Vector<T>.ExclusiveOr(Vector<T>, Vector<T>) Operatör

Tanım

İki vektörde öğelerin her birinde bit düzeyinde bir işlem gerçekleştirerek yeni bir vektör döndürür XOr .Returns a new vector by performing a bitwise XOr operation on each of the elements in two vectors.

public:
 static System::Numerics::Vector<T> operator ^(System::Numerics::Vector<T> left, System::Numerics::Vector<T> right);
public static System.Numerics.Vector<T> operator ^ (System.Numerics.Vector<T> left, System.Numerics.Vector<T> right);
static member ( ^^^ ) : System.Numerics.Vector<'T (requires 'T : struct)> * System.Numerics.Vector<'T (requires 'T : struct)> -> System.Numerics.Vector<'T (requires 'T : struct)>
Public Shared Operator Xor (left As Vector(Of T), right As Vector(Of T)) As Vector(Of T)

Parametreler

left
Vector<T>

İlk vektör.The first vector.

right
Vector<T>

İkinci vektör.The second vector.

Döndürülenler

Vector<T>

Ve içindeki öğelerin bit düzeyinde elde edilen vektör XOr left right .The vector that results from the bitwise XOr of the elements in left and right.

Özel durumlar

.NET 5,0 ve üzeri: tür T desteklenmiyor..NET 5.0 and later: Type T is not supported.

Açıklamalar

ExclusiveOrYöntemi nesneler için bit düzeyinde XOr işlemi tanımlar Vector<T> .The ExclusiveOr method defines the bitwise XOr operation for Vector<T> objects.

Şunlara uygulanır