ObsoleteAttribute.UrlFormat Özellik

Tanım

Karşılık gelen belgelerin URL 'sini alır veya ayarlar.Gets or sets the URL for corresponding documentation. API, gerçek bir URL yerine bir biçim dizesi kabul eder ve tanılama KIMLIĞINI içeren genel bir URL oluşturur.The API accepts a format string instead of an actual URL, creating a generic URL that includes the diagnostic ID.

public:
 property System::String ^ UrlFormat { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string UrlFormat { get; set; }
member this.UrlFormat : string with get, set
Public Property UrlFormat As String

Özellik Değeri

String

Karşılık gelen belgelere bir URL 'YI temsil eden biçim dizesi.The format string that represents a URL to corresponding documentation.

Açıklamalar

Örnek biçim dizesi https://contoso.com/obsoletion-warnings/{0} .An example format string is https://contoso.com/obsoletion-warnings/{0}.

Şunlara uygulanır