ProtectionLevel Sabit listesi

Tanım

Kimliği doğrulanmış bir akış için istenen güvenlik hizmetlerini gösterir.Indicates the security services requested for an authenticated stream.

public enum class ProtectionLevel
public enum ProtectionLevel
type ProtectionLevel = 
Public Enum ProtectionLevel
Devralma
ProtectionLevel

Alanlar

EncryptAndSign 2

Aktarılan verilerin gizliliğini ve bütünlüğünü sağlamaya yardımcı olmak için verileri şifreleyin ve imzalayın.Encrypt and sign data to help ensure the confidentiality and integrity of transmitted data.

None 0

Yalnızca kimlik doğrulaması.Authentication only.

Sign 1

Aktarılan verilerin bütünlüğünü sağlamaya yardımcı olmak için verileri imzalayın.Sign data to help ensure the integrity of transmitted data.

Örnekler

Aşağıdaki kod örneği, bir istemci tarafı oluşturmayı ve kullanmayı göstermektedir NegotiateStream .The following code example demonstrates creating and using a client-side NegotiateStream.

#using <System.dll>

using namespace System;
using namespace System::Net;
using namespace System::Net::Security;
using namespace System::Net::Sockets;
using namespace System::Security::Principal;

static void DisplayStreamProperties( NegotiateStream^ stream )
{
  Console::WriteLine( L"Can read: {0}", stream->CanRead );
  Console::WriteLine( L"Can write: {0}", stream->CanWrite );
  Console::WriteLine( L"Can seek: {0}", stream->CanSeek );
  try
  {
   
   // If the underlying stream supports it, display the length.
   Console::WriteLine( L"Length: {0}", stream->Length );
  }
  catch ( NotSupportedException^ ) 
  {
   Console::WriteLine( L"Cannot get the length of the underlying stream." );
  }

  if ( stream->CanTimeout )
  {
   Console::WriteLine( L"Read time-out: {0}", stream->ReadTimeout );
   Console::WriteLine( L"Write time-out: {0}", stream->WriteTimeout );
  }
}


static void DisplayAuthenticationProperties( NegotiateStream^ stream )
{
  Console::WriteLine( L"IsAuthenticated: {0}", stream->IsAuthenticated );
  Console::WriteLine( L"IsMutuallyAuthenticated: {0}", stream->IsMutuallyAuthenticated );
  Console::WriteLine( L"IsEncrypted: {0}", stream->IsEncrypted );
  Console::WriteLine( L"IsSigned: {0}", stream->IsSigned );
  Console::WriteLine( L"ImpersonationLevel: {0}", stream->ImpersonationLevel );
  Console::WriteLine( L"IsServer: {0}", stream->IsServer );
}


int main()
{
  
  // Establish the remote endpoint for the socket.
  // For this example, use the local machine.
  IPHostEntry^ ipHostInfo = Dns::GetHostEntry( Dns::GetHostName() );
  IPAddress^ ipAddress = ipHostInfo->AddressList[ 0 ];
  
  // Client and server use port 11000. 
  IPEndPoint^ remoteEP = gcnew IPEndPoint( ipAddress,11000 );
  
  // Create a TCP/IP socket.
  TcpClient^ client = gcnew TcpClient;
  
  // Connect the socket to the remote endpoint.
  client->Connect( remoteEP );
  Console::WriteLine( L"Client connected to {0}.", remoteEP );
  
  // Ensure the client does not close when there is 
  // still data to be sent to the server.
  client->LingerState = (gcnew LingerOption( true,0 ));
  
  // Request authentication.
  NetworkStream^ clientStream = client->GetStream();
  NegotiateStream^ authStream = gcnew NegotiateStream( clientStream );
  
  // Request authentication for the client only (no mutual authentication).
  // Authenicate using the client's default credetials.
  // Permit the server to impersonate the client to access resources on the server only.
  // Request that data be transmitted using encryption and data signing.
  authStream->AuthenticateAsClient( dynamic_cast<NetworkCredential^>(CredentialCache::DefaultCredentials), 
     L"", 
     ProtectionLevel::EncryptAndSign, 
     TokenImpersonationLevel::Impersonation );
  
  DisplayAuthenticationProperties( authStream );
  DisplayStreamProperties( authStream );
  if ( authStream->CanWrite )
  {
   
   // Encode the test data into a byte array.
   array<Byte>^message = System::Text::Encoding::UTF8->GetBytes( L"Hello from the client." );
   authStream->Write( message, 0, message->Length );
   authStream->Flush();
   Console::WriteLine( L"Sent {0} bytes.", message->Length );
  }

  
  // Close the client connection.
  authStream->Close();
  Console::WriteLine( L"Client closed." );
}

using System;
using System.Net;
using System.Net.Security;
using System.Net.Sockets;
using System.Security.Principal;

namespace Examples.NegotiateStreamExample
{
  public class SynchronousAuthenticatingTcpClient
  {
    public static void Main(String[] args)
    {
      // Establish the remote endpoint for the socket.
      // For this example, use the local machine.
      IPHostEntry ipHostInfo = Dns.GetHostEntry(Dns.GetHostName());
      IPAddress ipAddress = ipHostInfo.AddressList[0];
      // Client and server use port 11000.
      IPEndPoint remoteEP = new IPEndPoint(ipAddress,11000);
      // Create a TCP/IP socket.
      TcpClient client = new TcpClient();
      // Connect the socket to the remote endpoint.
      client.Connect(remoteEP);
      Console.WriteLine("Client connected to {0}.",
        remoteEP.ToString());
      // Ensure the client does not close when there is
      // still data to be sent to the server.
      client.LingerState = (new LingerOption(true,0));
      // Request authentication.
      NetworkStream clientStream = client.GetStream();
      NegotiateStream authStream = new NegotiateStream(clientStream);
      // Request authentication for the client only (no mutual authentication).
      // Authenicate using the client's default credetials.
      // Permit the server to impersonate the client to access resources on the server only.
      // Request that data be transmitted using encryption and data signing.
      authStream.AuthenticateAsClient(
         (NetworkCredential) CredentialCache.DefaultCredentials,
         "",
         ProtectionLevel.EncryptAndSign,
         TokenImpersonationLevel.Impersonation);
      DisplayAuthenticationProperties(authStream);
      DisplayStreamProperties(authStream);
      if (authStream.CanWrite)
      {
         // Encode the test data into a byte array.
        byte[] message = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes("Hello from the client.");
        authStream.Write(message, 0, message.Length);
        authStream.Flush();
        Console.WriteLine("Sent {0} bytes.", message.Length);
      }
      // Close the client connection.
      authStream.Close();
      Console.WriteLine("Client closed.");
  }
     static void DisplayStreamProperties(NegotiateStream stream)
    {
       Console.WriteLine("Can read: {0}", stream.CanRead);
       Console.WriteLine("Can write: {0}", stream.CanWrite);
       Console.WriteLine("Can seek: {0}", stream.CanSeek);
       try
       {
         // If the underlying stream supports it, display the length.
         Console.WriteLine("Length: {0}", stream.Length);
       } catch (NotSupportedException)
       {
           Console.WriteLine("Cannot get the length of the underlying stream.");
       }

       if (stream.CanTimeout)
       {
         Console.WriteLine("Read time-out: {0}", stream.ReadTimeout);
         Console.WriteLine("Write time-out: {0}", stream.WriteTimeout);
       }
    }
     static void DisplayAuthenticationProperties(NegotiateStream stream)
    {
       Console.WriteLine("IsAuthenticated: {0}", stream.IsAuthenticated);
      Console.WriteLine("IsMutuallyAuthenticated: {0}", stream.IsMutuallyAuthenticated);
      Console.WriteLine("IsEncrypted: {0}", stream.IsEncrypted);
      Console.WriteLine("IsSigned: {0}", stream.IsSigned);
      Console.WriteLine("ImpersonationLevel: {0}", stream.ImpersonationLevel);
      Console.WriteLine("IsServer: {0}", stream.IsServer);
    }
  }
}

Açıklamalar

Bu numaralandırma sınıfı tarafından kullanılır NegotiateStream .This enumeration is used by the NegotiateStream class.

Şunlara uygulanır