OutputQuality Sabit listesi

Tanım

Yazdırma aygıtı için çıkış kalitesi türlerini belirtir.Specifies the types of output quality for a print device.

public enum class OutputQuality
public enum OutputQuality
type OutputQuality = 
Public Enum OutputQuality
Devralma
OutputQuality

Alanlar

Automatic 1

, Bir yazdırma işinin içeriğine göre otomatik olarak bir kalite türü seçer.Automatically selects a quality type that is based on the contents of a print job.

Draft 2

Taslak kalitesi.Draft quality.

Fax 3

Faks kalitesi.Fax quality.

High 4

Normal kaliteden daha yüksek.Higher than normal quality.

Normal 5

Normal kalite.Normal quality.

Photographic 6

Fotoğraf kalitesi.Photographic quality. Daha fazla bilgi için, açıklamalar bölümünde OutputQuality. fotonot bölümüne bakın.For more information, see Notes on OutputQuality.Photographic in the Remarks section.

Text 7

Metin kalitesi.Text quality.

Unknown 0

Özelliği (seçenekleri bu numaralandırma tarafından temsil edilir), yazdırma şemasındatanımlı olmayan bir seçeneğe ayarlanır.The feature (whose options are represented by this enumeration) is set to an option not defined in the Print Schema.

Örnekler

Aşağıdaki örnek, bir yazıcının yeteneklerini test etmek ve yazdırma işinin bunlardan faydalanmak için nasıl yapılandırılacağını gösterir.The following example shows how to test a printer's capabilities and configure the print job to take advantage of them. ..

// ---------------------- GetPrintTicketFromPrinter -----------------------
/// <summary>
///  Returns a PrintTicket based on the current default printer.</summary>
/// <returns>
///  A PrintTicket for the current local default printer.</returns>
PrintTicket^ GetPrintTicketFromPrinter () 
{
  PrintQueue^ printQueue = nullptr;

  LocalPrintServer^ localPrintServer = gcnew LocalPrintServer();

  // Retrieving collection of local printer on user machine
  PrintQueueCollection^ localPrinterCollection = localPrintServer->GetPrintQueues();

  System::Collections::IEnumerator^ localPrinterEnumerator = localPrinterCollection->GetEnumerator();

  if (localPrinterEnumerator->MoveNext())
  {
   // Get PrintQueue from first available printer
   printQueue = ((PrintQueue^)localPrinterEnumerator->Current);
  } else
  {
   return nullptr;
  }
  // Get default PrintTicket from printer
  PrintTicket^ printTicket = printQueue->DefaultPrintTicket;

  PrintCapabilities^ printCapabilites = printQueue->GetPrintCapabilities();

  // Modify PrintTicket
  if (printCapabilites->CollationCapability->Contains(Collation::Collated))
  {
   printTicket->Collation = Collation::Collated;
  }
  if (printCapabilites->DuplexingCapability->Contains(Duplexing::TwoSidedLongEdge))
  {
   printTicket->Duplexing = Duplexing::TwoSidedLongEdge;
  }
  if (printCapabilites->StaplingCapability->Contains(Stapling::StapleDualLeft))
  {
   printTicket->Stapling = Stapling::StapleDualLeft;
  }
  return printTicket;
};// end:GetPrintTicketFromPrinter()
// ---------------------- GetPrintTicketFromPrinter -----------------------
/// <summary>
///  Returns a PrintTicket based on the current default printer.</summary>
/// <returns>
///  A PrintTicket for the current local default printer.</returns>
private PrintTicket GetPrintTicketFromPrinter()
{
  PrintQueue printQueue = null;

  LocalPrintServer localPrintServer = new LocalPrintServer();

  // Retrieving collection of local printer on user machine
  PrintQueueCollection localPrinterCollection =
    localPrintServer.GetPrintQueues();

  System.Collections.IEnumerator localPrinterEnumerator =
    localPrinterCollection.GetEnumerator();

  if (localPrinterEnumerator.MoveNext())
  {
    // Get PrintQueue from first available printer
    printQueue = (PrintQueue)localPrinterEnumerator.Current;
  }
  else
  {
    // No printer exist, return null PrintTicket
    return null;
  }

  // Get default PrintTicket from printer
  PrintTicket printTicket = printQueue.DefaultPrintTicket;

  PrintCapabilities printCapabilites = printQueue.GetPrintCapabilities();

  // Modify PrintTicket
  if (printCapabilites.CollationCapability.Contains(Collation.Collated))
  {
    printTicket.Collation = Collation.Collated;
  }

  if ( printCapabilites.DuplexingCapability.Contains(
      Duplexing.TwoSidedLongEdge) )
  {
    printTicket.Duplexing = Duplexing.TwoSidedLongEdge;
  }

  if (printCapabilites.StaplingCapability.Contains(Stapling.StapleDualLeft))
  {
    printTicket.Stapling = Stapling.StapleDualLeft;
  }

  return printTicket;
}// end:GetPrintTicketFromPrinter()
' ---------------------- GetPrintTicketFromPrinter -----------------------
''' <summary>
'''  Returns a PrintTicket based on the current default printer.</summary>
''' <returns>
'''  A PrintTicket for the current local default printer.</returns>
Private Function GetPrintTicketFromPrinter() As PrintTicket
  Dim printQueue As PrintQueue = Nothing

  Dim localPrintServer As New LocalPrintServer()

  ' Retrieving collection of local printer on user machine
  Dim localPrinterCollection As PrintQueueCollection = localPrintServer.GetPrintQueues()

  Dim localPrinterEnumerator As System.Collections.IEnumerator = localPrinterCollection.GetEnumerator()

  If localPrinterEnumerator.MoveNext() Then
    ' Get PrintQueue from first available printer
    printQueue = CType(localPrinterEnumerator.Current, PrintQueue)
  Else
    ' No printer exist, return null PrintTicket
    Return Nothing
  End If

  ' Get default PrintTicket from printer
  Dim printTicket As PrintTicket = printQueue.DefaultPrintTicket

  Dim printCapabilites As PrintCapabilities = printQueue.GetPrintCapabilities()

  ' Modify PrintTicket
  If printCapabilites.CollationCapability.Contains(Collation.Collated) Then
    printTicket.Collation = Collation.Collated
  End If

  If printCapabilites.DuplexingCapability.Contains(Duplexing.TwoSidedLongEdge) Then
    printTicket.Duplexing = Duplexing.TwoSidedLongEdge
  End If

  If printCapabilites.StaplingCapability.Contains(Stapling.StapleDualLeft) Then
    printTicket.Stapling = Stapling.StapleDualLeft
  End If

  Return printTicket
End Function ' end:GetPrintTicketFromPrinter()

Açıklamalar

Bu amaçla öncelikle bu tür değerlerini kullanın:Use the values of this type primarily for these purposes:

UnknownDeğer, nesne özelliklerinde hiçbir şekilde kullanılmaz PrintCapabilities .The Unknown value is never used in properties of PrintCapabilities objects.

Asla bir PrintTicket özelliği olarak ayarlamanız gerekir Unknown .You should never set a PrintTicket property to Unknown. Başka bir oluşturulan PrintTicket uygulama, çıkış kalitesi özelliğini tanınmayan bir seçeneğe (yani, yazdırma şemasındatanımlanmamış bir seçeneğe) ayarlayan bir PrintTicket belgesi oluşturmışsa, PrintTicket Bu belgeyle oluşturulan uygulamanızdaki bir nesnenin Unknown özelliğin değeri olması gerekir OutputQuality .If some other PrintTicket producing application has created a PrintTicket document that sets the output quality feature to an unrecognized option (that is, an option that is not defined in the Print Schema), then a PrintTicket object in your application that is constructed with that document will have Unknown as the value of the OutputQuality property.

PrintTicketVe PrintCapabilities sınıfları devralınmayabilse de, veya sınıflarında için hesaba katılmaz olan yazdırma aygıtı özelliklerini tanımak Için Yazdırma şemasını genişletebilirsiniz PrintTicket PrintCapabilities .Although the PrintTicket and PrintCapabilities classes cannot be inherited, you can extend the Print Schema to recognize print device features that are not accounted for in the PrintTicket or PrintCapabilities classes. Daha fazla bilgi için bkz. nasıl yapılır: Yazdırma şemasını genişletme ve yeni yazdırma sistemi sınıfları oluşturma.For more information see How to: Extend the Print Schema and Create New Print System Classes.

OutputQuality. fotonot notlarıNotes on OutputQuality.Photographic

Sürümünden itibaren, .NET Framework 4.6.1.NET Framework 4.6.1 BIR GDI tabanlı yazıcıya yazdırırken ve Windows 7 ' de ve Windows işletim sisteminin önceki sürümlerinde çalışırken fotoğraf değeri ile elde edilen çıkış kalitesi geliştirilmiştir (.NET Framework önceki sürümleriyle karşılaştırıldığında).Starting with the .NET Framework 4.6.1.NET Framework 4.6.1, the output quality obtained with the Photographic value is improved (compared to previous versions of the .NET Framework) when printing to a GDI-based printer and when running on Windows 7 and earlier versions of the Windows operating system.

Daha iyi çıkış kalitesiyle belge üretme, daha büyük yazdırma biriktiricisi dosyaları ve daha uzun bekleme süreleri gerektirir.Producing documents with better output quality requires larger print spooler files and longer wait times. Bu yan etkiler istenmeyen ise, bunun yerine yüksek değeri kullanabilirsiniz.If these side effects are undesirable, you can instead use the High value.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.