ObsoleteAttribute.DiagnosticId Özellik

Tanım

Derleyicinin API kullanımını bildirirken kullanacağı KIMLIĞI alır veya ayarlar.Gets or sets the ID that the compiler will use when reporting a use of the API.

public:
 property System::String ^ DiagnosticId { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string DiagnosticId { get; set; }
member this.DiagnosticId : string with get, set
Public Property DiagnosticId As String

Özellik Değeri

String

Benzersiz tanılama KIMLIĞI.The unique diagnostic ID.

Açıklamalar

Tanılama KIMLIĞI, uyarılar ve hatalar için derleme çıkışında gösterilir.The diagnostic ID is shown in build output for warnings and errors.

Bu özellik, gerekirse uyarıları veya hataları bastırmak için kullanılabilecek benzersiz KIMLIĞI temsil eder.This property represents the unique ID that can be used to suppress the warnings or errors, if needed.

Şunlara uygulanır