ManagementConfigurationAttribute.Mode Özellik

Tanım

Üzerinde yapılan değişikliklerin mümkün olan en kısa sürede veya bir COMMIT yöntemi çağrıldığında uygulanıp uygulanmadığını belirten özelliğinin modunu alır veya ayarlar.Gets or sets the mode of the property, which specifies whether changes to it are applied as soon as possible or when a commit method is called.

public:
 property System::Management::Instrumentation::ManagementConfigurationType Mode { System::Management::Instrumentation::ManagementConfigurationType get(); void set(System::Management::Instrumentation::ManagementConfigurationType value); };
public System.Management.Instrumentation.ManagementConfigurationType Mode { get; set; }
member this.Mode : System.Management.Instrumentation.ManagementConfigurationType with get, set
Public Property Mode As ManagementConfigurationType

Özellik Değeri

ManagementConfigurationType

ManagementConfigurationTypeWMI özelliğinin veya modunu kullanıp kullanmadığını gösteren bir döndürür Apply OnCommit .Returns a ManagementConfigurationType that indicates whether the WMI property uses Apply or OnCommit mode.

Açıklamalar

Tanımlanmış bir COMMIT yöntemi varsa, modunu kullanan tüm okuma-yazma WMI özelliklerini güncelleştirmekten sorumludur OnCommit .If there is a commit method defined, it is responsible for updating all read-write WMI properties that use the OnCommit mode. Tarafından tanımlanır ManagementCommitAttribute .It is identified by the ManagementCommitAttribute.

Şunlara uygulanır