Expression.ReduceAndCheck Yöntem

Tanım

Bu düğümü daha basit bir ifadeye küçültür.Reduces this node to a simpler expression. Canazaltma doğru döndürürse, bu geçerli bir ifade döndürmelidir.If CanReduce returns true, this should return a valid expression. Bu yöntem, kendisinin düşürülmesi gereken başka bir düğüm döndürebilir.This method can return another node which itself must be reduced.

public:
 System::Linq::Expressions::Expression ^ ReduceAndCheck();
public System.Linq.Expressions.Expression ReduceAndCheck ();
member this.ReduceAndCheck : unit -> System.Linq.Expressions.Expression
Public Function ReduceAndCheck () As Expression

Döndürülenler

Expression

Azaltılmış ifade.The reduced expression.

Açıklamalar

Bu yöntem, azaltmaktan farklı olarak, azaltılmış düğümün belirli invaryantları karşılayıp karşılamadığını denetler.Unlike Reduce, this method checks that the reduced node satisfies certain invariants.

Şunlara uygulanır