InputBin Sabit listesi

Tanım

Boş kağıdın veya diğer yazdırma ortamının kaynağı olarak kullanılan giriş bin ' i belirtir.Specifies the input bin that is used as the source of blank paper or other print media.

public enum class InputBin
public enum InputBin
type InputBin = 
Public Enum InputBin
Devralma
InputBin

Alanlar

AutoSelect 1

Bir giriş kutusunun sayfa boyutuna ve medya çıkış türüne göre otomatik seçimi.The automatic selection of an input bin according to the page size and media output type.

AutoSheetFeeder 4

Otomatik Sayfa Besleyicisi kullanılır.The automatic sheet feeder is used.

Cassette 2

Çıkarılabilir kağıt sepeti kullanılır.A removable paper bin is used.

Manual 5

El ile giriş kutusu kullanılır.The manual input bin is used.

Tractor 3

Sürekli akış kağıdına yönelik bir şık akışı (PIN akışı da denir) kullanılır.A tractor feed (also called a pin feed) of continuous-feed paper is used.

Unknown 0

Özelliği (seçenekleri bu numaralandırma tarafından temsil edilir), yazdırma şemasındatanımlı olmayan bir seçeneğe ayarlanır.The feature (whose options are represented by this enumeration) is set to an option not defined in the Print Schema.

Örnekler

Aşağıdaki örnek, yazıcı yeteneklerinin nasıl belirleneceğini ve yazdırma işinin bunlardan faydalanmak için nasıl yapılandırılacağını gösterir.The following example shows how to determine printer capabilities and configure the print job to take advantage of them.

// ---------------------- GetPrintTicketFromPrinter -----------------------
/// <summary>
///  Returns a PrintTicket based on the current default printer.</summary>
/// <returns>
///  A PrintTicket for the current local default printer.</returns>
PrintTicket^ GetPrintTicketFromPrinter () 
{
  PrintQueue^ printQueue = nullptr;

  LocalPrintServer^ localPrintServer = gcnew LocalPrintServer();

  // Retrieving collection of local printer on user machine
  PrintQueueCollection^ localPrinterCollection = localPrintServer->GetPrintQueues();

  System::Collections::IEnumerator^ localPrinterEnumerator = localPrinterCollection->GetEnumerator();

  if (localPrinterEnumerator->MoveNext())
  {
   // Get PrintQueue from first available printer
   printQueue = ((PrintQueue^)localPrinterEnumerator->Current);
  } else
  {
   return nullptr;
  }
  // Get default PrintTicket from printer
  PrintTicket^ printTicket = printQueue->DefaultPrintTicket;

  PrintCapabilities^ printCapabilites = printQueue->GetPrintCapabilities();

  // Modify PrintTicket
  if (printCapabilites->CollationCapability->Contains(Collation::Collated))
  {
   printTicket->Collation = Collation::Collated;
  }
  if (printCapabilites->DuplexingCapability->Contains(Duplexing::TwoSidedLongEdge))
  {
   printTicket->Duplexing = Duplexing::TwoSidedLongEdge;
  }
  if (printCapabilites->StaplingCapability->Contains(Stapling::StapleDualLeft))
  {
   printTicket->Stapling = Stapling::StapleDualLeft;
  }
  return printTicket;
};// end:GetPrintTicketFromPrinter()
// ---------------------- GetPrintTicketFromPrinter -----------------------
/// <summary>
///  Returns a PrintTicket based on the current default printer.</summary>
/// <returns>
///  A PrintTicket for the current local default printer.</returns>
private PrintTicket GetPrintTicketFromPrinter()
{
  PrintQueue printQueue = null;

  LocalPrintServer localPrintServer = new LocalPrintServer();

  // Retrieving collection of local printer on user machine
  PrintQueueCollection localPrinterCollection =
    localPrintServer.GetPrintQueues();

  System.Collections.IEnumerator localPrinterEnumerator =
    localPrinterCollection.GetEnumerator();

  if (localPrinterEnumerator.MoveNext())
  {
    // Get PrintQueue from first available printer
    printQueue = (PrintQueue)localPrinterEnumerator.Current;
  }
  else
  {
    // No printer exist, return null PrintTicket
    return null;
  }

  // Get default PrintTicket from printer
  PrintTicket printTicket = printQueue.DefaultPrintTicket;

  PrintCapabilities printCapabilites = printQueue.GetPrintCapabilities();

  // Modify PrintTicket
  if (printCapabilites.CollationCapability.Contains(Collation.Collated))
  {
    printTicket.Collation = Collation.Collated;
  }

  if ( printCapabilites.DuplexingCapability.Contains(
      Duplexing.TwoSidedLongEdge) )
  {
    printTicket.Duplexing = Duplexing.TwoSidedLongEdge;
  }

  if (printCapabilites.StaplingCapability.Contains(Stapling.StapleDualLeft))
  {
    printTicket.Stapling = Stapling.StapleDualLeft;
  }

  return printTicket;
}// end:GetPrintTicketFromPrinter()
' ---------------------- GetPrintTicketFromPrinter -----------------------
''' <summary>
'''  Returns a PrintTicket based on the current default printer.</summary>
''' <returns>
'''  A PrintTicket for the current local default printer.</returns>
Private Function GetPrintTicketFromPrinter() As PrintTicket
  Dim printQueue As PrintQueue = Nothing

  Dim localPrintServer As New LocalPrintServer()

  ' Retrieving collection of local printer on user machine
  Dim localPrinterCollection As PrintQueueCollection = localPrintServer.GetPrintQueues()

  Dim localPrinterEnumerator As System.Collections.IEnumerator = localPrinterCollection.GetEnumerator()

  If localPrinterEnumerator.MoveNext() Then
    ' Get PrintQueue from first available printer
    printQueue = CType(localPrinterEnumerator.Current, PrintQueue)
  Else
    ' No printer exist, return null PrintTicket
    Return Nothing
  End If

  ' Get default PrintTicket from printer
  Dim printTicket As PrintTicket = printQueue.DefaultPrintTicket

  Dim printCapabilites As PrintCapabilities = printQueue.GetPrintCapabilities()

  ' Modify PrintTicket
  If printCapabilites.CollationCapability.Contains(Collation.Collated) Then
    printTicket.Collation = Collation.Collated
  End If

  If printCapabilites.DuplexingCapability.Contains(Duplexing.TwoSidedLongEdge) Then
    printTicket.Duplexing = Duplexing.TwoSidedLongEdge
  End If

  If printCapabilites.StaplingCapability.Contains(Stapling.StapleDualLeft) Then
    printTicket.Stapling = Stapling.StapleDualLeft
  End If

  Return printTicket
End Function ' end:GetPrintTicketFromPrinter()

Açıklamalar

Bu türün değerleri öncelikli olarak bu amaçlar için kullanılır:The values of this type are used primarily for these purposes:

 • Koleksiyonun üyeleri olan InputBinCapability öğesinin bir özelliği olarak PrintCapabilities , yazıcının desteklediği giriş sepetleriyle ilgili türleri gösterir.As members of the InputBinCapability collection, a property of PrintCapabilities, they indicate the types of input bins that the printer supports.

 • InputBinBir öğesinin özelliğinin değeri olarak PrintTicket , yazıcıya belirtilen bin kullanımını yönlendirir.As the value of the InputBin property of a PrintTicket, they instruct the printer to use the specified bin.

UnknownDeğer, nesne özelliklerinde hiçbir şekilde kullanılmaz PrintCapabilities .The Unknown value is never used in properties of PrintCapabilities objects.

Asla bir PrintTicket özelliği olarak ayarlamanız gerekir Unknown .You should never set a PrintTicket property to Unknown. Başka bir PrintTicket oluşturulan uygulama, PrintTicket giriş kutusu özelliğini tanınmayan bir şekilde ayarlayan bir belge oluşturmışsa (yani, yazdırma şemasındatanımlı olmayan bir seçenek), PrintTicket Bu belgede oluşturulmuş bir nesne Unknown özelliğin değeri olarak olacaktır InputBin .If some other PrintTicket producing application has created a PrintTicket document that sets the input bin feature to an unrecognized optio, (that is, an option that is not defined in the Print Schema, then a PrintTicket object in your application that is constructed with that document will have Unknown as the value of the InputBin property.

PrintTicketVe PrintCapabilities sınıfları devralınmayabilse de, veya sınıflarında için hesaba katılmaz olan yazdırma aygıtı özelliklerini tanımak Için Yazdırma şemasını genişletebilirsiniz PrintTicket PrintCapabilities .Although the PrintTicket and PrintCapabilities classes cannot be inherited, you can extend the Print Schema to recognize print device features that are not accounted for in the PrintTicket or PrintCapabilities classes. Daha fazla bilgi için bkz. nasıl yapılır: Yazdırma şemasını genişletme ve yeni yazdırma sistemi sınıfları oluşturma.For more information, see How to: Extend the Print Schema and Create New Print System Classes.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.