable<TSource>

Ortalamasını hesaplamak için bir değer dizisi.A sequence of values to calculate the average of.

selector
Func<TSource,Nullable<Decimal>>

Her öğeye uygulanacak bir Transform işlevi.A transform function to apply to each element.

Döndürülenler

Nullable<Decimal>

Değer sırasının ortalaması veya null kaynak sırası boş veya yalnızca bir değer içeriyor null .The average of the sequence of values, or null if the source sequence is empty or contains only values that are null.

Özel durumlar

source ya selector da null .source or selector is null.

Dizideki öğelerin toplamı daha büyüktür MaxValue .The sum of the elements in the sequence is larger than MaxValue.

Örnekler

Aşağıdaki kod örneği, Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int64>) bir ortalamayı hesaplamak için nasıl kullanılacağını gösterir.The following code example demonstrates how to use Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int64>) to calculate an average.

Not

Bu kod örneği, bu aşırı yüklenmiş metodun bu başlık altında açıklanan aşırı yüklemeden farklı bir aşırı yüklemesini kullanır.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. Örneği bu konuyu içerecek şekilde genişletmek için selector işlevinin gövdesini değiştirin.To extend the example to this topic, change the body of the selector function.

string[] numbers = { "10007", "37", "299846234235" };

double average = numbers.Average(num => Convert.ToInt64(num));

Console.WriteLine("The average is {0}.", average);

// This code produces the following output:
//
// The average is 99948748093.
' Create an array of strings.
Dim numbers() As String = {"10007", "37", "299846234235"}

' Determine the average number after converting each
' string to an Int64 value.
Dim avg As Double =
numbers.Average(Function(number) Convert.ToInt64(number))

' Display the output.
Console.WriteLine($"The average is {avg}")

' This code produces the following output:
'
' The average is 99948748093

Açıklamalar

Sorgu ifadesi söz dizimi Visual Basic, Aggregate Into Average() yan tümce bir çağrısına çevrilir Average .In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Average() clause translates to an invocation of Average.

Ayrıca bkz.

Şunlara uygulanır

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int64>)

Int64Giriş dizisinin her öğesinde bir Transform işlevi çağırarak elde edilen bir değer dizisinin ortalamasını hesaplar.Computes the average of a sequence of Int64 values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static double Average(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, Func<TSource, long> ^ selector);
public static double Average<TSource> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, Func<TSource,long> selector);
static member Average : seq<'Source> * Func<'Source, int64> -> double
<Extension()>
Public Function Average(Of TSource) (source As IEnumerable(Of TSource), selector As Func(Of TSource, Long)) As Double

Tür Parametreleri

TSource

Kaynak öğelerinin türü.The type of the elements of source.

Parametreler

source
IEnumerable<TSource>

Ortalamasını hesaplamak için bir değer dizisi.A sequence of values to calculate the average of.

selector
Func<TSource,Int64>

Her öğeye uygulanacak bir Transform işlevi.A transform function to apply to each element.

Döndürülenler

Double

Değer dizisinin ortalaması.The average of the sequence of values.

Özel durumlar

source ya selector da null .source or selector is null.

source hiç öğe içermiyor.source contains no elements.

Dizideki öğelerin toplamı daha büyüktür MaxValue .The sum of the elements in the sequence is larger than MaxValue.

Örnekler

Aşağıdaki kod örneği, Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int64>) bir ortalamayı hesaplamak için nasıl kullanılacağını gösterir.The following code example demonstrates how to use Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int64>) to calculate an average.

string[] numbers = { "10007", "37", "299846234235" };

double average = numbers.Average(num => Convert.ToInt64(num));

Console.WriteLine("The average is {0}.", average);

// This code produces the following output:
//
// The average is 99948748093.
' Create an array of strings.
Dim numbers() As String = {"10007", "37", "299846234235"}

' Determine the average number after converting each
' string to an Int64 value.
Dim avg As Double =
numbers.Average(Function(number) Convert.ToInt64(number))

' Display the output.
Console.WriteLine($"The average is {avg}")

' This code produces the following output:
'
' The average is 99948748093

Açıklamalar

Sorgu ifadesi söz dizimi Visual Basic, Aggregate Into Average() yan tümce bir çağrısına çevrilir Average .In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Average() clause translates to an invocation of Average.

Ayrıca bkz.

Şunlara uygulanır

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32>)

Int32Giriş dizisinin her öğesinde bir Transform işlevi çağırarak elde edilen bir değer dizisinin ortalamasını hesaplar.Computes the average of a sequence of Int32 values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static double Average(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, Func<TSource, int> ^ selector);
public static double Average<TSource> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, Func<TSource,int> selector);
static member Average : seq<'Source> * Func<'Source, int> -> double
<Extension()>
Public Function Average(Of TSource) (source As IEnumerable(Of TSource), selector As Func(Of TSource, Integer)) As Double

Tür Parametreleri

TSource

Öğelerinin türü source .The type of the elements of source.

Parametreler

source
IEnumerable<TSource>

Ortalamasını hesaplamak için bir değer dizisi.A sequence of values to calculate the average of.

selector
Func<TSource,Int32>

Her öğeye uygulanacak bir Transform işlevi.A transform function to apply to each element.

Döndürülenler

Double

Değer dizisinin ortalaması.The average of the sequence of values.

Özel durumlar

source ya selector da null .source or selector is null.

source hiç öğe içermiyor.source contains no elements.

Dizideki öğelerin toplamı daha büyüktür MaxValue .The sum of the elements in the sequence is larger than MaxValue.

Örnekler

Aşağıdaki kod örneği, Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32>) bir ortalamayı hesaplamak için nasıl kullanılacağını gösterir.The following code example demonstrates how to use Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32>) to calculate an average.

string[] fruits = { "apple", "banana", "mango", "orange", "passionfruit", "grape" };

double average = fruits.Average(s => s.Length);

Console.WriteLine("The average string length is {0}.", average);

// This code produces the following output:
//
// The average string length is 6.5.
' Create an array of strings.
Dim fruits() As String =
{"apple", "banana", "mango", "orange", "passionfruit", "grape"}

' Determine the average length of the strings in the array.
Dim avg As Double = fruits.Average(Function(s) s.Length)

' Display the output.
Console.WriteLine($"The average string length is {avg}")

' This code produces the following output:
'
' The average string length is 6.5

Açıklamalar

Sorgu ifadesi söz dizimi Visual Basic, Aggregate Into Average() yan tümce bir çağrısına çevrilir Average .In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Average() clause translates to an invocation of Average.

Ayrıca bkz.

Şunlara uygulanır

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Double>)

DoubleGiriş dizisinin her öğesinde bir Transform işlevi çağırarak elde edilen bir değer dizisinin ortalamasını hesaplar.Computes the average of a sequence of Double values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static double Average(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, Func<TSource, double> ^ selector);
public static double Average<TSource> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, Func<TSource,double> selector);
static member Average : seq<'Source> * Func<'Source, double> -> double
<Extension()>
Public Function Average(Of TSource) (source As IEnumerable(Of TSource), selector As Func(Of TSource, Double)) As Double

Tür Parametreleri

TSource

Öğelerinin türü source .The type of the elements of source.

Parametreler

source
IEnumerable<TSource>

Ortalamasını hesaplamak için bir değer dizisi.A sequence of values to calculate the average of.

selector
Func<TSource,Double>

Her öğeye uygulanacak bir Transform işlevi.A transform function to apply to each element.

Döndürülenler

Double

Değer dizisinin ortalaması.The average of the sequence of values.

Özel durumlar

source ya selector da null .source or selector is null.

source hiç öğe içermiyor.source contains no elements.

Örnekler

Aşağıdaki kod örneği, Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int64>) bir ortalamayı hesaplamak için nasıl kullanılacağını gösterir.The following code example demonstrates how to use Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int64>) to calculate an average.

Not

Bu kod örneği, bu aşırı yüklenmiş metodun bu başlık altında açıklanan aşırı yüklemeden farklı bir aşırı yüklemesini kullanır.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. Örneği bu konuyu içerecek şekilde genişletmek için selector işlevinin gövdesini değiştirin.To extend the example to this topic, change the body of the selector function.

string[] numbers = { "10007", "37", "299846234235" };

double average = numbers.Average(num => Convert.ToInt64(num));

Console.WriteLine("The average is {0}.", average);

// This code produces the following output:
//
// The average is 99948748093.
' Create an array of strings.
Dim numbers() As String = {"10007", "37", "299846234235"}

' Determine the average number after converting each
' string to an Int64 value.
Dim avg As Double =
numbers.Average(Function(number) Convert.ToInt64(number))

' Display the output.
Console.WriteLine($"The average is {avg}")

' This code produces the following output:
'
' The average is 99948748093

Açıklamalar

Sorgu ifadesi söz dizimi Visual Basic, Aggregate Into Average() yan tümce bir çağrısına çevrilir Average .In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Average() clause translates to an invocation of Average.

Ayrıca bkz.

Şunlara uygulanır

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Decimal>)

DecimalGiriş dizisinin her öğesinde bir Transform işlevi çağırarak elde edilen bir değer dizisinin ortalamasını hesaplar.Computes the average of a sequence of Decimal values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static System::Decimal Average(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, Func<TSource, System::Decimal> ^ selector);
public static decimal Average<TSource> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, Func<TSource,decimal> selector);
static member Average : seq<'Source> * Func<'Source, decimal> -> decimal
<Extension()>
Public Function Average(Of TSource) (source As IEnumerable(Of TSource), selector As Func(Of TSource, Decimal)) As Decimal

Tür Parametreleri

TSource

Öğelerinin türü source .The type of the elements of source.

Parametreler

source
IEnumerable<TSource>

Bir ortalamayı hesaplamak için kullanılan bir değerler dizisi.A sequence of values that are used to calculate an average.

selector
Func<TSource,Decimal>

Her öğeye uygulanacak bir Transform işlevi.A transform function to apply to each element.

Döndürülenler

Decimal

Değer dizisinin ortalaması.The average of the sequence of values.

Özel durumlar

source ya selector da null .source or selector is null.

source hiç öğe içermiyor.source contains no elements.

Dizideki öğelerin toplamı daha büyüktür MaxValue .The sum of the elements in the sequence is larger than MaxValue.

Örnekler

Aşağıdaki kod örneği, Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int64>) bir ortalamayı hesaplamak için nasıl kullanılacağını gösterir.The following code example demonstrates how to use Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int64>) to calculate an average.

Not

Bu kod örneği, bu aşırı yüklenmiş metodun bu başlık altında açıklanan aşırı yüklemeden farklı bir aşırı yüklemesini kullanır.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. Örneği bu konuyu içerecek şekilde genişletmek için selector işlevinin gövdesini değiştirin.To extend the example to this topic, change the body of the selector function.

string[] numbers = { "10007", "37", "299846234235" };

double average = numbers.Average(num => Convert.ToInt64(num));

Console.WriteLine("The average is {0}.", average);

// This code produces the following output:
//
// The average is 99948748093.
' Create an array of strings.
Dim numbers() As String = {"10007", "37", "299846234235"}

' Determine the average number after converting each
' string to an Int64 value.
Dim avg As Double =
numbers.Average(Function(number) Convert.ToInt64(number))

' Display the output.
Console.WriteLine($"The average is {avg}")

' This code produces the following output:
'
' The average is 99948748093

Açıklamalar

Sorgu ifadesi söz dizimi Visual Basic, Aggregate Into Average() yan tümce bir çağrısına çevrilir Average .In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Average() clause translates to an invocation of Average.

Ayrıca bkz.

Şunlara uygulanır