Duplexing Sabit listesi

Tanım

Bir yazıcının, tek taraflı yazdırma veya bir çift taraflı (çift yönlü) yazdırma türünü kullanıp kullanmadığını belirtir.Specifies whether a printer uses one-sided printing or some type of two-sided (duplex) printing.

public enum class Duplexing
public enum Duplexing
type Duplexing = 
Public Enum Duplexing
Devralma
Duplexing

Alanlar

OneSided 1

Çıktı her sayfanın yalnızca bir tarafında yazdırılır.Output prints on only one side of each sheet.

TwoSidedLongEdge 3

Çıktı her sayfanın her iki tarafında da yazdırılır MediaSizeHeight .Output prints on both sides of each sheet, which flips along the edge parallel to the MediaSizeHeight.

TwoSidedShortEdge 2

Çıktı her sayfanın her iki tarafında da yazdırılır ve bu da kenara paralel olarak döndürülür MediaSizeWidth .Output prints on both sides of each sheet, which flips along the edge parallel to MediaSizeWidth.

Unknown 0

Özelliği (seçenekleri bu numaralandırma tarafından temsil edilir), yazdırma şemasındatanımlı olmayan bir seçeneğe ayarlanır.The feature (whose options are represented by this enumeration) is set to an option not defined in the Print Schema.

Örnekler

Aşağıdaki örnek, bir yazıcının yeteneklerini test etmek ve yazdırma işinin bunlardan faydalanmak için nasıl yapılandırılacağını gösterir.The following example shows how to test a printer's capabilities and configure the print job to take advantage of them. ..

// ---------------------- GetPrintTicketFromPrinter -----------------------
/// <summary>
///  Returns a PrintTicket based on the current default printer.</summary>
/// <returns>
///  A PrintTicket for the current local default printer.</returns>
PrintTicket^ GetPrintTicketFromPrinter () 
{
  PrintQueue^ printQueue = nullptr;

  LocalPrintServer^ localPrintServer = gcnew LocalPrintServer();

  // Retrieving collection of local printer on user machine
  PrintQueueCollection^ localPrinterCollection = localPrintServer->GetPrintQueues();

  System::Collections::IEnumerator^ localPrinterEnumerator = localPrinterCollection->GetEnumerator();

  if (localPrinterEnumerator->MoveNext())
  {
   // Get PrintQueue from first available printer
   printQueue = ((PrintQueue^)localPrinterEnumerator->Current);
  } else
  {
   return nullptr;
  }
  // Get default PrintTicket from printer
  PrintTicket^ printTicket = printQueue->DefaultPrintTicket;

  PrintCapabilities^ printCapabilites = printQueue->GetPrintCapabilities();

  // Modify PrintTicket
  if (printCapabilites->CollationCapability->Contains(Collation::Collated))
  {
   printTicket->Collation = Collation::Collated;
  }
  if (printCapabilites->DuplexingCapability->Contains(Duplexing::TwoSidedLongEdge))
  {
   printTicket->Duplexing = Duplexing::TwoSidedLongEdge;
  }
  if (printCapabilites->StaplingCapability->Contains(Stapling::StapleDualLeft))
  {
   printTicket->Stapling = Stapling::StapleDualLeft;
  }
  return printTicket;
};// end:GetPrintTicketFromPrinter()
// ---------------------- GetPrintTicketFromPrinter -----------------------
/// <summary>
///  Returns a PrintTicket based on the current default printer.</summary>
/// <returns>
///  A PrintTicket for the current local default printer.</returns>
private PrintTicket GetPrintTicketFromPrinter()
{
  PrintQueue printQueue = null;

  LocalPrintServer localPrintServer = new LocalPrintServer();

  // Retrieving collection of local printer on user machine
  PrintQueueCollection localPrinterCollection =
    localPrintServer.GetPrintQueues();

  System.Collections.IEnumerator localPrinterEnumerator =
    localPrinterCollection.GetEnumerator();

  if (localPrinterEnumerator.MoveNext())
  {
    // Get PrintQueue from first available printer
    printQueue = (PrintQueue)localPrinterEnumerator.Current;
  }
  else
  {
    // No printer exist, return null PrintTicket
    return null;
  }

  // Get default PrintTicket from printer
  PrintTicket printTicket = printQueue.DefaultPrintTicket;

  PrintCapabilities printCapabilites = printQueue.GetPrintCapabilities();

  // Modify PrintTicket
  if (printCapabilites.CollationCapability.Contains(Collation.Collated))
  {
    printTicket.Collation = Collation.Collated;
  }

  if ( printCapabilites.DuplexingCapability.Contains(
      Duplexing.TwoSidedLongEdge) )
  {
    printTicket.Duplexing = Duplexing.TwoSidedLongEdge;
  }

  if (printCapabilites.StaplingCapability.Contains(Stapling.StapleDualLeft))
  {
    printTicket.Stapling = Stapling.StapleDualLeft;
  }

  return printTicket;
}// end:GetPrintTicketFromPrinter()
' ---------------------- GetPrintTicketFromPrinter -----------------------
''' <summary>
'''  Returns a PrintTicket based on the current default printer.</summary>
''' <returns>
'''  A PrintTicket for the current local default printer.</returns>
Private Function GetPrintTicketFromPrinter() As PrintTicket
  Dim printQueue As PrintQueue = Nothing

  Dim localPrintServer As New LocalPrintServer()

  ' Retrieving collection of local printer on user machine
  Dim localPrinterCollection As PrintQueueCollection = localPrintServer.GetPrintQueues()

  Dim localPrinterEnumerator As System.Collections.IEnumerator = localPrinterCollection.GetEnumerator()

  If localPrinterEnumerator.MoveNext() Then
    ' Get PrintQueue from first available printer
    printQueue = CType(localPrinterEnumerator.Current, PrintQueue)
  Else
    ' No printer exist, return null PrintTicket
    Return Nothing
  End If

  ' Get default PrintTicket from printer
  Dim printTicket As PrintTicket = printQueue.DefaultPrintTicket

  Dim printCapabilites As PrintCapabilities = printQueue.GetPrintCapabilities()

  ' Modify PrintTicket
  If printCapabilites.CollationCapability.Contains(Collation.Collated) Then
    printTicket.Collation = Collation.Collated
  End If

  If printCapabilites.DuplexingCapability.Contains(Duplexing.TwoSidedLongEdge) Then
    printTicket.Duplexing = Duplexing.TwoSidedLongEdge
  End If

  If printCapabilites.StaplingCapability.Contains(Stapling.StapleDualLeft) Then
    printTicket.Stapling = Stapling.StapleDualLeft
  End If

  Return printTicket
End Function ' end:GetPrintTicketFromPrinter()

Açıklamalar

Bu amaçla öncelikle bu tür değerlerini kullanın:Use the values of this type primarily for these purposes:

 • Bir özelliği olan koleksiyonun üyeleri olarak, DuplexingCapability PrintCapabilities Bu değerler yazıcının desteklediği tek taraflı ve iki taraflı yazdırma türlerini gösterir.As members of the DuplexingCapability collection, which is a property of PrintCapabilities, these values indicate the kinds of one-sided and two-sided printing that the printer supports.

 • DuplexingÖğesinin özelliğinin değeri olarak PrintTicket , yazıcıyı tek taraflı yazdırmayı veya bir dizi iki taraflı yazdırmayı kullanacak şekilde yönlendirir.As the value of the Duplexing property of a PrintTicket, they direct the printer to use one-sided printing or some kind of two-sided printing.

Bilinmeyen değer, nesne özelliklerinde hiçbir şekilde kullanılmaz PrintCapabilities .The Unknown value is never used in properties of PrintCapabilities objects.

Asla bir PrintTicket özelliği Bilinmeyenolarak ayarlamanız gerekir.You should never set a PrintTicket property to Unknown. Diğer PrintTicket bir oluşturulan uygulama, çift yönlü özelliği tanınmayan bir çift yönlü seçeneğe (yani, yazdırma şemasındatanımlanmamış bir seçeneğe) ayarlayan bir PrintTicket belgesi oluşturmışsa, PrintTicket Bu belgeyle oluşturulan uygulamanızdaki bir nesne özelliğin değeri olarak bilinmiyor olur Duplexing .If some other PrintTicket producing application has created a PrintTicket document that sets the duplexing feature to an unrecognized duplexing option (that is, an option that is not defined in the Print Schema), then a PrintTicket object in your application that is constructed with that document will have Unknown as the value of the Duplexing property.

PrintTicketVe PrintCapabilities sınıfları devralınmayabilse de, veya sınıflarında için hesaba katılmaz olan yazdırma aygıtı özelliklerini tanımak Için Yazdırma şemasını genişletebilirsiniz PrintTicket PrintCapabilities .Although the PrintTicket and PrintCapabilities classes cannot be inherited, you can extend the Print Schema to recognize print device features that are not accounted for in the PrintTicket or PrintCapabilities classes. Daha fazla bilgi için bkz. nasıl yapılır: Yazdırma şemasını genişletme ve yeni yazdırma sistemi sınıfları oluşturma.For more information see How to: Extend the Print Schema and Create New Print System Classes.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.