PageMediaType Sabit listesi

Tanım

Yazdırma kağıdı veya diğer medya türlerini belirtir.Specifies types of printing paper or other media.

public enum class PageMediaType
public enum PageMediaType
type PageMediaType = 
Public Enum PageMediaType
Devralma
PageMediaType

Alanlar

Archival 2

Arşiv kalitesinde medya.Archive-quality media.

AutoSelect 1

Yazdırma aygıtı medyayı seçer.The print device selects the media.

BackPrintFilm 3

Özel olarak arka baskı filmi.Specialty back-printing film.

Bond 4

Standart yazı medyası.Standard bond media.

CardStock 5

Standart kart stoğu.Standard card stock.

Continuous 6

Sürekli akış medyası.Continuous-feed media.

EnvelopePlain 7

Standart zarf.Standard envelope.

EnvelopeWindow 8

Pencere zarfı.Window envelope.

Fabric 9

Doku medyası.Fabric media.

HighResolution 10

Özel yüksek çözünürlüklü medya.Specialty high-resolution media.

Label 11

Etiket medyası.Label media.

MultiLayerForm 12

Ekli çok parçalı formlar.Attached multipart forms.

MultiPartForm 13

Tek parçalı Forms.Individual multipart forms.

None 29

Bilinmeyen veya listelenmemiş medya.Unknown or unlisted media.

Photographic 14

Standart fotografik medya.Standard photographic media.

PhotographicFilm 15

Film fotografik medya.Film photographic media.

PhotographicGlossy 16

Parlak fotografik medya.Glossy photographic media.

PhotographicHighGloss 17

Yüksek parlak fotografik medya.High-gloss photographic media.

PhotographicMatte 18

Mat fotografik medya.Matte photographic media.

PhotographicSatin 19

Satın alarak fotoğrafik medya.Satin photographic media.

PhotographicSemiGloss 20

Yarı parlak fotografik medya.Semi-gloss photographic media.

Plain 21

Düz kağıt.Plain paper.

Screen 22

Sürekli biçimli bir görüntülemeye çıkış.Output to a display in continuous form.

ScreenPaged 23

Sayfalama biçimindeki bir görüntü için çıkış.Output to a display in paged form.

Stationery 24

Özel sabit.Specialty stationary.

TabStockFull 25

Sekme stoku (tek sekmeler) değil.Tab stock, not precut (single tabs).

TabStockPreCut 26

Sekme stoku, önceden çıkış (birden çok sekme).Tab stock, precut (multiple tabs).

Transparency 27

Saydam sayfa.Transparent sheet.

TShirtTransfer 28

Bir görüntüyü bir T gömüme aktarmak için kullanılan medya.Media that is used to transfer an image to a T-shirt.

Unknown 0

Özelliği (seçenekleri bu numaralandırma tarafından temsil edilir), yazdırma şemasındatanımlı olmayan bir seçeneğe ayarlanır.The feature (whose options are represented by this enumeration) is set to an option not defined in the Print Schema.

Örnekler

Aşağıdaki örnek, yazıcı yeteneklerinin nasıl belirleneceğini ve yazdırma işinin bunlardan faydalanmak için nasıl yapılandırılacağını gösterir.The following example shows how to determine the printer capabilities and configure the print job to take advantage of them.

// ---------------------- GetPrintTicketFromPrinter -----------------------
/// <summary>
///  Returns a PrintTicket based on the current default printer.</summary>
/// <returns>
///  A PrintTicket for the current local default printer.</returns>
PrintTicket^ GetPrintTicketFromPrinter () 
{
  PrintQueue^ printQueue = nullptr;

  LocalPrintServer^ localPrintServer = gcnew LocalPrintServer();

  // Retrieving collection of local printer on user machine
  PrintQueueCollection^ localPrinterCollection = localPrintServer->GetPrintQueues();

  System::Collections::IEnumerator^ localPrinterEnumerator = localPrinterCollection->GetEnumerator();

  if (localPrinterEnumerator->MoveNext())
  {
   // Get PrintQueue from first available printer
   printQueue = ((PrintQueue^)localPrinterEnumerator->Current);
  } else
  {
   return nullptr;
  }
  // Get default PrintTicket from printer
  PrintTicket^ printTicket = printQueue->DefaultPrintTicket;

  PrintCapabilities^ printCapabilites = printQueue->GetPrintCapabilities();

  // Modify PrintTicket
  if (printCapabilites->CollationCapability->Contains(Collation::Collated))
  {
   printTicket->Collation = Collation::Collated;
  }
  if (printCapabilites->DuplexingCapability->Contains(Duplexing::TwoSidedLongEdge))
  {
   printTicket->Duplexing = Duplexing::TwoSidedLongEdge;
  }
  if (printCapabilites->StaplingCapability->Contains(Stapling::StapleDualLeft))
  {
   printTicket->Stapling = Stapling::StapleDualLeft;
  }
  return printTicket;
};// end:GetPrintTicketFromPrinter()
// ---------------------- GetPrintTicketFromPrinter -----------------------
/// <summary>
///  Returns a PrintTicket based on the current default printer.</summary>
/// <returns>
///  A PrintTicket for the current local default printer.</returns>
private PrintTicket GetPrintTicketFromPrinter()
{
  PrintQueue printQueue = null;

  LocalPrintServer localPrintServer = new LocalPrintServer();

  // Retrieving collection of local printer on user machine
  PrintQueueCollection localPrinterCollection =
    localPrintServer.GetPrintQueues();

  System.Collections.IEnumerator localPrinterEnumerator =
    localPrinterCollection.GetEnumerator();

  if (localPrinterEnumerator.MoveNext())
  {
    // Get PrintQueue from first available printer
    printQueue = (PrintQueue)localPrinterEnumerator.Current;
  }
  else
  {
    // No printer exist, return null PrintTicket
    return null;
  }

  // Get default PrintTicket from printer
  PrintTicket printTicket = printQueue.DefaultPrintTicket;

  PrintCapabilities printCapabilites = printQueue.GetPrintCapabilities();

  // Modify PrintTicket
  if (printCapabilites.CollationCapability.Contains(Collation.Collated))
  {
    printTicket.Collation = Collation.Collated;
  }

  if ( printCapabilites.DuplexingCapability.Contains(
      Duplexing.TwoSidedLongEdge) )
  {
    printTicket.Duplexing = Duplexing.TwoSidedLongEdge;
  }

  if (printCapabilites.StaplingCapability.Contains(Stapling.StapleDualLeft))
  {
    printTicket.Stapling = Stapling.StapleDualLeft;
  }

  return printTicket;
}// end:GetPrintTicketFromPrinter()
' ---------------------- GetPrintTicketFromPrinter -----------------------
''' <summary>
'''  Returns a PrintTicket based on the current default printer.</summary>
''' <returns>
'''  A PrintTicket for the current local default printer.</returns>
Private Function GetPrintTicketFromPrinter() As PrintTicket
  Dim printQueue As PrintQueue = Nothing

  Dim localPrintServer As New LocalPrintServer()

  ' Retrieving collection of local printer on user machine
  Dim localPrinterCollection As PrintQueueCollection = localPrintServer.GetPrintQueues()

  Dim localPrinterEnumerator As System.Collections.IEnumerator = localPrinterCollection.GetEnumerator()

  If localPrinterEnumerator.MoveNext() Then
    ' Get PrintQueue from first available printer
    printQueue = CType(localPrinterEnumerator.Current, PrintQueue)
  Else
    ' No printer exist, return null PrintTicket
    Return Nothing
  End If

  ' Get default PrintTicket from printer
  Dim printTicket As PrintTicket = printQueue.DefaultPrintTicket

  Dim printCapabilites As PrintCapabilities = printQueue.GetPrintCapabilities()

  ' Modify PrintTicket
  If printCapabilites.CollationCapability.Contains(Collation.Collated) Then
    printTicket.Collation = Collation.Collated
  End If

  If printCapabilites.DuplexingCapability.Contains(Duplexing.TwoSidedLongEdge) Then
    printTicket.Duplexing = Duplexing.TwoSidedLongEdge
  End If

  If printCapabilites.StaplingCapability.Contains(Stapling.StapleDualLeft) Then
    printTicket.Stapling = Stapling.StapleDualLeft
  End If

  Return printTicket
End Function ' end:GetPrintTicketFromPrinter()

Açıklamalar

Bu türün değerleri öncelikli olarak bu amaçlar için kullanılır:The values of this type are used primarily for these purposes:

Unknownvalue, nesne özelliklerinde hiçbir şekilde kullanılmaz PrintCapabilities .The Unknownvalue is never used in properties of PrintCapabilities objects.

Asla bir PrintTicket özelliği bilinmeyen olarak ayarlamanız gerekir.You should never set a PrintTicket property to Unknown. Diğer bir oluşturulan PrintTicket uygulama, sayfa medya türü özelliğini tanınmayan bir seçeneğe (yani, yazdırma şemasındatanımlı olmayan bir seçeneğe) ayarlayan bir PrintTicket belgesi oluşturmışsa, PrintTicket Bu belgeyle oluşturulan uygulamanızdaki bir nesne özelliğin değeri olarak bilinmiyor olur PageMediaType .If some other PrintTicket producing application has created a PrintTicket document that sets the page media type feature to an unrecognized option (that is, an option that is not defined in the Print Schema), then a PrintTicket object in your application that is constructed with that document will have Unknown as the value of the PageMediaType property.

PrintTicketVe PrintCapabilities sınıfları devralınmayabilse de, veya sınıflarında için hesaba katılmaz olan yazdırma aygıtı özelliklerini tanımak Için Yazdırma şemasını genişletebilirsiniz PageMediaType PrintCapabilities .Although the PrintTicket and PrintCapabilities classes cannot be inherited, you can extend the Print Schema to recognize print device features that are not accounted for in the PageMediaType or PrintCapabilities classes. Daha fazla bilgi için bkz. nasıl yapılır: Yazdırma şemasını genişletme ve yeni yazdırma sistemi sınıfları oluşturma.For more information, see How to: Extend the Print Schema and Create New Print System Classes.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.