PageResolution Sınıf

Tanım

Yazdırılan çıkışın sayfa çözünürlüğünü bir nitel değeri ya da inç başına nokta veya her ikisi olarak tanımlar.Defines the page resolution of printed output as either a qualitative value or as dots per inch, or both.

public ref class PageResolution sealed
public sealed class PageResolution
type PageResolution = class
Public NotInheritable Class PageResolution
Devralma
PageResolution

Açıklamalar

Dikkat

System.PrintingAd alanı içindeki sınıflar bir Windows hizmeti veya ASP.NET uygulaması ya da hizmeti içinde kullanım için desteklenmez.Classes within the System.Printing namespace are not supported for use within a Windows service or ASP.NET application or service. Bu uygulama türlerinden biri içinden bu sınıfların kullanılmaya çalışılması, azalmayan hizmet performansı ve çalışma zamanı özel durumları gibi beklenmedik sorunlar oluşturabilir.Attempting to use these classes from within one of these application types may produce unexpected problems, such as diminished service performance and run-time exceptions.

Bir Windows Forms uygulamasından yazdırmak istiyorsanız, bkz System.Drawing.Printing . ad alanı.If you want to print from a Windows Forms application, see the System.Drawing.Printing namespace.

Oluşturucular

PageResolution(Int32, Int32)

PageResolutionBelirtilen dikey ve yatay nokta/inç içeren sınıfın yeni bir örneğini başlatır.Initiates a new instance of the PageResolution class that has the specified vertical and horizontal dots per inch.

PageResolution(Int32, Int32, PageQualitativeResolution)

PageResolutionBelirtilen PageQualitativeResolution ve belirtilen dikey ve yatay nokta/inç içeren sınıfın yeni bir örneğini başlatır.Initiates a new instance of the PageResolution class that has the specified PageQualitativeResolution and the specified vertical and horizontal dots per inch.

PageResolution(PageQualitativeResolution)

Belirtilen sınıfının yeni bir örneğini başlatır PageResolution PageQualitativeResolution .Initiates a new instance of the PageResolution class that has the specified PageQualitativeResolution.

Özellikler

QualitativeResolution

Sayfa çözünürlüğünden oluşan nitel ifadesini alır.Gets the qualitative expression, if any, of the page resolution.

X

Yatay sayfa çözünürlüğünün inç başına nokta olan ölçüsünü alır.Gets the dots-per-inch measure of the horizontal page resolution.

Y

Dikey sayfa çözümünün inç başına nokta olan ölçüsünü alır.Gets the dots-per-inch measure of the vertical page resolution.

Yöntemler

Equals(Object)

Belirtilen nesnenin geçerli nesneye eşit olup olmadığını belirler.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Devralındığı yer: Object)
GetHashCode()

Varsayılan karma işlevi olarak işlev görür.Serves as the default hash function.

(Devralındığı yer: Object)
GetType()

TypeGeçerli örneği alır.Gets the Type of the current instance.

(Devralındığı yer: Object)
MemberwiseClone()

Geçerli bir basit kopyasını oluşturur Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Devralındığı yer: Object)
ToString()

Sayfa çözünürlüğünü bir olarak döndürür String .Returns the page resolution as a String.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.