LambdaExpression.TailCall Özellik

Tanım

Lambda ifadesinin tail çağrısı iyileştirmesi ile derlenip derlenmeyeceğini gösteren değeri alır.Gets the value that indicates if the lambda expression will be compiled with the tail call optimization.

public:
 property bool TailCall { bool get(); };
public bool TailCall { get; }
member this.TailCall : bool
Public ReadOnly Property TailCall As Boolean

Özellik Değeri

Boolean

true Lambda ifadesi tail çağrısı iyileştirmesi ile derlenirse; Aksi takdirde, false .true if the lambda expression will be compiled with the tail call optimization; otherwise, false.

Şunlara uygulanır