WebSocketException.ErrorCode Özellik

Tanım

Oluşan özel durum için yerel hata kodu.The native error code for the exception that occurred.

public:
 virtual property int ErrorCode { int get(); };
public:
 property int ErrorCode { int get(); };
public override int ErrorCode { get; }
public int ErrorCode { get; }
member this.ErrorCode : int
Public Overrides ReadOnly Property ErrorCode As Integer
Public ReadOnly Property ErrorCode As Integer

Özellik Değeri

Int32

Int32 döndürür.Returns Int32.

Şunlara uygulanır