PrintDriver Sınıf

Tanım

Bir yazdırma sürücüsünü temsil eder.Represents a print driver.

public ref class PrintDriver sealed : System::Printing::PrintFilter
public sealed class PrintDriver : System.Printing.PrintFilter
type PrintDriver = class
    inherit PrintFilter
Public NotInheritable Class PrintDriver
Inherits PrintFilter
Devralma

Açıklamalar

Dikkat

System.PrintingAd alanı içindeki sınıflar bir Windows hizmeti veya ASP.NET uygulaması ya da hizmeti içinde kullanım için desteklenmez.Classes within the System.Printing namespace are not supported for use within a Windows service or ASP.NET application or service. Bu uygulama türlerinden biri içinden bu sınıfların kullanılmaya çalışılması, azalmayan hizmet performansı ve çalışma zamanı özel durumları gibi beklenmedik sorunlar oluşturabilir.Attempting to use these classes from within one of these application types may produce unexpected problems, such as diminished service performance and run-time exceptions.

Bir Windows Forms uygulamasından yazdırmak istiyorsanız, bkz System.Drawing.Printing . ad alanı.If you want to print from a Windows Forms application, see the System.Drawing.Printing namespace.

Özellikler

IsDisposed

Nesnenin atılmış olup olmadığını gösteren bir değer alır veya ayarlar.Gets or sets a value that indicates whether the object has been disposed.

(Devralındığı yer: PrintSystemObject)
Name

Nesnenin adını alır.Gets the name of the object.

(Devralındığı yer: PrintSystemObject)
Parent

Nesnenin üst öğesini alır.Gets the parent of the object.

(Devralındığı yer: PrintSystemObject)
PropertiesCollection

Öznitelik ve değer çiftleri koleksiyonunu alır.Gets a collection of attribute and value pairs.

(Devralındığı yer: PrintSystemObject)

Yöntemler

Commit()

Kullanmayın.Do not use.

Dispose()

PrintSystemObject tarafından kullanılan tüm kaynakları serbest bırakır.Releases all resources used by the PrintSystemObject.

(Devralındığı yer: PrintSystemObject)
Dispose(Boolean)

PrintSystemObject tarafından kullanılan yönetilmeyen kaynakları serbest bırakır ve yönetilen kaynakları isteğe bağlı olarak serbest bırakır.Releases the unmanaged resources used by the PrintSystemObject and optionally releases the managed resources.

(Devralındığı yer: PrintSystemObject)
Equals(Object)

Belirtilen nesnenin geçerli nesneye eşit olup olmadığını belirler.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Devralındığı yer: Object)
GetHashCode()

Varsayılan karma işlevi olarak işlev görür.Serves as the default hash function.

(Devralındığı yer: Object)
GetType()

TypeGeçerli örneği alır.Gets the Type of the current instance.

(Devralındığı yer: Object)
Initialize()

Öğesinin özelliklerini başlatır PrintSystemObject .Initializes the properties of the PrintSystemObject.

(Devralındığı yer: PrintSystemObject)
InternalDispose(Boolean)

, ' Den türetilmiş PrintFilter ve isteğe bağlı olarak yönetilen kaynakları serbest bırakma sınıfı tarafından kullanılan yönetilmeyen kaynakları serbest bırakır.Releases the unmanaged resources that are used by the class that is derived from PrintFilter and optionally releases the managed resources.

(Devralındığı yer: PrintFilter)
MemberwiseClone()

Geçerli bir basit kopyasını oluşturur Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Devralındığı yer: Object)
Refresh()

Kullanmayın.Do not use.

ToString()

Geçerli nesneyi temsil eden dizeyi döndürür.Returns a string that represents the current object.

(Devralındığı yer: Object)

Şunlara uygulanır