EnumeratedPrintQueueTypes Sabit listesi

Tanım

Yazdırma sıralarının özniteliklerini belirtir.Specifies attributes of print queues.

Bu sabit listesi, üye değerleri için bit düzeyinde karşılaştırmaya izin veren bir FlagsAttribute özniteliği içeriyor.

public enum class EnumeratedPrintQueueTypes
[System.Flags]
public enum EnumeratedPrintQueueTypes
[<System.Flags>]
type EnumeratedPrintQueueTypes = 
Public Enum EnumeratedPrintQueueTypes
Devralma
EnumeratedPrintQueueTypes
Öznitelikler

Alanlar

Connections 16

Belirtilen yazdırma sunucusuna bağlı bir yazdırma kuyruğu.A print queue that is connected to the specified print server.

DirectPrinting 2

Önce işi biriktirmek yerine yazdırma işini doğrudan yazdırmaya gönderen bir yazdırma kuyruğu.A print queue that sends a print job directly to printing instead of spooling the job first.

EnableBidi 2048

Çift yönlü iletişim etkin olan bir yazıcı için yazdırma kuyruğu.A print queue for a printer that has bidirectional communication enabled.

EnableDevQuery 128

Belge ve yazıcı yapılandırmalarının eşleşmediği zaman yazdırma işlerini tutan bir yazdırma kuyruğu.A print queue that holds its print jobs when the document and printer configurations do not match.

Fax 16384

Bir faks makinesine hizmet veren bir yazdırma kuyruğu.A print queue that services a fax machine.

KeepPrintedJobs 256

İşleri yazdırdıktan sonra sırada tutan bir yazdırma kuyruğu.A print queue that keeps jobs in the queue after printing them.

Local 64

Belirtilen yazdırma sunucusunda yerel bir yazdırma kuyruğu olarak yüklenen bir yazdırma kuyruğu.A print queue that is installed as a local print queue on the specified print server.

PublishedInDirectoryServices 8192

Yazıcıların dizininde görünür olan bir yazdırma kuyruğu.A print queue that is visible in the directory of printers.

PushedMachineConnection 262144

Gönderim yazıcı bağlantıları bilgisayar ilkesi kullanılarak yüklenen bir yazdırma kuyruğu.A print queue that was installed by using the Push Printer Connections computer policy.

PushedUserConnection 131072

Anında Iletme yazıcı bağlantıları Kullanıcı ilkesi kullanılarak yüklenen bir yazdırma kuyruğu.A print queue that was installed by using the Push Printer Connections user policy.

Queued 1

Kuyrukta birden çok yazdırma işine izin veren bir yazdırma kuyruğu.A print queue that allows multiple print jobs in the queue.

RawOnly 4096

Yalnızca ham verileri biriktirme eden bir yazdırma kuyruğu.A print queue that spools only raw data.

Shared 8

Paylaşılan bir yazdırma kuyruğu.A print queue that is shared.

TerminalServer 32768

Terminal Hizmetleri 'ndeki yeniden yönlendirme özelliği tarafından yüklenen bir yazdırma kuyruğu.A print queue that is installed by the redirection feature in Terminal Services.

WorkOffline 1024

Çevrimdışı çalışabilmek için bir yazdırma kuyruğu.A print queue that can work offline.

Örnekler

Aşağıdaki örnek, EnumeratedPrintQueueTypes kullanılabilir yazdırma sıralarının bir alt kümesini almak için numaralandırmanın nasıl kullanılacağını gösterir.The following example shows how to use the EnumeratedPrintQueueTypes enumeration to get a subset of available print queues.

// Specify that the list will contain only the print queues that are installed as local and are shared
array<System::Printing::EnumeratedPrintQueueTypes>^ enumerationFlags = {EnumeratedPrintQueueTypes::Local,EnumeratedPrintQueueTypes::Shared};

LocalPrintServer^ printServer = gcnew LocalPrintServer();

//Use the enumerationFlags to filter out unwanted print queues
PrintQueueCollection^ printQueuesOnLocalServer = printServer->GetPrintQueues(enumerationFlags);

Console::WriteLine("These are your shared, local print queues:\n\n");

for each (PrintQueue^ printer in printQueuesOnLocalServer)
{
  Console::WriteLine("\tThe shared printer " + printer->Name + " is located at " + printer->Location + "\n");
}
Console::WriteLine("Press enter to continue.");
Console::ReadLine();
// Specify that the list will contain only the print queues that are installed as local and are shared
EnumeratedPrintQueueTypes[] enumerationFlags = {EnumeratedPrintQueueTypes.Local,
                        EnumeratedPrintQueueTypes.Shared};

LocalPrintServer printServer = new LocalPrintServer();

//Use the enumerationFlags to filter out unwanted print queues
PrintQueueCollection printQueuesOnLocalServer = printServer.GetPrintQueues(enumerationFlags);

Console.WriteLine("These are your shared, local print queues:\n\n");

foreach (PrintQueue printer in printQueuesOnLocalServer)
{
  Console.WriteLine("\tThe shared printer " + printer.Name + " is located at " + printer.Location + "\n");
}
Console.WriteLine("Press enter to continue.");
Console.ReadLine();
' Specify that the list will contain only the print queues that are installed as local and are shared
Dim enumerationFlags() As EnumeratedPrintQueueTypes = {EnumeratedPrintQueueTypes.Local, EnumeratedPrintQueueTypes.Shared}

Dim printServer As New LocalPrintServer()

'Use the enumerationFlags to filter out unwanted print queues
Dim printQueuesOnLocalServer As PrintQueueCollection = printServer.GetPrintQueues(enumerationFlags)

Console.WriteLine("These are your shared, local print queues:" & vbLf & vbLf)

For Each printer As PrintQueue In printQueuesOnLocalServer
  Console.WriteLine(vbTab & "The shared printer " & printer.Name & " is located at " & printer.Location & vbLf)
Next printer
Console.WriteLine("Press enter to continue.")
Console.ReadLine()

Açıklamalar

GetPrintQueuesKullanılabilir yazdırma sıralarının alt kümelerini listelemek için bu değerleri yöntemiyle birlikte kullanın.Use these values with the GetPrintQueues method to list subsets of available print queues.

PushedMachineConnection ve PushedUserConnection makineler ve kullanıcıların yazıcılara otomatik olarak bağlanmasına olanak sağlayan ilkelere bakın.PushedMachineConnection and PushedUserConnection refer to policies that enable automated connection of machines and users to printers. Yazdırma Yönetimi Için adım adım kılavuzda, "Grup İlkesi kullanarak kullanıcılara veya bilgisayarlara yazıcı dağıtma" bölümüne bakın.See the section "Deploying Printers to Users or Computers by Using Group Policy" in the Step-by-Step Guide for Print Management.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.