PrintJobException Sınıf

Tanım

Yazdırma işi düzgün çalıştırılmazsa oluşan özel durum.The exception that occurs when the print job does not run correctly.

public ref class PrintJobException : System::Printing::PrintSystemException
public class PrintJobException : System.Printing.PrintSystemException
[System.Serializable]
public class PrintJobException : System.Printing.PrintSystemException
type PrintJobException = class
    inherit PrintSystemException
[<System.Serializable>]
type PrintJobException = class
    inherit PrintSystemException
Public Class PrintJobException
Inherits PrintSystemException
Devralma
Türetilmiş
Öznitelikler

Açıklamalar

Dikkat

System.PrintingAd alanı içindeki sınıflar bir Windows hizmeti veya ASP.NET uygulaması ya da hizmeti içinde kullanım için desteklenmez.Classes within the System.Printing namespace are not supported for use within a Windows service or ASP.NET application or service. Bu uygulama türlerinden biri içinden bu sınıfların kullanılmaya çalışılması, azalmayan hizmet performansı ve çalışma zamanı özel durumları gibi beklenmedik sorunlar oluşturabilir.Attempting to use these classes from within one of these application types may produce unexpected problems, such as diminished service performance and run-time exceptions.

Bir Windows Forms uygulamasından yazdırmak istiyorsanız, bkz System.Drawing.Printing . ad alanı.If you want to print from a Windows Forms application, see the System.Drawing.Printing namespace.

Oluşturucular

PrintJobException()

PrintJobException sınıfının yeni bir örneğini başlatır.Initializes a new instance of the PrintJobException class.

PrintJobException(Int32, String)

PrintJobExceptionSınıfının belirli bir hata kodu ve hata koşulu sağlayan yeni bir örneğini başlatır.Initializes a new instance of the PrintJobException class that provides a specific error code and error condition.

PrintJobException(Int32, String, Exception)

PrintJobExceptionÖzel durumun temel nedeni de dahil olmak üzere belirli bir hata kodu ve hata koşulu sağlayan sınıfının yeni bir örneğini başlatır.Initializes a new instance of the PrintJobException class that provides a specific error code and error condition, including the underlying cause of the exception.

PrintJobException(Int32, String, String, String, Int32)

PrintJobExceptionSınıfının belirli bir hata kodu, hata koşulu, yazdırma sırası adı, iş adı ve Iş kimliği sağlayan yeni bir örneğini başlatır.Initializes a new instance of the PrintJobException class that provides a specific error code, error condition, print queue name, job name, and job ID.

PrintJobException(Int32, String, String, String, Int32, Exception)

PrintJobExceptionSınıfın belirli bir ileti, hata kodu, hata koşulu, yazdırma sırası adı, iş adı ve Iş kimliği sağlayan yeni bir örneğini başlatır.Initializes a new instance of the PrintJobException class that provides a specific message, error code, error condition, print queue name, job name, and job ID.

PrintJobException(SerializationInfo, StreamingContext)

PrintJobExceptionSınıfının belirli ve sağlayan yeni bir örneğini başlatır SerializationInfo StreamingContext .Initializes a new instance of the PrintJobException class that provides specific SerializationInfo and StreamingContext. Bu Oluşturucu korunuyor.This constructor is protected.

PrintJobException(String)

PrintJobExceptionSınıfının belirli bir hata koşulunu sağlayan yeni bir örneğini başlatır.Initializes a new instance of the PrintJobException class that provides a specific error condition.

PrintJobException(String, Exception)

PrintJobExceptionÖzel durumun nedeni de dahil olmak üzere belirli bir hata koşulu sağlayan sınıfının yeni bir örneğini başlatır.Initializes a new instance of the PrintJobException class that provides a specific error condition, including the cause of the exception.

Özellikler

Data

Özel durum hakkında ek kullanıcı tanımlı bilgiler sağlayan anahtar/değer çiftleri koleksiyonunu alır.Gets a collection of key/value pairs that provide additional user-defined information about the exception.

(Devralındığı yer: Exception)
HelpLink

Bu özel durumla ilişkili Yardım dosyasının bağlantısını alır veya ayarlar.Gets or sets a link to the help file associated with this exception.

(Devralındığı yer: Exception)
HResult

Belirli bir özel duruma atanan kodlanmış bir sayısal değer olan HRESULT 'yi alır veya ayarlar.Gets or sets HRESULT, a coded numerical value that is assigned to a specific exception.

(Devralındığı yer: Exception)
InnerException

ExceptionGeçerli özel duruma neden olan örneği alır.Gets the Exception instance that caused the current exception.

(Devralındığı yer: Exception)
JobId

Özel duruma neden olan yazdırma işinin KIMLIK numarasını alır.Gets the ID number of the print job that caused the exception.

JobName

Özel duruma neden olan yazdırma işinin adını alır.Gets the name of the print job that caused the exception.

Message

Geçerli özel durumu açıklayan bir ileti alır.Gets a message that describes the current exception.

(Devralındığı yer: Exception)
PrintQueueName

PrintQueueÖzel durum oluştuğunda yazdırma işini barındıran öğesinin adını alır.Gets the name of the PrintQueue that was hosting the print job when the exception was thrown.

Source

Uygulamanın veya hataya neden olan nesnenin adını alır veya ayarlar.Gets or sets the name of the application or the object that causes the error.

(Devralındığı yer: Exception)
StackTrace

Çağrı yığınında anlık çerçevelerin dize gösterimini alır.Gets a string representation of the immediate frames on the call stack.

(Devralındığı yer: Exception)
TargetSite

Geçerli özel durumu oluşturan yöntemi alır.Gets the method that throws the current exception.

(Devralındığı yer: Exception)

Yöntemler

Equals(Object)

Belirtilen nesnenin geçerli nesneye eşit olup olmadığını belirler.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Devralındığı yer: Object)
GetBaseException()

Türetilmiş bir sınıfta geçersiz kılınırsa, Exception bir veya daha fazla sonraki özel durumun kök nedeni olan öğesini döndürür.When overridden in a derived class, returns the Exception that is the root cause of one or more subsequent exceptions.

(Devralındığı yer: Exception)
GetHashCode()

Varsayılan karma işlevi olarak işlev görür.Serves as the default hash function.

(Devralındığı yer: Object)
GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext)

Nesneyi serileştirmek için kullanılan verileri alır ve serileştirilmiş akışın bağlamını alır.Gets the data that is used to serialize the object and gets the context of the serialized stream.

GetType()

Geçerli örneğin çalışma zamanı türünü alır.Gets the runtime type of the current instance.

(Devralındığı yer: Exception)
MemberwiseClone()

Geçerli bir basit kopyasını oluşturur Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Devralındığı yer: Object)
ToString()

Geçerli özel durumun dize gösterimini oluşturur ve döndürür.Creates and returns a string representation of the current exception.

(Devralındığı yer: Exception)

Ekinlikler

SerializeObjectState

Özel durum hakkında serileştirilmiş veri içeren bir özel durum nesnesi oluşturmak için bir özel durum serileştirildiğinde gerçekleşir.Occurs when an exception is serialized to create an exception state object that contains serialized data about the exception.

(Devralındığı yer: Exception)

Şunlara uygulanır