DeviceFontSubstitution Sabit listesi

Tanım

Bir yazıcıda cihaz yazı tipi değiştirme özelliğinin etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini belirtir.Specifies whether device font substitution is enabled on a printer.

public enum class DeviceFontSubstitution
public enum DeviceFontSubstitution
type DeviceFontSubstitution = 
Public Enum DeviceFontSubstitution
Devralma
DeviceFontSubstitution

Alanlar

Off 1

Cihaz yazı tipi değiştirme devre dışı.Device font substitution is disabled.

On 2

Cihaz yazı tipi değiştirme etkindir.Device font substitution is enabled.

Unknown 0

Özelliği (seçenekleri bu numaralandırma tarafından temsil edilir), yazdırma şemasındatanımlı olmayan bir seçeneğe ayarlanır.The feature (whose options are represented by this enumeration) is set to an option not defined in the Print Schema.

Örnekler

Aşağıdaki örnek, yazıcı yeteneklerinin nasıl belirleneceğini ve yazdırma işinin bunlardan faydalanmak için nasıl yapılandırılacağını gösterir.The following example shows how to determine printer capabilities and configure the print job to take advantage of them.

// ---------------------- GetPrintTicketFromPrinter -----------------------
/// <summary>
///  Returns a PrintTicket based on the current default printer.</summary>
/// <returns>
///  A PrintTicket for the current local default printer.</returns>
PrintTicket^ GetPrintTicketFromPrinter () 
{
  PrintQueue^ printQueue = nullptr;

  LocalPrintServer^ localPrintServer = gcnew LocalPrintServer();

  // Retrieving collection of local printer on user machine
  PrintQueueCollection^ localPrinterCollection = localPrintServer->GetPrintQueues();

  System::Collections::IEnumerator^ localPrinterEnumerator = localPrinterCollection->GetEnumerator();

  if (localPrinterEnumerator->MoveNext())
  {
   // Get PrintQueue from first available printer
   printQueue = ((PrintQueue^)localPrinterEnumerator->Current);
  } else
  {
   return nullptr;
  }
  // Get default PrintTicket from printer
  PrintTicket^ printTicket = printQueue->DefaultPrintTicket;

  PrintCapabilities^ printCapabilites = printQueue->GetPrintCapabilities();

  // Modify PrintTicket
  if (printCapabilites->CollationCapability->Contains(Collation::Collated))
  {
   printTicket->Collation = Collation::Collated;
  }
  if (printCapabilites->DuplexingCapability->Contains(Duplexing::TwoSidedLongEdge))
  {
   printTicket->Duplexing = Duplexing::TwoSidedLongEdge;
  }
  if (printCapabilites->StaplingCapability->Contains(Stapling::StapleDualLeft))
  {
   printTicket->Stapling = Stapling::StapleDualLeft;
  }
  return printTicket;
};// end:GetPrintTicketFromPrinter()
// ---------------------- GetPrintTicketFromPrinter -----------------------
/// <summary>
///  Returns a PrintTicket based on the current default printer.</summary>
/// <returns>
///  A PrintTicket for the current local default printer.</returns>
private PrintTicket GetPrintTicketFromPrinter()
{
  PrintQueue printQueue = null;

  LocalPrintServer localPrintServer = new LocalPrintServer();

  // Retrieving collection of local printer on user machine
  PrintQueueCollection localPrinterCollection =
    localPrintServer.GetPrintQueues();

  System.Collections.IEnumerator localPrinterEnumerator =
    localPrinterCollection.GetEnumerator();

  if (localPrinterEnumerator.MoveNext())
  {
    // Get PrintQueue from first available printer
    printQueue = (PrintQueue)localPrinterEnumerator.Current;
  }
  else
  {
    // No printer exist, return null PrintTicket
    return null;
  }

  // Get default PrintTicket from printer
  PrintTicket printTicket = printQueue.DefaultPrintTicket;

  PrintCapabilities printCapabilites = printQueue.GetPrintCapabilities();

  // Modify PrintTicket
  if (printCapabilites.CollationCapability.Contains(Collation.Collated))
  {
    printTicket.Collation = Collation.Collated;
  }

  if ( printCapabilites.DuplexingCapability.Contains(
      Duplexing.TwoSidedLongEdge) )
  {
    printTicket.Duplexing = Duplexing.TwoSidedLongEdge;
  }

  if (printCapabilites.StaplingCapability.Contains(Stapling.StapleDualLeft))
  {
    printTicket.Stapling = Stapling.StapleDualLeft;
  }

  return printTicket;
}// end:GetPrintTicketFromPrinter()
' ---------------------- GetPrintTicketFromPrinter -----------------------
''' <summary>
'''  Returns a PrintTicket based on the current default printer.</summary>
''' <returns>
'''  A PrintTicket for the current local default printer.</returns>
Private Function GetPrintTicketFromPrinter() As PrintTicket
  Dim printQueue As PrintQueue = Nothing

  Dim localPrintServer As New LocalPrintServer()

  ' Retrieving collection of local printer on user machine
  Dim localPrinterCollection As PrintQueueCollection = localPrintServer.GetPrintQueues()

  Dim localPrinterEnumerator As System.Collections.IEnumerator = localPrinterCollection.GetEnumerator()

  If localPrinterEnumerator.MoveNext() Then
    ' Get PrintQueue from first available printer
    printQueue = CType(localPrinterEnumerator.Current, PrintQueue)
  Else
    ' No printer exist, return null PrintTicket
    Return Nothing
  End If

  ' Get default PrintTicket from printer
  Dim printTicket As PrintTicket = printQueue.DefaultPrintTicket

  Dim printCapabilites As PrintCapabilities = printQueue.GetPrintCapabilities()

  ' Modify PrintTicket
  If printCapabilites.CollationCapability.Contains(Collation.Collated) Then
    printTicket.Collation = Collation.Collated
  End If

  If printCapabilites.DuplexingCapability.Contains(Duplexing.TwoSidedLongEdge) Then
    printTicket.Duplexing = Duplexing.TwoSidedLongEdge
  End If

  If printCapabilites.StaplingCapability.Contains(Stapling.StapleDualLeft) Then
    printTicket.Stapling = Stapling.StapleDualLeft
  End If

  Return printTicket
End Function ' end:GetPrintTicketFromPrinter()

Açıklamalar

Yazıcıya yalnızca yazı tipi değil metin gönderildiğinde yazdırma işlemi daha hızlıdır.Printing is faster when only the text, not the font, is sent to the printer. Bazı yazıcıların, bellekte kalıcı olarak depolanan yazı tipleri vardır.Some printers have fonts that are permanently stored in their memory. Bu yazıcılar, kullanıcıların, yazdırma uygulaması tarafından kullanılan her yazı tipi için yerleşik bir yazıcı yazı tipini yerine koyma olanağı sağlar.These printers enable users to substitute a resident printer font for each font that is used by the printing application.

Bu türün değerleri öncelikli olarak bu amaçlar için kullanılır:The values of this type are used primarily for these purposes:

Bilinmeyen değer, nesne özelliklerinde hiçbir şekilde kullanılmaz PrintCapabilities .The Unknown value is never used in properties of PrintCapabilities objects.

Asla bir PrintTicket özelliği bilinmeyen olarak ayarlamanız gerekir.You should never set a PrintTicket property to Unknown. Diğer bir oluşturulan PrintTicket uygulama, cihaz yazı tipi değiştirme özelliğini tanınmayan bir seçeneğe (yani, yazdırma şemasındatanımlanmamış bir seçeneğe) ayarlayan bir PrintTicket belgesi oluşturmışsa, PrintTicket Bu belgeyle oluşturulan uygulamanızdaki bir nesne özelliğin değeri olarak bilinmiyor olur DeviceFontSubstitution .If some other PrintTicket producing application has created a PrintTicket document that sets the device font substitution feature to an unrecognized option (that is, an option that is not defined in the Print Schema), then a PrintTicket object in your application that is constructed with that document will have Unknown as the value of the DeviceFontSubstitution property.

PrintTicketVe PrintCapabilities sınıfları devralınmayabilse de, veya sınıflarında için hesaba katılmaz olan yazdırma aygıtı özelliklerini tanımak Için Yazdırma şemasını genişletebilirsiniz PrintTicket PrintCapabilities .Although the PrintTicket and PrintCapabilities classes cannot be inherited, you can extend the Print Schema to recognize print device features that are not accounted for in the PrintTicket or PrintCapabilities classes. Daha fazla bilgi için bkz. nasıl yapılır: Yazdırma şemasını genişletme ve yeni yazdırma sistemi sınıfları oluşturma.For more information, see How to: Extend the Print Schema and Create New Print System Classes.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.