SwitchExpression.SwitchValue Özellik

Tanım

Anahtarın testini alır.

public:
 property System::Linq::Expressions::Expression ^ SwitchValue { System::Linq::Expressions::Expression ^ get(); };
public System.Linq.Expressions.Expression SwitchValue { get; }
member this.SwitchValue : System.Linq.Expressions.Expression
Public ReadOnly Property SwitchValue As Expression

Özellik Değeri

Expression

Anahtarın Expression testini temsil eden nesne.

Şunlara uygulanır