PageMediaSize Sınıf

Tanım

Kağıt veya diğer medya için sayfa boyutunu açıklar.Describes the page size for paper or other media.

public ref class PageMediaSize sealed
public sealed class PageMediaSize
type PageMediaSize = class
Public NotInheritable Class PageMediaSize
Devralma
PageMediaSize

Örnekler

Aşağıdaki örnek, bir görsel öğeyi, yazdırılacağı kağıdın kenar boşluklarına sığacak şekilde ölçeklendirmek için bu sınıfın nasıl kullanılacağını gösterir.The following example shows how to use this class to scale a visual element to fit within the margins of the paper on which it is to print.

/// <summary>
///  Returns a scaled copy of a given visual transformed to
///  fit for printing to a specified print queue.</summary>
/// <param name="v">
///  The visual to be printed.</param>
/// <param name="pq">
///  The print queue to be output to.</param>
/// <returns>
///  The root element of the transformed visual.</returns>
private Visual PerformTransform(Visual v, PrintQueue pq)
{
  ContainerVisual root = new ContainerVisual();
  const double inch = 96;

  // Set the margins.
  double xMargin = 1.25 * inch;
  double yMargin = 1 * inch;

  PrintTicket pt = pq.UserPrintTicket;
  Double printableWidth = pt.PageMediaSize.Width.Value;
  Double printableHeight = pt.PageMediaSize.Height.Value;

  Double xScale = (printableWidth - xMargin * 2) / printableWidth;
  Double yScale = (printableHeight - yMargin * 2) / printableHeight;

  root.Children.Add(v);
  root.Transform = new MatrixTransform(xScale, 0, 0, yScale, xMargin, yMargin);

  return root;
}// end:PerformTransform()
''' <summary>
'''  Returns a scaled copy of a given visual transformed to
'''  fit for printing to a specified print queue.</summary>
''' <param name="v">
'''  The visual to be printed.</param>
''' <param name="pq">
'''  The print queue to be output to.</param>
''' <returns>
'''  The root element of the transformed visual.</returns>
Private Function PerformTransform(ByVal v As Visual, ByVal pq As PrintQueue) As Visual
  Dim root As New ContainerVisual()
  Const inch As Double = 96

  ' Set the margins.
  Dim xMargin As Double = 1.25 * inch
  Dim yMargin As Double = 1 * inch

  Dim pt As PrintTicket = pq.UserPrintTicket
  Dim printableWidth As Double = pt.PageMediaSize.Width.Value
  Dim printableHeight As Double = pt.PageMediaSize.Height.Value

  Dim xScale As Double = (printableWidth - xMargin * 2) / printableWidth
  Dim yScale As Double = (printableHeight - yMargin * 2) / printableHeight

  root.Children.Add(v)
  root.Transform = New MatrixTransform(xScale, 0, 0, yScale, xMargin, yMargin)

  Return root
End Function ' end:PerformTransform()

Açıklamalar

Medya boyutuyla ilgili aynı bilgileri içeren bir sınıf için PageMediaSize ve ayrıca sayfanın görüntülenebilir alanıyla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere, bkz PrintDocumentImageableArea ..For a class that includes the same information about the media size as PageMediaSize and also includes information about the imageable area of the page, see PrintDocumentImageableArea.

Dikkat

System.PrintingAd alanı içindeki sınıflar bir Windows hizmeti veya ASP.NET uygulaması ya da hizmeti içinde kullanım için desteklenmez.Classes within the System.Printing namespace are not supported for use within a Windows service or ASP.NET application or service. Bu uygulama türlerinden biri içinden bu sınıfların kullanılmaya çalışılması, azalmayan hizmet performansı ve çalışma zamanı özel durumları gibi beklenmedik sorunlar oluşturabilir.Attempting to use these classes from within one of these application types may produce unexpected problems, such as diminished service performance and run-time exceptions.

Bir Windows Forms uygulamasından yazdırmak istiyorsanız, bkz System.Drawing.Printing . ad alanı.If you want to print from a Windows Forms application, see the System.Drawing.Printing namespace.

Oluşturucular

PageMediaSize(Double, Double)

PageMediaSizeGenişlik ve yükseklik kullanarak sınıfının yeni bir örneğini başlatır.Initializes a new instance of the PageMediaSize class by using the width and height.

PageMediaSize(PageMediaSizeName)

Belirtilen ' i kullanarak sınıfının yeni bir örneğini başlatır PageMediaSize PageMediaSizeName .Initializes a new instance of the PageMediaSize class by using the specified PageMediaSizeName.

PageMediaSize(PageMediaSizeName, Double, Double)

PageMediaSizeBelirtilen PageMediaSizeName ve genişlik ve yükseklik değerlerini kullanarak sınıfının yeni bir örneğini başlatır.Initializes a new instance of the PageMediaSize class by using the specified PageMediaSizeName and the width and height.

Özellikler

Height

Sayfa yüksekliğini alır.Gets the page height.

PageMediaSizeName

Kağıt veya diğer medya için sayfa boyutunun adını alır.Gets the name of the page size for paper or other media.

Width

Sayfa genişliğini alır.Gets the page width.

Yöntemler

Equals(Object)

Belirtilen nesnenin geçerli nesneye eşit olup olmadığını belirler.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Devralındığı yer: Object)
GetHashCode()

Varsayılan karma işlevi olarak işlev görür.Serves as the default hash function.

(Devralındığı yer: Object)
GetType()

TypeGeçerli örneği alır.Gets the Type of the current instance.

(Devralındığı yer: Object)
MemberwiseClone()

Geçerli bir basit kopyasını oluşturur Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Devralındığı yer: Object)
ToString()

Kağıt veya diğer medya için sayfa boyutunu görüntüler.Displays the page size for paper or other media.

Şunlara uygulanır