SwitchExpression.Comparison Özellik

Tanım

Varsa eşitlik karşılaştırma yöntemini alır.

public:
 property System::Reflection::MethodInfo ^ Comparison { System::Reflection::MethodInfo ^ get(); };
public System.Reflection.MethodInfo Comparison { get; }
public System.Reflection.MethodInfo? Comparison { get; }
member this.Comparison : System.Reflection.MethodInfo
Public ReadOnly Property Comparison As MethodInfo

Özellik Değeri

MethodInfo

MethodInfo Eşitlik karşılaştırma yöntemini temsil eden nesne.

Şunlara uygulanır