ObjectDisposedException.ObjectName Özellik

Tanım

Çıkarılan nesnenin adını alır.Gets the name of the disposed object.

public:
 property System::String ^ ObjectName { System::String ^ get(); };
public string ObjectName { get; }
member this.ObjectName : string
Public ReadOnly Property ObjectName As String

Özellik Değeri

Çıkarılan nesnenin adını içeren bir dize.A string containing the name of the disposed object.

Açıklamalar

Geçerli özellik null veya String.Emptydeğilse, bu özelliğin değeri Message özelliği tarafından döndürülen dizeye dahil edilir.If the current property is not null or String.Empty, the value of this property is included in the string returned by the Message property.

Şunlara uygulanır