Enumerable.Sum Yöntem

Tanım

Bir sayısal değer dizisinin toplamını hesaplar.Computes the sum of a sequence of numeric values.

Aşırı Yüklemeler

Sum(IEnumerable<Nullable<Int32>>)

Null yapılabilir değerler dizisinin toplamını hesaplar Int32 .Computes the sum of a sequence of nullable Int32 values.

Sum(IEnumerable<Nullable<Single>>)

Null yapılabilir değerler dizisinin toplamını hesaplar Single .Computes the sum of a sequence of nullable Single values.

Sum(IEnumerable<Nullable<Int64>>)

Null yapılabilir değerler dizisinin toplamını hesaplar Int64 .Computes the sum of a sequence of nullable Int64 values.

Sum(IEnumerable<Single>)

Bir değer dizisinin toplamını hesaplar Single .Computes the sum of a sequence of Single values.

Sum(IEnumerable<Nullable<Double>>)

Null yapılabilir değerler dizisinin toplamını hesaplar Double .Computes the sum of a sequence of nullable Double values.

Sum(IEnumerable<Int32>)

Bir değer dizisinin toplamını hesaplar Int32 .Computes the sum of a sequence of Int32 values.

Sum(IEnumerable<Int64>)

Bir değer dizisinin toplamını hesaplar Int64 .Computes the sum of a sequence of Int64 values.

Sum(IEnumerable<Double>)

Bir değer dizisinin toplamını hesaplar Double .Computes the sum of a sequence of Double values.

Sum(IEnumerable<Decimal>)

Bir değer dizisinin toplamını hesaplar Decimal .Computes the sum of a sequence of Decimal values.

Sum(IEnumerable<Nullable<Decimal>>)

Null yapılabilir değerler dizisinin toplamını hesaplar Decimal .Computes the sum of a sequence of nullable Decimal values.

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Single>)

SingleGiriş dizisinin her öğesinde bir Transform işlevi çağırarak elde edilen değer dizisinin toplamını hesaplar.Computes the sum of the sequence of Single values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Single>>)

SingleGiriş dizisinin her öğesinde bir Transform işlevi çağırarak elde edilen null yapılabilir değerler dizisinin toplamını hesaplar.Computes the sum of the sequence of nullable Single values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Int64>>)

Int64Giriş dizisinin her öğesinde bir Transform işlevi çağırarak elde edilen null yapılabilir değerler dizisinin toplamını hesaplar.Computes the sum of the sequence of nullable Int64 values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Int32>>)

Int32Giriş dizisinin her öğesinde bir Transform işlevi çağırarak elde edilen null yapılabilir değerler dizisinin toplamını hesaplar.Computes the sum of the sequence of nullable Int32 values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Double>>)

DoubleGiriş dizisinin her öğesinde bir Transform işlevi çağırarak elde edilen null yapılabilir değerler dizisinin toplamını hesaplar.Computes the sum of the sequence of nullable Double values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Decimal>>)

DecimalGiriş dizisinin her öğesinde bir Transform işlevi çağırarak elde edilen null yapılabilir değerler dizisinin toplamını hesaplar.Computes the sum of the sequence of nullable Decimal values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int64>)

Int64Giriş dizisinin her öğesinde bir Transform işlevi çağırarak elde edilen değer dizisinin toplamını hesaplar.Computes the sum of the sequence of Int64 values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32>)

Int32Giriş dizisinin her öğesinde bir Transform işlevi çağırarak elde edilen değer dizisinin toplamını hesaplar.Computes the sum of the sequence of Int32 values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Double>)

DoubleGiriş dizisinin her öğesinde bir Transform işlevi çağırarak elde edilen değer dizisinin toplamını hesaplar.Computes the sum of the sequence of Double values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Decimal>)

DecimalGiriş dizisinin her öğesinde bir Transform işlevi çağırarak elde edilen değer dizisinin toplamını hesaplar.Computes the sum of the sequence of Decimal values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Sum(IEnumerable<Nullable<Int32>>)

Null yapılabilir değerler dizisinin toplamını hesaplar Int32 .Computes the sum of a sequence of nullable Int32 values.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<int> Sum(System::Collections::Generic::IEnumerable<Nullable<int>> ^ source);
public static int? Sum (this System.Collections.Generic.IEnumerable<Nullable<int>> source);
static member Sum : seq<Nullable<int>> -> Nullable<int>
<Extension()>
Public Function Sum (source As IEnumerable(Of Nullable(Of Integer))) As Nullable(Of Integer)

Parametreler

source
IEnumerable<Nullable<Int32>>

Int32Toplamını hesaplamak için null yapılabilir değerler dizisi.A sequence of nullable Int32 values to calculate the sum of.

Döndürülenler

Nullable<Int32>

Dizideki değerlerin toplamı.The sum of the values in the sequence.

Özel durumlar

source, null değeridir.source is null.

Toplam değer değerinden büyüktür MaxValue .The sum is larger than MaxValue.

Örnekler

Aşağıdaki kod örneği, Sum(IEnumerable<Nullable<Single>>) bir dizinin değerlerini toplamak için kullanımını gösterir.The following code example demonstrates how to use Sum(IEnumerable<Nullable<Single>>) to sum the values of a sequence.

Not

Bu kod örneği, bu aşırı yüklenmiş metodun bu başlık altında açıklanan aşırı yüklemeden farklı bir aşırı yüklemesini kullanır.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. Örneği burada açıklanan konuya genişletmek için kaynak sıradaki öğelerin yerine uygun sayısal türün öğelerini ekleyin.To extend the example to this topic, substitute the elements of the source sequence with elements of the appropriate numerical type.

float?[] points = { null, 0, 92.83F, null, 100.0F, 37.46F, 81.1F };

float? sum = points.Sum();

Console.WriteLine("Total points earned: {0}", sum);

/*
 This code produces the following output:

 Total points earned: 311.39
*/
' Create an array of Nullable Single values.
Dim points() As Nullable(Of Single) =
{Nothing, 0, 92.83F, Nothing, 100.0F, 37.46F, 81.1F}

' Get the sum of values in the list.
Dim sum As Nullable(Of Single) = points.Sum()

' Display the output.
Console.WriteLine($"Total points earned: {sum}")

' This code produces the following output:
'
' Total points earned: 311.39

Açıklamalar

Bu yöntem source hiçbir öğe içermiyorsa sıfır değerini döndürür.This method returns zero if source contains no elements.

Sonuç olan değerleri içermez null .The result does not include values that are null.

Sorgu ifadesi söz dizimi Visual Basic, Aggregate Into Sum() yan tümce bir çağrısına çevrilir Sum .In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Sum() clause translates to an invocation of Sum.

Ayrıca bkz.

Şunlara uygulanır

Sum(IEnumerable<Nullable<Single>>)

Null yapılabilir değerler dizisinin toplamını hesaplar Single .Computes the sum of a sequence of nullable Single values.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<float> Sum(System::Collections::Generic::IEnumerable<Nullable<float>> ^ source);
public static float? Sum (this System.Collections.Generic.IEnumerable<Nullable<float>> source);
static member Sum : seq<Nullable<single>> -> Nullable<single>
<Extension()>
Public Function Sum (source As IEnumerable(Of Nullable(Of Single))) As Nullable(Of Single)

Parametreler

source
IEnumerable<Nullable<Single>>

SingleToplamını hesaplamak için null yapılabilir değerler dizisi.A sequence of nullable Single values to calculate the sum of.

Döndürülenler

Nullable<Single>

Dizideki değerlerin toplamı.The sum of the values in the sequence.

Özel durumlar

source, null değeridir.source is null.

Örnekler

Aşağıdaki kod örneği, Sum(IEnumerable<Nullable<Single>>) bir dizinin değerlerini toplamak için kullanımını gösterir.The following code example demonstrates how to use Sum(IEnumerable<Nullable<Single>>) to sum the values of a sequence.

float?[] points = { null, 0, 92.83F, null, 100.0F, 37.46F, 81.1F };

float? sum = points.Sum();

Console.WriteLine("Total points earned: {0}", sum);

/*
 This code produces the following output:

 Total points earned: 311.39
*/
' Create an array of Nullable Single values.
Dim points() As Nullable(Of Single) =
{Nothing, 0, 92.83F, Nothing, 100.0F, 37.46F, 81.1F}

' Get the sum of values in the list.
Dim sum As Nullable(Of Single) = points.Sum()

' Display the output.
Console.WriteLine($"Total points earned: {sum}")

' This code produces the following output:
'
' Total points earned: 311.39

Açıklamalar

Bu yöntem source hiçbir öğe içermiyorsa sıfır değerini döndürür.This method returns zero if source contains no elements.

Sonuç olan değerleri içermez null .The result does not include values that are null.

Sorgu ifadesi söz dizimi Visual Basic, Aggregate Into Sum() yan tümce bir çağrısına çevrilir Sum .In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Sum() clause translates to an invocation of Sum.

Ayrıca bkz.

Şunlara uygulanır

Sum(IEnumerable<Nullable<Int64>>)

Null yapılabilir değerler dizisinin toplamını hesaplar Int64 .Computes the sum of a sequence of nullable Int64 values.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<long> Sum(System::Collections::Generic::IEnumerable<Nullable<long>> ^ source);
public static long? Sum (this System.Collections.Generic.IEnumerable<Nullable<long>> source);
static member Sum : seq<Nullable<int64>> -> Nullable<int64>
<Extension()>
Public Function Sum (source As IEnumerable(Of Nullable(Of Long))) As Nullable(Of Long)

Parametreler

source
IEnumerable<Nullable<Int64>>

Int64Toplamını hesaplamak için null yapılabilir değerler dizisi.A sequence of nullable Int64 values to calculate the sum of.

Döndürülenler

Nullable<Int64>

Dizideki değerlerin toplamı.The sum of the values in the sequence.

Özel durumlar

source, null değeridir.source is null.

Toplam değer değerinden büyüktür MaxValue .The sum is larger than MaxValue.

Örnekler

Aşağıdaki kod örneği, Sum(IEnumerable<Nullable<Single>>) bir dizinin değerlerini toplamak için kullanımını gösterir.The following code example demonstrates how to use Sum(IEnumerable<Nullable<Single>>) to sum the values of a sequence.

Not

Bu kod örneği, bu aşırı yüklenmiş metodun bu başlık altında açıklanan aşırı yüklemeden farklı bir aşırı yüklemesini kullanır.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. Örneği burada açıklanan konuya genişletmek için kaynak sıradaki öğelerin yerine uygun sayısal türün öğelerini ekleyin.To extend the example to this topic, substitute the elements of the source sequence with elements of the appropriate numerical type.

float?[] points = { null, 0, 92.83F, null, 100.0F, 37.46F, 81.1F };

float? sum = points.Sum();

Console.WriteLine("Total points earned: {0}", sum);

/*
 This code produces the following output:

 Total points earned: 311.39
*/
' Create an array of Nullable Single values.
Dim points() As Nullable(Of Single) =
{Nothing, 0, 92.83F, Nothing, 100.0F, 37.46F, 81.1F}

' Get the sum of values in the list.
Dim sum As Nullable(Of Single) = points.Sum()

' Display the output.
Console.WriteLine($"Total points earned: {sum}")

' This code produces the following output:
'
' Total points earned: 311.39

Açıklamalar

Bu yöntem source hiçbir öğe içermiyorsa sıfır değerini döndürür.This method returns zero if source contains no elements.

Sonuç olan değerleri içermez null .The result does not include values that are null.

Sorgu ifadesi söz dizimi Visual Basic, Aggregate Into Sum() yan tümce bir çağrısına çevrilir Sum .In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Sum() clause translates to an invocation of Sum.

Ayrıca bkz.

Şunlara uygulanır

Sum(IEnumerable<Single>)

Bir değer dizisinin toplamını hesaplar Single .Computes the sum of a sequence of Single values.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static float Sum(System::Collections::Generic::IEnumerable<float> ^ source);
public static float Sum (this System.Collections.Generic.IEnumerable<float> source);
static member Sum : seq<single> -> single
<Extension()>
Public Function Sum (source As IEnumerable(Of Single)) As Single

Parametreler

source
IEnumerable<Single>

SingleToplamını hesaplamak için bir değerler dizisi.A sequence of Single values to calculate the sum of.

Döndürülenler

Single

Dizideki değerlerin toplamı.The sum of the values in the sequence.

Özel durumlar

source, null değeridir.source is null.

Örnekler

Aşağıdaki kod örneği, Sum(IEnumerable<Single>) bir dizinin değerlerini toplamak için kullanımını gösterir.The following code example demonstrates how to use Sum(IEnumerable<Single>) to sum the values of a sequence.

List<float> numbers = new List<float> { 43.68F, 1.25F, 583.7F, 6.5F };

float sum = numbers.Sum();

Console.WriteLine("The sum of the numbers is {0}.", sum);

/*
 This code produces the following output:

 The sum of the numbers is 635.13.
*/
' Create a list of Single values.
Dim numbers As New List(Of Single)(New Single() _
                {43.68F, 1.25F, 583.7F, 6.5F})

' Get the sum of values in the list.
Dim sum As Single = numbers.Sum()

' Display the output.
Console.WriteLine($"The sum of the numbers is {sum}")

' This code produces the following output:
'
' The sum of the numbers is 635.13

Açıklamalar

Bu yöntem source hiçbir öğe içermiyorsa sıfır değerini döndürür.This method returns zero if source contains no elements.

Sorgu ifadesi söz dizimi Visual Basic, Aggregate Into Sum() yan tümce bir çağrısına çevrilir Sum .In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Sum() clause translates to an invocation of Sum.

Ayrıca bkz.

Şunlara uygulanır

Sum(IEnumerable<Nullable<Double>>)

Null yapılabilir değerler dizisinin toplamını hesaplar Double .Computes the sum of a sequence of nullable Double values.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<double> Sum(System::Collections::Generic::IEnumerable<Nullable<double>> ^ source);
public static double? Sum (this System.Collections.Generic.IEnumerable<Nullable<double>> source);
static member Sum : seq<Nullable<double>> -> Nullable<double>
<Extension()>
Public Function Sum (source As IEnumerable(Of Nullable(Of Double))) As Nullable(Of Double)

Parametreler

source
IEnumerable<Nullable<Double>>

DoubleToplamını hesaplamak için null yapılabilir değerler dizisi.A sequence of nullable Double values to calculate the sum of.

Döndürülenler

Nullable<Double>

Dizideki değerlerin toplamı.The sum of the values in the sequence.

Özel durumlar

source, null değeridir.source is null.

Örnekler

Aşağıdaki kod örneği, Sum(IEnumerable<Nullable<Single>>) bir dizinin değerlerini toplamak için kullanımını gösterir.The following code example demonstrates how to use Sum(IEnumerable<Nullable<Single>>) to sum the values of a sequence.

Not

Bu kod örneği, bu aşırı yüklenmiş metodun bu başlık altında açıklanan aşırı yüklemeden farklı bir aşırı yüklemesini kullanır.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. Örneği burada açıklanan konuya genişletmek için kaynak sıradaki öğelerin yerine uygun sayısal türün öğelerini ekleyin.To extend the example to this topic, substitute the elements of the source sequence with elements of the appropriate numerical type.

float?[] points = { null, 0, 92.83F, null, 100.0F, 37.46F, 81.1F };

float? sum = points.Sum();

Console.WriteLine("Total points earned: {0}", sum);

/*
 This code produces the following output:

 Total points earned: 311.39
*/
' Create an array of Nullable Single values.
Dim points() As Nullable(Of Single) =
{Nothing, 0, 92.83F, Nothing, 100.0F, 37.46F, 81.1F}

' Get the sum of values in the list.
Dim sum As Nullable(Of Single) = points.Sum()

' Display the output.
Console.WriteLine($"Total points earned: {sum}")

' This code produces the following output:
'
' Total points earned: 311.39

Açıklamalar

Bu yöntem source hiçbir öğe içermiyorsa sıfır değerini döndürür.This method returns zero if source contains no elements.

Sonuç olan değerleri içermez null .The result does not include values that are null.

Sorgu ifadesi söz dizimi Visual Basic, Aggregate Into Sum() yan tümce bir çağrısına çevrilir Sum .In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Sum() clause translates to an invocation of Sum.

Ayrıca bkz.

Şunlara uygulanır

Sum(IEnumerable<Int32>)

Bir değer dizisinin toplamını hesaplar Int32 .Computes the sum of a sequence of Int32 values.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static int Sum(System::Collections::Generic::IEnumerable<int> ^ source);
public static int Sum (this System.Collections.Generic.IEnumerable<int> source);
static member Sum : seq<int> -> int
<Extension()>
Public Function Sum (source As IEnumerable(Of Integer)) As Integer

Parametreler

source
IEnumerable<Int32>

Int32Toplamını hesaplamak için bir değerler dizisi.A sequence of Int32 values to calculate the sum of.

Döndürülenler

Int32

Dizideki değerlerin toplamı.The sum of the values in the sequence.

Özel durumlar

source, null değeridir.source is null.

Toplam değer değerinden büyüktür MaxValue .The sum is larger than MaxValue.

Örnekler

Aşağıdaki kod örneği, Sum(IEnumerable<Single>) bir dizinin değerlerini toplamak için kullanımını gösterir.The following code example demonstrates how to use Sum(IEnumerable<Single>) to sum the values of a sequence.

Not

Bu kod örneği, bu aşırı yüklenmiş metodun bu başlık altında açıklanan aşırı yüklemeden farklı bir aşırı yüklemesini kullanır.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. Örneği burada açıklanan konuya genişletmek için kaynak sıradaki öğelerin yerine uygun sayısal türün öğelerini ekleyin.To extend the example to this topic, substitute the elements of the source sequence with elements of the appropriate numerical type.

List<float> numbers = new List<float> { 43.68F, 1.25F, 583.7F, 6.5F };

float sum = numbers.Sum();

Console.WriteLine("The sum of the numbers is {0}.", sum);

/*
 This code produces the following output:

 The sum of the numbers is 635.13.
*/
' Create a list of Single values.
Dim numbers As New List(Of Single)(New Single() _
                {43.68F, 1.25F, 583.7F, 6.5F})

' Get the sum of values in the list.
Dim sum As Single = numbers.Sum()

' Display the output.
Console.WriteLine($"The sum of the numbers is {sum}")

' This code produces the following output:
'
' The sum of the numbers is 635.13

Açıklamalar

Bu yöntem source hiçbir öğe içermiyorsa sıfır değerini döndürür.This method returns zero if source contains no elements.

Sorgu ifadesi söz dizimi Visual Basic, Aggregate Into Sum() yan tümce bir çağrısına çevrilir Sum .In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Sum() clause translates to an invocation of Sum.

Ayrıca bkz.

Şunlara uygulanır

Sum(IEnumerable<Int64>)

Bir değer dizisinin toplamını hesaplar Int64 .Computes the sum of a sequence of Int64 values.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static long Sum(System::Collections::Generic::IEnumerable<long> ^ source);
public static long Sum (this System.Collections.Generic.IEnumerable<long> source);
static member Sum : seq<int64> -> int64
<Extension()>
Public Function Sum (source As IEnumerable(Of Long)) As Long

Parametreler

source
IEnumerable<Int64>

Int64Toplamını hesaplamak için bir değerler dizisi.A sequence of Int64 values to calculate the sum of.

Döndürülenler

Int64

Dizideki değerlerin toplamı.The sum of the values in the sequence.

Özel durumlar

source, null değeridir.source is null.

Toplam değer değerinden büyüktür MaxValue .The sum is larger than MaxValue.

Örnekler

Aşağıdaki kod örneği, Sum(IEnumerable<Single>) bir dizinin değerlerini toplamak için kullanımını gösterir.The following code example demonstrates how to use Sum(IEnumerable<Single>) to sum the values of a sequence.

Not

Bu kod örneği, bu aşırı yüklenmiş metodun bu başlık altında açıklanan aşırı yüklemeden farklı bir aşırı yüklemesini kullanır.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. Örneği burada açıklanan konuya genişletmek için kaynak sıradaki öğelerin yerine uygun sayısal türün öğelerini ekleyin.To extend the example to this topic, substitute the elements of the source sequence with elements of the appropriate numerical type.

List<float> numbers = new List<float> { 43.68F, 1.25F, 583.7F, 6.5F };

float sum = numbers.Sum();

Console.WriteLine("The sum of the numbers is {0}.", sum);

/*
 This code produces the following output:

 The sum of the numbers is 635.13.
*/
' Create a list of Single values.
Dim numbers As New List(Of Single)(New Single() _
                {43.68F, 1.25F, 583.7F, 6.5F})

' Get the sum of values in the list.
Dim sum As Single = numbers.Sum()

' Display the output.
Console.WriteLine($"The sum of the numbers is {sum}")

' This code produces the following output:
'
' The sum of the numbers is 635.13

Açıklamalar

Bu yöntem source hiçbir öğe içermiyorsa sıfır değerini döndürür.This method returns zero if source contains no elements.

Sorgu ifadesi söz dizimi Visual Basic, Aggregate Into Sum() yan tümce bir çağrısına çevrilir Sum .In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Sum() clause translates to an invocation of Sum.

Ayrıca bkz.

Şunlara uygulanır

Sum(IEnumerable<Double>)

Bir değer dizisinin toplamını hesaplar Double .Computes the sum of a sequence of Double values.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static double Sum(System::Collections::Generic::IEnumerable<double> ^ source);
public static double Sum (this System.Collections.Generic.IEnumerable<double> source);
static member Sum : seq<double> -> double
<Extension()>
Public Function Sum (source As IEnumerable(Of Double)) As Double

Parametreler

source
IEnumerable<Double>

DoubleToplamını hesaplamak için bir değerler dizisi.A sequence of Double values to calculate the sum of.

Döndürülenler

Double

Dizideki değerlerin toplamı.The sum of the values in the sequence.

Özel durumlar

source, null değeridir.source is null.

Örnekler

Aşağıdaki kod örneği, Sum(IEnumerable<Single>) bir dizinin değerlerini toplamak için kullanımını gösterir.The following code example demonstrates how to use Sum(IEnumerable<Single>) to sum the values of a sequence.

Not

Bu kod örneği, bu aşırı yüklenmiş metodun bu başlık altında açıklanan aşırı yüklemeden farklı bir aşırı yüklemesini kullanır.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. Örneği burada açıklanan konuya genişletmek için kaynak sıradaki öğelerin yerine uygun sayısal türün öğelerini ekleyin.To extend the example to this topic, substitute the elements of the source sequence with elements of the appropriate numerical type.

List<float> numbers = new List<float> { 43.68F, 1.25F, 583.7F, 6.5F };

float sum = numbers.Sum();

Console.WriteLine("The sum of the numbers is {0}.", sum);

/*
 This code produces the following output:

 The sum of the numbers is 635.13.
*/
' Create a list of Single values.
Dim numbers As New List(Of Single)(New Single() _
                {43.68F, 1.25F, 583.7F, 6.5F})

' Get the sum of values in the list.
Dim sum As Single = numbers.Sum()

' Display the output.
Console.WriteLine($"The sum of the numbers is {sum}")

' This code produces the following output:
'
' The sum of the numbers is 635.13

Açıklamalar

Bu yöntem source hiçbir öğe içermiyorsa sıfır değerini döndürür.This method returns zero if source contains no elements.

Sorgu ifadesi söz dizimi Visual Basic, Aggregate Into Sum() yan tümce bir çağrısına çevrilir Sum .In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Sum() clause translates to an invocation of Sum.

Ayrıca bkz.

Şunlara uygulanır

Sum(IEnumerable<Decimal>)

Bir değer dizisinin toplamını hesaplar Decimal .Computes the sum of a sequence of Decimal values.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static System::Decimal Sum(System::Collections::Generic::IEnumerable<System::Decimal> ^ source);
public static decimal Sum (this System.Collections.Generic.IEnumerable<decimal> source);
static member Sum : seq<decimal> -> decimal
<Extension()>
Public Function Sum (source As IEnumerable(Of Decimal)) As Decimal

Parametreler

source
IEnumerable<Decimal>

DecimalToplamını hesaplamak için bir değerler dizisi.A sequence of Decimal values to calculate the sum of.

Döndürülenler

Decimal

Dizideki değerlerin toplamı.The sum of the values in the sequence.

Özel durumlar

source, null değeridir.source is null.

Toplam değer değerinden büyüktür MaxValue .The sum is larger than MaxValue.

Örnekler

Aşağıdaki kod örneği, Sum(IEnumerable<Single>) bir dizinin değerlerini toplamak için kullanımını gösterir.The following code example demonstrates how to use Sum(IEnumerable<Single>) to sum the values of a sequence.

Not

Bu kod örneği, bu aşırı yüklenmiş metodun bu başlık altında açıklanan aşırı yüklemeden farklı bir aşırı yüklemesini kullanır.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. Örneği burada açıklanan konuya genişletmek için kaynak sıradaki öğelerin yerine uygun sayısal türün öğelerini ekleyin.To extend the example to this topic, substitute the elements of the source sequence with elements of the appropriate numerical type.

List<float> numbers = new List<float> { 43.68F, 1.25F, 583.7F, 6.5F };

float sum = numbers.Sum();

Console.WriteLine("The sum of the numbers is {0}.", sum);

/*
 This code produces the following output:

 The sum of the numbers is 635.13.
*/
' Create a list of Single values.
Dim numbers As New List(Of Single)(New Single() _
                {43.68F, 1.25F, 583.7F, 6.5F})

' Get the sum of values in the list.
Dim sum As Single = numbers.Sum()

' Display the output.
Console.WriteLine($"The sum of the numbers is {sum}")

' This code produces the following output:
'
' The sum of the numbers is 635.13

Açıklamalar

Öğesi içermiyorsa, Sum(IEnumerable<Decimal>) yöntemi sıfır döndürür source .The Sum(IEnumerable<Decimal>) method returns zero if source contains no elements.

Sorgu ifadesi söz dizimi Visual Basic, Aggregate Into Sum() yan tümce bir çağrısına çevrilir Sum .In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Sum() clause translates to an invocation of Sum.

Ayrıca bkz.

Şunlara uygulanır

Sum(IEnumerable<Nullable<Decimal>>)

Null yapılabilir değerler dizisinin toplamını hesaplar Decimal .Computes the sum of a sequence of nullable Decimal values.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<System::Decimal> Sum(System::Collections::Generic::IEnumerable<Nullable<System::Decimal>> ^ source);
public static decimal? Sum (this System.Collections.Generic.IEnumerable<Nullable<decimal>> source);
static member Sum : seq<Nullable<decimal>> -> Nullable<decimal>
<Extension()>
Public Function Sum (source As IEnumerable(Of Nullable(Of Decimal))) As Nullable(Of Decimal)

Parametreler

source
IEnumerable<Nullable<Decimal>>

DecimalToplamını hesaplamak için null yapılabilir değerler dizisi.A sequence of nullable Decimal values to calculate the sum of.

Döndürülenler

Nullable<Decimal>

Dizideki değerlerin toplamı.The sum of the values in the sequence.

Özel durumlar

source, null değeridir.source is null.

Toplam değer değerinden büyüktür MaxValue .The sum is larger than MaxValue.

Örnekler

Aşağıdaki kod örneği, Sum(IEnumerable<Nullable<Single>>) bir dizinin değerlerini toplamak için kullanımını gösterir.The following code example demonstrates how to use Sum(IEnumerable<Nullable<Single>>) to sum the values of a sequence.

Not

Bu kod örneği, bu aşırı yüklenmiş metodun bu başlık altında açıklanan aşırı yüklemeden farklı bir aşırı yüklemesini kullanır.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. Örneği burada açıklanan konuya genişletmek için kaynak sıradaki öğelerin yerine uygun sayısal türün öğelerini ekleyin.To extend the example to this topic, substitute the elements of the source sequence with elements of the appropriate numerical type.

float?[] points = { null, 0, 92.83F, null, 100.0F, 37.46F, 81.1F };

float? sum = points.Sum();

Console.WriteLine("Total points earned: {0}", sum);

/*
 This code produces the following output:

 Total points earned: 311.39
*/
' Create an array of Nullable Single values.
Dim points() As Nullable(Of Single) =
{Nothing, 0, 92.83F, Nothing, 100.0F, 37.46F, 81.1F}

' Get the sum of values in the list.
Dim sum As Nullable(Of Single) = points.Sum()

' Display the output.
Console.WriteLine($"Total points earned: {sum}")

' This code produces the following output:
'
' Total points earned: 311.39

Açıklamalar

Bu yöntem source hiçbir öğe içermiyorsa sıfır değerini döndürür.This method returns zero if source contains no elements.

Sonuç olan değerleri içermez null .The result doesnot include values that are null.

Sorgu ifadesi söz dizimi Visual Basic, Aggregate Into Sum() yan tümce bir çağrısına çevrilir Sum .In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Sum() clause translates to an invocation of Sum.

Ayrıca bkz.

Şunlara uygulanır

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Single>)

SingleGiriş dizisinin her öğesinde bir Transform işlevi çağırarak elde edilen değer dizisinin toplamını hesaplar.Computes the sum of the sequence of Single values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static float Sum(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, Func<TSource, float> ^ selector);
public static float Sum<TSource> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, Func<TSource,float> selector);
static member Sum : seq<'Source> * Func<'Source, single> -> single
<Extension()>
Public Function Sum(Of TSource) (source As IEnumerable(Of TSource), selector As Func(Of TSource, Single)) As Single

Tür Parametreleri

TSource

Öğelerinin türü source .The type of the elements of source.

Parametreler

source
IEnumerable<TSource>

Bir toplamı hesaplamak için kullanılan değerler dizisi.A sequence of values that are used to calculate a sum.

selector
Func<TSource,Single>

Her öğeye uygulanacak bir Transform işlevi.A transform function to apply to each element.

Döndürülenler

Single

Öngörülen değerlerin toplamı.The sum of the projected values.

Özel durumlar

source ya selector da null .source or selector is null.

Örnekler

Aşağıdaki kod örneği, Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Double>) bir sıranın öngörülen değerlerini toplamak için kullanımını gösterir.The following code example demonstrates how to use Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Double>) to sum the projected values of a sequence.

Not

Bu kod örneği, bu aşırı yüklenmiş metodun bu başlık altında açıklanan aşırı yüklemeden farklı bir aşırı yüklemesini kullanır.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. Örneği bu konuyu içerecek şekilde genişletmek için selector işlevinin gövdesini değiştirin.To extend the example to this topic, change the body of the selector function.

class Package
{
  public string Company { get; set; }
  public double Weight { get; set; }
}

public static void SumEx1()
{
  List<Package> packages =
    new List<Package>
      { new Package { Company = "Coho Vineyard", Weight = 25.2 },
       new Package { Company = "Lucerne Publishing", Weight = 18.7 },
       new Package { Company = "Wingtip Toys", Weight = 6.0 },
       new Package { Company = "Adventure Works", Weight = 33.8 } };

  double totalWeight = packages.Sum(pkg => pkg.Weight);

  Console.WriteLine("The total weight of the packages is: {0}", totalWeight);
}

/*
 This code produces the following output:

 The total weight of the packages is: 83.7
*/
Structure Package
  Public Company As String
  Public Weight As Double
End Structure

Sub SumEx1()
  ' Create a list of Package values.
  Dim packages As New List(Of Package)(New Package() _
   {New Package With {.Company = "Coho Vineyard", .Weight = 25.2},
   New Package With {.Company = "Lucerne Publishing", .Weight = 18.7},
   New Package With {.Company = "Wingtip Toys", .Weight = 6.0},
   New Package With {.Company = "Adventure Works", .Weight = 33.8}})

  ' Sum the values from each item's Weight property.
  Dim totalWeight As Double = packages.Sum(Function(pkg) _
                       pkg.Weight)

  ' Display the result.
  Console.WriteLine($"The total weight of the packages is: {totalWeight}")
End Sub

' This code produces the following output:
'
' The total weight of the packages is: 83.7

Açıklamalar

Öğesi içermiyorsa, Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Single>) yöntemi sıfır döndürür source .The Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Single>) method returns zero if source contains no elements.

Bu yöntemi, bir işlev sağlarsanız, selector özel olarak bir sayısal türe sahip olan üyeleri bir dizi rastgele değerler dizisine uygulayabilirsiniz source Single .You can apply this method to a sequence of arbitrary values if you provide a function, selector, that projects the members of source into a numeric type, specifically Single.

Sorgu ifadesi söz dizimi Visual Basic, Aggregate Into Sum() yan tümce bir çağrısına çevrilir Sum .In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Sum() clause translates to an invocation of Sum.

Ayrıca bkz.

Şunlara uygulanır

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Single>>)

SingleGiriş dizisinin her öğesinde bir Transform işlevi çağırarak elde edilen null yapılabilir değerler dizisinin toplamını hesaplar.Computes the sum of the sequence of nullable Single values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<float> Sum(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, Func<TSource, Nullable<float>> ^ selector);
public static float? Sum<TSource> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, Func<TSource,Nullable<float>> selector);
static member Sum : seq<'Source> * Func<'Source, Nullable<single>> -> Nullable<single>
<Extension()>
Public Function Sum(Of TSource) (source As IEnumerable(Of TSource), selector As Func(Of TSource, Nullable(Of Single))) As Nullable(Of Single)

Tür Parametreleri

TSource

Öğelerinin türü source .The type of the elements of source.

Parametreler

source
IEnumerable<TSource>

Bir toplamı hesaplamak için kullanılan değerler dizisi.A sequence of values that are used to calculate a sum.

selector
Func<TSource,Nullable<Single>>

Her öğeye uygulanacak bir Transform işlevi.A transform function to apply to each element.

Döndürülenler

Nullable<Single>

Öngörülen değerlerin toplamı.The sum of the projected values.

Özel durumlar

source ya selector da null .source or selector is null.

Örnekler

Aşağıdaki kod örneği, Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Double>) bir sıranın öngörülen değerlerini toplamak için kullanımını gösterir.The following code example demonstrates how to use Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Double>) to sum the projected values of a sequence.

Not

Bu kod örneği, bu aşırı yüklenmiş metodun bu başlık altında açıklanan aşırı yüklemeden farklı bir aşırı yüklemesini kullanır.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. Örneği bu konuyu içerecek şekilde genişletmek için selector işlevinin gövdesini değiştirin.To extend the example to this topic, change the body of the selector function.

class Package
{
  public string Company { get; set; }
  public double Weight { get; set; }
}

public static void SumEx1()
{
  List<Package> packages =
    new List<Package>
      { new Package { Company = "Coho Vineyard", Weight = 25.2 },
       new Package { Company = "Lucerne Publishing", Weight = 18.7 },
       new Package { Company = "Wingtip Toys", Weight = 6.0 },
       new Package { Company = "Adventure Works", Weight = 33.8 } };

  double totalWeight = packages.Sum(pkg => pkg.Weight);

  Console.WriteLine("The total weight of the packages is: {0}", totalWeight);
}

/*
 This code produces the following output:

 The total weight of the packages is: 83.7
*/
Structure Package
  Public Company As String
  Public Weight As Double
End Structure

Sub SumEx1()
  ' Create a list of Package values.
  Dim packages As New List(Of Package)(New Package() _
   {New Package With {.Company = "Coho Vineyard", .Weight = 25.2},
   New Package With {.Company = "Lucerne Publishing", .Weight = 18.7},
   New Package With {.Company = "Wingtip Toys", .Weight = 6.0},
   New Package With {.Company = "Adventure Works", .Weight = 33.8}})

  ' Sum the values from each item's Weight property.
  Dim totalWeight As Double = packages.Sum(Function(pkg) _
                       pkg.Weight)

  ' Display the result.
  Console.WriteLine($"The total weight of the packages is: {totalWeight}")
End Sub

' This code produces the following output:
'
' The total weight of the packages is: 83.7

Açıklamalar

Bu yöntem source hiçbir öğe içermiyorsa sıfır değerini döndürür.This method returns zero if source contains no elements.

Sonuç olan değerleri içermez null .The result does not include values that are null.

Bu yöntemi, bir işlev sağlarsanız, selector source özellikle Nullable<Single> C# veya Visual Basic içinde bir sayısal türde olan üyeleri projeler halinde rastgele değerler dizisine uygulayabilirsiniz Nullable(Of Single) .You can apply this method to a sequence of arbitrary values if you provide a function, selector, that projects the members of source into a numeric type, specifically Nullable<Single> in C# or Nullable(Of Single) in Visual Basic.

Sorgu ifadesi söz dizimi Visual Basic, Aggregate Into Sum() yan tümce bir çağrısına çevrilir Sum .In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Sum() clause translates to an invocation of Sum.

Ayrıca bkz.

Şunlara uygulanır

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Int64>>)

Int64Giriş dizisinin her öğesinde bir Transform işlevi çağırarak elde edilen null yapılabilir değerler dizisinin toplamını hesaplar.Computes the sum of the sequence of nullable Int64 values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<long> Sum(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, Func<TSource, Nullable<long>> ^ selector);
public static long? Sum<TSource> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, Func<TSource,Nullable<long>> selector);
static member Sum : seq<'Source> * Func<'Source, Nullable<int64>> -> Nullable<int64>
<Extension()>
Public Function Sum(Of TSource) (source As IEnumerable(Of TSource), selector As Func(Of TSource, Nullable(Of Long))) As Nullable(Of Long)

Tür Parametreleri

TSource

Öğelerinin türü source .The type of the elements of source.

Parametreler

source
IEnumerable<TSource>

Bir toplamı hesaplamak için kullanılan değerler dizisi.A sequence of values that are used to calculate a sum.

selector
Func<TSource,Nullable<Int64>>

Her öğeye uygulanacak bir Transform işlevi.A transform function to apply to each element.

Döndürülenler

Nullable<Int64>

Öngörülen değerlerin toplamı.The sum of the projected values.

Özel durumlar

source ya selector da null .source or selector is null.

Toplam değer değerinden büyüktür MaxValue .The sum is larger than MaxValue.

Örnekler

Aşağıdaki kod örneği, Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Double>) bir sıranın öngörülen değerlerini toplamak için kullanımını gösterir.The following code example demonstrates how to use Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Double>) to sum the projected values of a sequence.

Not

Bu kod örneği, bu aşırı yüklenmiş metodun bu başlık altında açıklanan aşırı yüklemeden farklı bir aşırı yüklemesini kullanır.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. Örneği bu konuyu içerecek şekilde genişletmek için selector işlevinin gövdesini değiştirin.To extend the example to this topic, change the body of the selector function.

class Package
{
  public string Company { get; set; }
  public double Weight { get; set; }
}

public static void SumEx1()
{
  List<Package> packages =
    new List<Package>
      { new Package { Company = "Coho Vineyard", Weight = 25.2 },
       new Package { Company = "Lucerne Publishing", Weight = 18.7 },
       new Package { Company = "Wingtip Toys", Weight = 6.0 },
       new Package { Company = "Adventure Works", Weight = 33.8 } };

  double totalWeight = packages.Sum(pkg => pkg.Weight);

  Console.WriteLine("The total weight of the packages is: {0}", totalWeight);
}

/*
 This code produces the following output:

 The total weight of the packages is: 83.7
*/
Structure Package
  Public Company As String
  Public Weight As Double
End Structure

Sub SumEx1()
  ' Create a list of Package values.
  Dim packages As New List(Of Package)(New Package() _
   {New Package With {.Company = "Coho Vineyard", .Weight = 25.2},
   New Package With {.Company = "Lucerne Publishing", .Weight = 18.7},
   New Package With {.Company = "Wingtip Toys", .Weight = 6.0},
   New Package With {.Company = "Adventure Works", .Weight = 33.8}})

  ' Sum the values from each item's Weight property.
  Dim totalWeight As Double = packages.Sum(Function(pkg) _
                       pkg.Weight)

  ' Display the result.
  Console.WriteLine($"The total weight of the packages is: {totalWeight}")
End Sub

' This code produces the following output:
'
' The total weight of the packages is: 83.7

Açıklamalar

Bu yöntem source hiçbir öğe içermiyorsa sıfır değerini döndürür.This method returns zero if source contains no elements.

Sonuç olan değerleri içermez null .The result does not include values that are null.

Bu yöntemi, bir işlev sağlarsanız, selector source özellikle Nullable<Int64> C# veya Visual Basic içinde bir sayısal türde olan üyeleri proje olarak bir rastgele değerler dizisine uygulayabilirsiniz. Nullable(Of Int64)You can apply this method to a sequence of arbitrary values if you provide a function, selector, that projects the members of source into a numeric type, specifically Nullable<Int64> in C# or Nullable(Of Int64) in Visual Basic

Sorgu ifadesi söz dizimi Visual Basic, Aggregate Into Sum() yan tümce bir çağrısına çevrilir Sum .In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Sum() clause translates to an invocation of Sum.

Ayrıca bkz.

Şunlara uygulanır

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Int32>>)

Int32Giriş dizisinin her öğesinde bir Transform işlevi çağırarak elde edilen null yapılabilir değerler dizisinin toplamını hesaplar.Computes the sum of the sequence of nullable Int32 values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<int> Sum(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, Func<TSource, Nullable<int>> ^ selector);
public static int? Sum<TSource> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, Func<TSource,Nullable<int>> selector);
static member Sum : seq<'Source> * Func<'Source, Nullable<int>> -> Nullable<int>
<Extension()>
Public Function Sum(Of TSource) (source As IEnumerable(Of TSource), selector As Func(Of TSource, Nullable(Of Integer))) As Nullable(Of Integer)

Tür Parametreleri

TSource

Öğelerinin türü source .The type of the elements of source.

Parametreler

source
IEnumerable<TSource>

Bir toplamı hesaplamak için kullanılan değerler dizisi.A sequence of values that are used to calculate a sum.

selector
Func<TSource,Nullable<Int32>>

Her öğeye uygulanacak bir Transform işlevi.A transform function to apply to each element.

Döndürülenler

Nullable<Int32>

Öngörülen değerlerin toplamı.The sum of the projected values.

Özel durumlar

source ya selector da null .source or selector is null.

Toplam değer değerinden büyüktür MaxValue .The sum is larger than MaxValue.

Örnekler

Aşağıdaki kod örneği, Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Double>) bir sıranın öngörülen değerlerini toplamak için kullanımını gösterir.The following code example demonstrates how to use Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Double>) to sum the projected values of a sequence.

Not

Bu kod örneği, bu aşırı yüklenmiş metodun bu başlık altında açıklanan aşırı yüklemeden farklı bir aşırı yüklemesini kullanır.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. Örneği bu konuyu içerecek şekilde genişletmek için selector işlevinin gövdesini değiştirin.To extend the example to this topic, change the body of the selector function.

class Package
{
  public string Company { get; set; }
  public double Weight { get; set; }
}

public static void SumEx1()
{
  List<Package> packages =
    new List<Package>
      { new Package { Company = "Coho Vineyard", Weight = 25.2 },
       new Package { Company = "Lucerne Publishing", Weight = 18.7 },
       new Package { Company = "Wingtip Toys", Weight = 6.0 },
       new Package { Company = "Adventure Works", Weight = 33.8 } };

  double totalWeight = packages.Sum(pkg => pkg.Weight);

  Console.WriteLine("The total weight of the packages is: {0}", totalWeight);
}

/*
 This code produces the following output:

 The total weight of the packages is: 83.7
*/
Structure Package
  Public Company As String
  Public Weight As Double
End Structure

Sub SumEx1()
  ' Create a list of Package values.
  Dim packages As New List(Of Package)(New Package() _
   {New Package With {.Company = "Coho Vineyard", .Weight = 25.2},
   New Package With {.Company = "Lucerne Publishing", .Weight = 18.7},
   New Package With {.Company = "Wingtip Toys", .Weight = 6.0},
   New Package With {.Company = "Adventure Works", .Weight = 33.8}})

  ' Sum the values from each item's Weight property.
  Dim totalWeight As Double = packages.Sum(Function(pkg) _
                       pkg.Weight)

  ' Display the result.
  Console.WriteLine($"The total weight of the packages is: {totalWeight}")
End Sub

' This code produces the following output:
'
' The total weight of the packages is: 83.7

Açıklamalar

Bu yöntem source hiçbir öğe içermiyorsa sıfır değerini döndürür.This method returns zero if source contains no elements.

Sonuç olan değerleri içermez null .The result does not include values that are null.

Bu yöntemi, bir işlev sağlarsanız, selector source özellikle Nullable<Int32> C# veya Visual Basic içinde bir sayısal türde olan üyeleri projeler halinde rastgele değerler dizisine uygulayabilirsiniz Nullable(Of Int32) .You can apply this method to a sequence of arbitrary values if you provide a function, selector, that projects the members of source into a numeric type, specifically Nullable<Int32> in C# or Nullable(Of Int32) in Visual Basic.

Sorgu ifadesi söz dizimi Visual Basic, Aggregate Into Sum() yan tümce bir çağrısına çevrilir Sum .In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Sum() clause translates to an invocation of Sum.

Ayrıca bkz.

Şunlara uygulanır

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Double>>)

DoubleGiriş dizisinin her öğesinde bir Transform işlevi çağırarak elde edilen null yapılabilir değerler dizisinin toplamını hesaplar.Computes the sum of the sequence of nullable Double values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<double> Sum(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, Func<TSource, Nullable<double>> ^ selector);
public static double? Sum<TSource> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, Func<TSource,Nullable<double>> selector);
static member Sum : seq<'Source> * Func<'Source, Nullable<double>> -> Nullable<double>
<Extension()>
Public Function Sum(Of TSource) (source As IEnumerable(Of TSource), selector As Func(Of TSource, Nullable(Of Double))) As Nullable(Of Double)

Tür Parametreleri

TSource

Öğelerinin türü source .The type of the elements of source.

Parametreler

source
IEnumerable<TSource>

Bir toplamı hesaplamak için kullanılan değerler dizisi.A sequence of values that are used to calculate a sum.

selector
Func<TSource,Nullable<Double>>

Her öğeye uygulanacak bir Transform işlevi.A transform function to apply to each element.

Döndürülenler

Nullable<Double>

Öngörülen değerlerin toplamı.The sum of the projected values.

Özel durumlar

source ya selector da null .source or selector is null.

Örnekler

Aşağıdaki kod örneği, Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Double>) bir sıranın öngörülen değerlerini toplamak için kullanımını gösterir.The following code example demonstrates how to use Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Double>) to sum the projected values of a sequence.

Not

Bu kod örneği, bu aşırı yüklenmiş metodun bu başlık altında açıklanan aşırı yüklemeden farklı bir aşırı yüklemesini kullanır.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. Örneği bu konuyu içerecek şekilde genişletmek için selector işlevinin gövdesini değiştirin.To extend the example to this topic, change the body of the selector function.

class Package
{
  public string Company { get; set; }
  public double Weight { get; set; }
}

public static void SumEx1()
{
  List<Package> packages =
    new List<Package>
      { new Package { Company = "Coho Vineyard", Weight = 25.2 },
       new Package { Company = "Lucerne Publishing", Weight = 18.7 },
       new Package { Company = "Wingtip Toys", Weight = 6.0 },
       new Package { Company = "Adventure Works", Weight = 33.8 } };

  double totalWeight = packages.Sum(pkg => pkg.Weight);

  Console.WriteLine("The total weight of the packages is: {0}", totalWeight);
}

/*
 This code produces the following output:

 The total weight of the packages is: 83.7
*/
Structure Package
  Public Company As String
  Public Weight As Double
End Structure

Sub SumEx1()
  ' Create a list of Package values.
  Dim packages As New List(Of Package)(New Package() _
   {New Package With {.Company = "Coho Vineyard", .Weight = 25.2},
   New Package With {.Company = "Lucerne Publishing", .Weight = 18.7},
   New Package With {.Company = "Wingtip Toys", .Weight = 6.0},
   New Package With {.Company = "Adventure Works", .Weight = 33.8}})

  ' Sum the values from each item's Weight property.
  Dim totalWeight As Double = packages.Sum(Function(pkg) _
                       pkg.Weight)

  ' Display the result.
  Console.WriteLine($"The total weight of the packages is: {totalWeight}")
End Sub

' This code produces the following output:
'
' The total weight of the packages is: 83.7

Açıklamalar

Bu yöntem source hiçbir öğe içermiyorsa sıfır değerini döndürür.This method returns zero if source contains no elements.

Sonuç olan değerleri içermez null .The result does not include values that are null.

Bu yöntemi, bir işlev sağlarsanız, selector source özellikle Nullable<Double> C# veya Visual Basic içinde bir sayısal türde olan üyeleri projeler halinde rastgele değerler dizisine uygulayabilirsiniz Nullable(Of Double) .You can apply this method to a sequence of arbitrary values if you provide a function, selector, that projects the members of source into a numeric type, specifically Nullable<Double> in C# or Nullable(Of Double) in Visual Basic.

Sorgu ifadesi söz dizimi Visual Basic, Aggregate Into Sum() yan tümce bir çağrısına çevrilir Sum .In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Sum() clause translates to an invocation of Sum.

Ayrıca bkz.

Şunlara uygulanır

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Decimal>>)

DecimalGiriş dizisinin her öğesinde bir Transform işlevi çağırarak elde edilen null yapılabilir değerler dizisinin toplamını hesaplar.Computes the sum of the sequence of nullable Decimal values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<System::Decimal> Sum(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, Func<TSource, Nullable<System::Decimal>> ^ selector);
public static decimal? Sum<TSource> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, Func<TSource,Nullable<decimal>> selector);
static member Sum : seq<'Source> * Func<'Source, Nullable<decimal>> -> Nullable<decimal>
<Extension()>
Public Function Sum(Of TSource) (source As IEnumerable(Of TSource), selector As Func(Of TSource, Nullable(Of Decimal))) As Nullable(Of Decimal)

Tür Parametreleri

TSource

Öğelerinin türü source .The type of the elements of source.

Parametreler

source
IEnumerable<TSource>

Bir toplamı hesaplamak için kullanılan değerler dizisi.A sequence of values that are used to calculate a sum.

selector
Func<TSource,Nullable<Decimal>>

Her öğeye uygulanacak bir Transform işlevi.A transform function to apply to each element.

Döndürülenler

Nullable<Decimal>

Öngörülen değerlerin toplamı.The sum of the projected values.

Özel durumlar

source ya selector da null .source or selector is null.

Toplam değer değerinden büyüktür MaxValue .The sum is larger than MaxValue.

Örnekler

Aşağıdaki kod örneği, Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Double>) bir sıranın öngörülen değerlerini toplamak için kullanımını gösterir.The following code example demonstrates how to use Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Double>) to sum the projected values of a sequence.

Not

Bu kod örneği, bu aşırı yüklenmiş metodun bu başlık altında açıklanan aşırı yüklemeden farklı bir aşırı yüklemesini kullanır.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. Örneği bu konuyu içerecek şekilde genişletmek için selector işlevinin gövdesini değiştirin.To extend the example to this topic, change the body of the selector function.

class Package
{
  public string Company { get; set; }
  public double Weight { get; set; }
}

public static void SumEx1()
{
  List<Package> packages =
    new List<Package>
      { new Package { Company = "Coho Vineyard", Weight = 25.2 },
       new Package { Company = "Lucerne Publishing", Weight = 18.7 },
       new Package { Company = "Wingtip Toys", Weight = 6.0 },
       new Package { Company = "Adventure Works", Weight = 33.8 } };

  double totalWeight = packages.Sum(pkg => pkg.Weight);

  Console.WriteLine("The total weight of the packages is: {0}", totalWeight);
}

/*
 This code produces the following output:

 The total weight of the packages is: 83.7
*/
Structure Package
  Public Company As String
  Public Weight As Double
End Structure

Sub SumEx1()
  ' Create a list of Package values.
  Dim packages As New List(Of Package)(New Package() _
   {New Package With {.Company = "Coho Vineyard", .Weight = 25.2},
   New Package With {.Company = "Lucerne Publishing", .Weight = 18.7},
   New Package With {.Company = "Wingtip Toys", .Weight = 6.0},
   New Package With {.Company = "Adventure Works", .Weight = 33.8}})

  ' Sum the values from each item's Weight property.
  Dim totalWeight As Double = packages.Sum(Function(pkg) _
                       pkg.Weight)

  ' Display the result.
  Console.WriteLine($"The total weight of the packages is: {totalWeight}")
End Sub

' This code produces the following output:
'
' The total weight of the packages is: 83.7

Açıklamalar

Bu yöntem source hiçbir öğe içermiyorsa sıfır değerini döndürür.This method returns zero if source contains no elements.

Sonuç olan değerleri içermez null .The result does not included values that are null.

Bu yöntemi, bir işlev sağlarsanız, selector source özellikle Nullable<Decimal> C# veya Visual Basic içinde bir sayısal türde olan üyeleri projeler halinde rastgele değerler dizisine uygulayabilirsiniz Nullable(Of Decimal) .You can apply this method to a sequence of arbitrary values if you provide a function, selector, that projects the members of source into a numeric type, specifically Nullable<Decimal> in C# or Nullable(Of Decimal) in Visual Basic.

Sorgu ifadesi söz dizimi Visual Basic, Aggregate Into Sum() yan tümce bir çağrısına çevrilir Sum .In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Sum() clause translates to an invocation of Sum.

Ayrıca bkz.

Şunlara uygulanır

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int64>)

Int64Giriş dizisinin her öğesinde bir Transform işlevi çağırarak elde edilen değer dizisinin toplamını hesaplar.Computes the sum of the sequence of Int64 values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static long Sum(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, Func<TSource, long> ^ selector);
public static long Sum<TSource> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, Func<TSource,long> selector);
static member Sum : seq<'Source> * Func<'Source, int64> -> int64
<Extension()>
Public Function Sum(Of TSource) (source As IEnumerable(Of TSource), selector As Func(Of TSource, Long)) As Long

Tür Parametreleri

TSource

Öğelerinin türü source .The type of the elements of source.

Parametreler

source
IEnumerable<TSource>

Bir toplamı hesaplamak için kullanılan değerler dizisi.A sequence of values that are used to calculate a sum.

selector
Func<TSource,Int64>

Her öğeye uygulanacak bir Transform işlevi.A transform function to apply to each element.

Döndürülenler

Int64

Öngörülen değerlerin toplamı.The sum of the projected values.

Özel durumlar

source ya selector da null .source or selector is null.

Toplam değer değerinden büyüktür MaxValue .The sum is larger than MaxValue.

Örnekler

Aşağıdaki kod örneği, Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Double>) bir sıranın öngörülen değerlerini toplamak için kullanımını gösterir.The following code example demonstrates how to use Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Double>) to sum the projected values of a sequence.

Not

Bu kod örneği, bu aşırı yüklenmiş metodun bu başlık altında açıklanan aşırı yüklemeden farklı bir aşırı yüklemesini kullanır.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. Örneği bu konuyu içerecek şekilde genişletmek için selector işlevinin gövdesini değiştirin.To extend the example to this topic, change the body of the selector function.

class Package
{
  public string Company { get; set; }
  public double Weight { get; set; }
}

public static void SumEx1()
{
  List<Package> packages =
    new List<Package>
      { new Package { Company = "Coho Vineyard", Weight = 25.2 },
       new Package { Company = "Lucerne Publishing", Weight = 18.7 },
       new Package { Company = "Wingtip Toys", Weight = 6.0 },
       new Package { Company = "Adventure Works", Weight = 33.8 } };

  double totalWeight = packages.Sum(pkg => pkg.Weight);

  Console.WriteLine("The total weight of the packages is: {0}", totalWeight);
}

/*
 This code produces the following output:

 The total weight of the packages is: 83.7
*/
Structure Package
  Public Company As String
  Public Weight As Double
End Structure

Sub SumEx1()
  ' Create a list of Package values.
  Dim packages As New List(Of Package)(New Package() _
   {New Package With {.Company = "Coho Vineyard", .Weight = 25.2},
   New Package With {.Company = "Lucerne Publishing", .Weight = 18.7},
   New Package With {.Company = "Wingtip Toys", .Weight = 6.0},
   New Package With {.Company = "Adventure Works", .Weight = 33.8}})

  ' Sum the values from each item's Weight property.
  Dim totalWeight As Double = packages.Sum(Function(pkg) _
                       pkg.Weight)

  ' Display the result.
  Console.WriteLine($"The total weight of the packages is: {totalWeight}")
End Sub

' This code produces the following output:
'
' The total weight of the packages is: 83.7

Açıklamalar

Bu yöntem source hiçbir öğe içermiyorsa sıfır değerini döndürür.This method returns zero if source contains no elements.

Bu yöntemi, bir işlev sağlarsanız, selector özel olarak bir sayısal türe sahip olan üyeleri bir dizi rastgele değerler dizisine uygulayabilirsiniz source Int64 .You can apply this method to a sequence of arbitrary values if you provide a function, selector, that projects the members of source into a numeric type, specifically Int64.

Sorgu ifadesi söz dizimi Visual Basic, Aggregate Into Sum() yan tümce bir çağrısına çevrilir Sum .In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Sum() clause translates to an invocation of Sum.

Ayrıca bkz.

Şunlara uygulanır

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32>)

Int32Giriş dizisinin her öğesinde bir Transform işlevi çağırarak elde edilen değer dizisinin toplamını hesaplar.Computes the sum of the sequence of Int32 values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static int Sum(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, Func<TSource, int> ^ selector);
public static int Sum<TSource> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, Func<TSource,int> selector);
static member Sum : seq<'Source> * Func<'Source, int> -> int
<Extension()>
Public Function Sum(Of TSource) (source As IEnumerable(Of TSource), selector As Func(Of TSource, Integer)) As Integer

Tür Parametreleri

TSource

Öğelerinin türü source .The type of the elements of source.

Parametreler

source
IEnumerable<TSource>

Bir toplamı hesaplamak için kullanılan değerler dizisi.A sequence of values that are used to calculate a sum.

selector
Func<TSource,Int32>

Her öğeye uygulanacak bir Transform işlevi.A transform function to apply to each element.

Döndürülenler

Int32

Öngörülen değerlerin toplamı.The sum of the projected values.

Özel durumlar

source ya selector da null .source or selector is null.

Toplam değer değerinden büyüktür MaxValue .The sum is larger than MaxValue.

Örnekler

Aşağıdaki kod örneği, Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Double>) bir sıranın öngörülen değerlerini toplamak için kullanımını gösterir.The following code example demonstrates how to use Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Double>) to sum the projected values of a sequence.

Not

Bu kod örneği, bu aşırı yüklenmiş metodun bu başlık altında açıklanan aşırı yüklemeden farklı bir aşırı yüklemesini kullanır.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. Örneği bu konuyu içerecek şekilde genişletmek için selector işlevinin gövdesini değiştirin.To extend the example to this topic, change the body of the selector function.

class Package
{
  public string Company { get; set; }
  public double Weight { get; set; }
}

public static void SumEx1()
{
  List<Package> packages =
    new List<Package>
      { new Package { Company = "Coho Vineyard", Weight = 25.2 },
       new Package { Company = "Lucerne Publishing", Weight = 18.7 },
       new Package { Company = "Wingtip Toys", Weight = 6.0 },
       new Package { Company = "Adventure Works", Weight = 33.8 } };

  double totalWeight = packages.Sum(pkg => pkg.Weight);

  Console.WriteLine("The total weight of the packages is: {0}", totalWeight);
}

/*
 This code produces the following output:

 The total weight of the packages is: 83.7
*/
Structure Package
  Public Company As String
  Public Weight As Double
End Structure

Sub SumEx1()
  ' Create a list of Package values.
  Dim packages As New List(Of Package)(New Package() _
   {New Package With {.Company = "Coho Vineyard", .Weight = 25.2},
   New Package With {.Company = "Lucerne Publishing", .Weight = 18.7},
   New Package With {.Company = "Wingtip Toys", .Weight = 6.0},
   New Package With {.Company = "Adventure Works", .Weight = 33.8}})

  ' Sum the values from each item's Weight property.
  Dim totalWeight As Double = packages.Sum(Function(pkg) _
                       pkg.Weight)

  ' Display the result.
  Console.WriteLine($"The total weight of the packages is: {totalWeight}")
End Sub

' This code produces the following output:
'
' The total weight of the packages is: 83.7

Açıklamalar

Bu yöntem source hiçbir öğe içermiyorsa sıfır değerini döndürür.This method returns zero if source contains no elements.

Bu yöntemi, bir işlev sağlarsanız, selector özel olarak bir sayısal türe sahip olan üyeleri bir dizi rastgele değerler dizisine uygulayabilirsiniz source Int32 .You can apply this method to a sequence of arbitrary values if you provide a function, selector, that projects the members of source into a numeric type, specifically Int32.

Sorgu ifadesi söz dizimi Visual Basic, Aggregate Into Sum() yan tümce bir çağrısına çevrilir Sum .In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Sum() clause translates to an invocation of Sum.

Ayrıca bkz.

Şunlara uygulanır

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Double>)

DoubleGiriş dizisinin her öğesinde bir Transform işlevi çağırarak elde edilen değer dizisinin toplamını hesaplar.Computes the sum of the sequence of Double values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static double Sum(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, Func<TSource, double> ^ selector);
public static double Sum<TSource> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, Func<TSource,double> selector);
static member Sum : seq<'Source> * Func<'Source, double> -> double
<Extension()>
Public Function Sum(Of TSource) (source As IEnumerable(Of TSource), selector As Func(Of TSource, Double)) As Double

Tür Parametreleri

TSource

Öğelerinin türü source .The type of the elements of source.

Parametreler

source
IEnumerable<TSource>

Bir toplamı hesaplamak için kullanılan değerler dizisi.A sequence of values that are used to calculate a sum.

selector
Func<TSource,Double>

Her öğeye uygulanacak bir Transform işlevi.A transform function to apply to each element.

Döndürülenler

Double

Öngörülen değerlerin toplamı.The sum of the projected values.

Özel durumlar

source ya selector da null .source or selector is null.

Örnekler

Aşağıdaki kod örneği, Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Double>) bir sıranın öngörülen değerlerini toplamak için kullanımını gösterir.The following code example demonstrates how to use Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Double>) to sum the projected values of a sequence.

class Package
{
  public string Company { get; set; }
  public double Weight { get; set; }
}

public static void SumEx1()
{
  List<Package> packages =
    new List<Package>
      { new Package { Company = "Coho Vineyard", Weight = 25.2 },
       new Package { Company = "Lucerne Publishing", Weight = 18.7 },
       new Package { Company = "Wingtip Toys", Weight = 6.0 },
       new Package { Company = "Adventure Works", Weight = 33.8 } };

  double totalWeight = packages.Sum(pkg => pkg.Weight);

  Console.WriteLine("The total weight of the packages is: {0}", totalWeight);
}

/*
 This code produces the following output:

 The total weight of the packages is: 83.7
*/
Structure Package
  Public Company As String
  Public Weight As Double
End Structure

Sub SumEx1()
  ' Create a list of Package values.
  Dim packages As New List(Of Package)(New Package() _
   {New Package With {.Company = "Coho Vineyard", .Weight = 25.2},
   New Package With {.Company = "Lucerne Publishing", .Weight = 18.7},
   New Package With {.Company = "Wingtip Toys", .Weight = 6.0},
   New Package With {.Company = "Adventure Works", .Weight = 33.8}})

  ' Sum the values from each item's Weight property.
  Dim totalWeight As Double = packages.Sum(Function(pkg) _
                       pkg.Weight)

  ' Display the result.
  Console.WriteLine($"The total weight of the packages is: {totalWeight}")
End Sub

' This code produces the following output:
'
' The total weight of the packages is: 83.7

Açıklamalar

Bu yöntem source hiçbir öğe içermiyorsa sıfır değerini döndürür.This method returns zero if source contains no elements.

Bu yöntemi, bir işlev sağlarsanız, selector özel olarak bir sayısal türe sahip olan üyeleri bir dizi rastgele değerler dizisine uygulayabilirsiniz source Double .You can apply this method to a sequence of arbitrary values if you provide a function, selector, that projects the members of source into a numeric type, specifically Double.

Sorgu ifadesi söz dizimi Visual Basic, Aggregate Into Sum() yan tümce bir çağrısına çevrilir Sum .In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Sum() clause translates to an invocation of Sum.

Ayrıca bkz.

Şunlara uygulanır

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Decimal>)

DecimalGiriş dizisinin her öğesinde bir Transform işlevi çağırarak elde edilen değer dizisinin toplamını hesaplar.Computes the sum of the sequence of Decimal values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static System::Decimal Sum(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, Func<TSource, System::Decimal> ^ selector);
public static decimal Sum<TSource> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, Func<TSource,decimal> selector);
static member Sum : seq<'Source> * Func<'Source, decimal> -> decimal
<Extension()>
Public Function Sum(Of TSource) (source As IEnumerable(Of TSource), selector As Func(Of TSource, Decimal)) As Decimal

Tür Parametreleri

TSource

Öğelerinin türü source .The type of the elements of source.

Parametreler

source
IEnumerable<TSource>

Bir toplamı hesaplamak için kullanılan değerler dizisi.A sequence of values that are used to calculate a sum.

selector
Func<TSource,Decimal>

Her öğeye uygulanacak bir Transform işlevi.A transform function to apply to each element.

Döndürülenler

Decimal

Öngörülen değerlerin toplamı.The sum of the projected values.

Özel durumlar

source ya selector da null .source or selector is null.

Toplam değer değerinden büyüktür MaxValue .The sum is larger than MaxValue.

Örnekler

Aşağıdaki kod örneği, Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Double>) bir sıranın öngörülen değerlerini toplamak için kullanımını gösterir.The following code example demonstrates how to use Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Double>) to sum the projected values of a sequence.

Not

Bu kod örneği, bu aşırı yüklenmiş metodun bu başlık altında açıklanan aşırı yüklemeden farklı bir aşırı yüklemesini kullanır.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. Örneği bu konuyu içerecek şekilde genişletmek için selector işlevinin gövdesini değiştirin.To extend the example to this topic, change the body of the selector function.

class Package
{
  public string Company { get; set; }
  public double Weight { get; set; }
}

public static void SumEx1()
{
  List<Package> packages =
    new List<Package>
      { new Package { Company = "Coho Vineyard", Weight = 25.2 },
       new Package { Company = "Lucerne Publishing", Weight = 18.7 },
       new Package { Company = "Wingtip Toys", Weight = 6.0 },
       new Package { Company = "Adventure Works", Weight = 33.8 } };

  double totalWeight = packages.Sum(pkg => pkg.Weight);

  Console.WriteLine("The total weight of the packages is: {0}", totalWeight);
}

/*
 This code produces the following output:

 The total weight of the packages is: 83.7
*/
Structure Package
  Public Company As String
  Public Weight As Double
End Structure

Sub SumEx1()
  ' Create a list of Package values.
  Dim packages As New List(Of Package)(New Package() _
   {New Package With {.Company = "Coho Vineyard", .Weight = 25.2},
   New Package With {.Company = "Lucerne Publishing", .Weight = 18.7},
   New Package With {.Company = "Wingtip Toys", .Weight = 6.0},
   New Package With {.Company = "Adventure Works", .Weight = 33.8}})

  ' Sum the values from each item's Weight property.
  Dim totalWeight As Double = packages.Sum(Function(pkg) _
                       pkg.Weight)

  ' Display the result.
  Console.WriteLine($"The total weight of the packages is: {totalWeight}")
End Sub

' This code produces the following output:
'
' The total weight of the packages is: 83.7

Açıklamalar

Bu yöntem source hiçbir öğe içermiyorsa sıfır değerini döndürür.This method returns zero if source contains no elements.

Bu yöntemi, bir işlev sağlarsanız, selector özel olarak bir sayısal türe sahip olan üyeleri bir dizi rastgele değerler dizisine uygulayabilirsiniz source Decimal .You can apply this method to a sequence of arbitrary values if you provide a function, selector, that projects the members of source into a numeric type, specifically Decimal.

Sorgu ifadesi söz dizimi Visual Basic, Aggregate Into Sum() yan tümce bir çağrısına çevrilir Sum .In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Sum() clause translates to an invocation of Sum.

Ayrıca bkz.

Şunlara uygulanır