PrintQueue.Comment Özellik

Tanım

Yazıcıyla ilgili bir açıklama alır veya ayarlar.Gets or sets a comment about the printer.

public:
 virtual property System::String ^ Comment { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public virtual string Comment { get; set; }
member this.Comment : string with get, set
Public Overridable Property Comment As String

Özellik Değeri

String

Yazıcıyla ilgili bir açıklama.A comment about the printer.

Açıklamalar

Yorum Windows yazıcı listesinde ve Windows ortak yazdırma iletişim kutusunda kullanıcılara görünür.The comment is visible to users in the Windows printer list and on the Windows common print dialog. Bu, yazıcının adı, modeli veya konum özelliklerinde bulunmayan, aynı yerlerde de görülebilen bilgileri sağlayabilir; Örneğin, "Bordro için ayrılmıştır. 3 PM ile 4 PM arasında."It can provide information not contained in the printer's name, model, or location properties, which are also visible in the same places; for example, "Reserved for Payroll Dept. between 3 pm and 4 pm." ( Description Özelliği, uygulamanız görünür hale belirtmedikçe kullanıcıların görüntüleyemediği bilgileri depolamanıza olanak sağlar.)(The Description property enables you to store information that users cannot view unless your application makes it visible.)

Şunlara uygulanır