CookieCollection Oluşturucu

Tanım

CookieCollection sınıfının yeni bir örneğini başlatır.Initializes a new instance of the CookieCollection class.

public:
 CookieCollection();
public CookieCollection ();
Public Sub New ()

Açıklamalar

Aşağıdaki tabloda bir örneği için ilk özellik değerleri gösterilmektedir CookieCollection .The following table shows initial property values for an instance of CookieCollection.

ÖzellikProperty VarsayılanDefault
IsReadOnly true
Count 00
IsSynchronized false

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.