SwitchExpression.NodeType Özellik

Tanım

Bu İfadenin düğüm türünü döndürür. Bu yöntem geçersiz kılınırken uzantı düğümleri döndürülmelidir Extension .

public:
 property System::Linq::Expressions::ExpressionType NodeType { System::Linq::Expressions::ExpressionType get(); };
public override sealed System.Linq.Expressions.ExpressionType NodeType { get; }
member this.NodeType : System.Linq.Expressions.ExpressionType
Public Overrides NotOverridable ReadOnly Property NodeType As ExpressionType

Özellik Değeri

ExpressionType

ExpressionType İfadenin değeri.

Şunlara uygulanır