ManagementConfigurationAttribute.Schema Özellik

Tanım

ManagementConfiguration özniteliğiyle işaretlenen özelliğin döndüreceği çıkış türünü tanımlayan bir değer alır veya ayarlar.Gets or sets a value that defines the type of output that the property that is marked with the ManagementConfiguration attribute will return.

public:
 property Type ^ Schema { Type ^ get(); void set(Type ^ value); };
public Type Schema { get; set; }
member this.Schema : Type with get, set
Public Property Schema As Type

Özellik Değeri

Type

TypeManagementConfiguration özniteliğiyle işaretlenen özelliğin döndüreceği çıkış türünü temsil eden bir değer.A Type value representing the type of output that the property marked with the ManagementConfiguration attribute will return.

Açıklamalar

Döndürülen tür ise System.Object , çıktının türü değer olarak değerlendirilmelidir System.Object .If the returned type is System.Object, then the output should be treated as a value of type System.Object.

Şunlara uygulanır