Expression.Reduce Yöntem

Tanım

Bu düğümü daha basit bir ifadeye küçültür.Reduces this node to a simpler expression. Canazaltma doğru döndürürse, bu geçerli bir ifade döndürmelidir.If CanReduce returns true, this should return a valid expression. Bu yöntem, kendisinin düşürülmesi gereken başka bir düğüm döndürebilir.This method can return another node which itself must be reduced.

public:
 virtual System::Linq::Expressions::Expression ^ Reduce();
public virtual System.Linq.Expressions.Expression Reduce ();
abstract member Reduce : unit -> System.Linq.Expressions.Expression
override this.Reduce : unit -> System.Linq.Expressions.Expression
Public Overridable Function Reduce () As Expression

Döndürülenler

Expression

Azaltılmış ifade.The reduced expression.

Şunlara uygulanır