FtpCachePolicyElement.PolicyLevel Özellik

Tanım

Yerel makine için FTP önbelleğe alma davranışını alır veya ayarlar.Gets or sets FTP caching behavior for the local machine.

public:
 property System::Net::Cache::RequestCacheLevel PolicyLevel { System::Net::Cache::RequestCacheLevel get(); void set(System::Net::Cache::RequestCacheLevel value); };
[System.Configuration.ConfigurationProperty("policyLevel", DefaultValue=Mono.Cecil.CustomAttributeArgument)]
public System.Net.Cache.RequestCacheLevel PolicyLevel { get; set; }
[<System.Configuration.ConfigurationProperty("policyLevel", DefaultValue=Mono.Cecil.CustomAttributeArgument)>]
member this.PolicyLevel : System.Net.Cache.RequestCacheLevel with get, set
Public Property PolicyLevel As RequestCacheLevel

Özellik Değeri

RequestCacheLevel

RequestCacheLevelÖnbellek davranışını belirten bir değer.A RequestCacheLevel value that specifies the cache behavior.

Öznitelikler

Açıklamalar

Uygulamalar genellikle Default önbellek ilkesi düzeyi olarak kullanılır.Applications typically use Default as their cache policy level. Değilse, bu CachePolicy özellik null bir istek için geçerli olan önbellek ilkesini belirler.The CachePolicy property, if not null, determines the cache policy in effect for a request.

Şunlara uygulanır