TrueTypeFontMode Sabit listesi

Tanım

Bir yazıcının bir TrueType yazı tipiyle biçimlendirilen metni nasıl işleyeceğini belirtir.Specifies how a printer handles text that is formatted with a TrueType font.

public enum class TrueTypeFontMode
public enum TrueTypeFontMode
type TrueTypeFontMode = 
Public Enum TrueTypeFontMode
Devralma
TrueTypeFontMode

Alanlar

Automatic 1

Yazıcı Sürücüsü, TrueType yazı tiplerini işlemek için en iyi yönteme karar verir.The printer driver decides the best method for handling TrueType fonts.

DownloadAsNativeTrueTypeFont 4

Yazıcı sürücüsü TrueType yazı tipini indirir.The printer driver downloads the TrueType font.

DownloadAsOutlineFont 2

Yazıcı sürücüsü TrueType yazı tipini bir anahat yazı tipi olarak indirir.The printer driver downloads the TrueType font as an outline font.

DownloadAsRasterFont 3

Yazıcı Sürücüsü, TrueType yazı tipinin her boyutu için gereken bir raster yazı tipi oluşturur ve tümünü indirir.The printer driver creates a raster font for each size of the TrueType font that it needs and downloads them all.

RenderAsBitmap 5

Yazıcı sürücüsü her metin alanını bir grafik olarak indirir.The printer driver downloads each area of text as a graphic.

Unknown 0

Özelliği (seçenekleri bu numaralandırma tarafından temsil edilir) tanımlı bir seçeneğe ayarlanır.The feature (whose options are represented by this enumeration) is set to an option not defined. , yazdırma şemasında.in the Print Schema.

Örnekler

Aşağıdaki örnek, bir yazıcının yeteneklerini test etmek ve yazdırma işinin bunlardan faydalanmak için nasıl yapılandırılacağını gösterir.The following example shows how to test a printer's capabilities and configure the print job to take advantage of them.

// ---------------------- GetPrintTicketFromPrinter -----------------------
/// <summary>
///  Returns a PrintTicket based on the current default printer.</summary>
/// <returns>
///  A PrintTicket for the current local default printer.</returns>
PrintTicket^ GetPrintTicketFromPrinter () 
{
  PrintQueue^ printQueue = nullptr;

  LocalPrintServer^ localPrintServer = gcnew LocalPrintServer();

  // Retrieving collection of local printer on user machine
  PrintQueueCollection^ localPrinterCollection = localPrintServer->GetPrintQueues();

  System::Collections::IEnumerator^ localPrinterEnumerator = localPrinterCollection->GetEnumerator();

  if (localPrinterEnumerator->MoveNext())
  {
   // Get PrintQueue from first available printer
   printQueue = ((PrintQueue^)localPrinterEnumerator->Current);
  } else
  {
   return nullptr;
  }
  // Get default PrintTicket from printer
  PrintTicket^ printTicket = printQueue->DefaultPrintTicket;

  PrintCapabilities^ printCapabilites = printQueue->GetPrintCapabilities();

  // Modify PrintTicket
  if (printCapabilites->CollationCapability->Contains(Collation::Collated))
  {
   printTicket->Collation = Collation::Collated;
  }
  if (printCapabilites->DuplexingCapability->Contains(Duplexing::TwoSidedLongEdge))
  {
   printTicket->Duplexing = Duplexing::TwoSidedLongEdge;
  }
  if (printCapabilites->StaplingCapability->Contains(Stapling::StapleDualLeft))
  {
   printTicket->Stapling = Stapling::StapleDualLeft;
  }
  return printTicket;
};// end:GetPrintTicketFromPrinter()
// ---------------------- GetPrintTicketFromPrinter -----------------------
/// <summary>
///  Returns a PrintTicket based on the current default printer.</summary>
/// <returns>
///  A PrintTicket for the current local default printer.</returns>
private PrintTicket GetPrintTicketFromPrinter()
{
  PrintQueue printQueue = null;

  LocalPrintServer localPrintServer = new LocalPrintServer();

  // Retrieving collection of local printer on user machine
  PrintQueueCollection localPrinterCollection =
    localPrintServer.GetPrintQueues();

  System.Collections.IEnumerator localPrinterEnumerator =
    localPrinterCollection.GetEnumerator();

  if (localPrinterEnumerator.MoveNext())
  {
    // Get PrintQueue from first available printer
    printQueue = (PrintQueue)localPrinterEnumerator.Current;
  }
  else
  {
    // No printer exist, return null PrintTicket
    return null;
  }

  // Get default PrintTicket from printer
  PrintTicket printTicket = printQueue.DefaultPrintTicket;

  PrintCapabilities printCapabilites = printQueue.GetPrintCapabilities();

  // Modify PrintTicket
  if (printCapabilites.CollationCapability.Contains(Collation.Collated))
  {
    printTicket.Collation = Collation.Collated;
  }

  if ( printCapabilites.DuplexingCapability.Contains(
      Duplexing.TwoSidedLongEdge) )
  {
    printTicket.Duplexing = Duplexing.TwoSidedLongEdge;
  }

  if (printCapabilites.StaplingCapability.Contains(Stapling.StapleDualLeft))
  {
    printTicket.Stapling = Stapling.StapleDualLeft;
  }

  return printTicket;
}// end:GetPrintTicketFromPrinter()
' ---------------------- GetPrintTicketFromPrinter -----------------------
''' <summary>
'''  Returns a PrintTicket based on the current default printer.</summary>
''' <returns>
'''  A PrintTicket for the current local default printer.</returns>
Private Function GetPrintTicketFromPrinter() As PrintTicket
  Dim printQueue As PrintQueue = Nothing

  Dim localPrintServer As New LocalPrintServer()

  ' Retrieving collection of local printer on user machine
  Dim localPrinterCollection As PrintQueueCollection = localPrintServer.GetPrintQueues()

  Dim localPrinterEnumerator As System.Collections.IEnumerator = localPrinterCollection.GetEnumerator()

  If localPrinterEnumerator.MoveNext() Then
    ' Get PrintQueue from first available printer
    printQueue = CType(localPrinterEnumerator.Current, PrintQueue)
  Else
    ' No printer exist, return null PrintTicket
    Return Nothing
  End If

  ' Get default PrintTicket from printer
  Dim printTicket As PrintTicket = printQueue.DefaultPrintTicket

  Dim printCapabilites As PrintCapabilities = printQueue.GetPrintCapabilities()

  ' Modify PrintTicket
  If printCapabilites.CollationCapability.Contains(Collation.Collated) Then
    printTicket.Collation = Collation.Collated
  End If

  If printCapabilites.DuplexingCapability.Contains(Duplexing.TwoSidedLongEdge) Then
    printTicket.Duplexing = Duplexing.TwoSidedLongEdge
  End If

  If printCapabilites.StaplingCapability.Contains(Stapling.StapleDualLeft) Then
    printTicket.Stapling = Stapling.StapleDualLeft
  End If

  Return printTicket
End Function ' end:GetPrintTicketFromPrinter()

Açıklamalar

TrueType yazı tipleri, yazıcı sürücülerine ve ekran sürücülerine, harflerin şekillerini nasıl çizileceğini ve bunları nasıl dolduracağını gösteren vektör yazı tipleridir.TrueType fonts are vector fonts, which instruct printer drivers and screen drivers how to draw the shapes of the letters and fill them in. Vektör yazı tipleri yalnızca listeler olan raster yazı tipleriyle kontrast vardır.Vector fonts contrast with raster fonts, which are simply lists. Bir raster yazı tipi, kullanılabilir her bir yazı tipi boyutunun her bir harfi için bir liste içerir ve liste, yazdırılmadığını, mektupdaki her piksel için belirlenir.A raster font has a list for each letter of each available font size, and the lists determine, for every pixel in the letter, whether it prints.

Vektör yazı tiplerini neredeyse tüm nokta boyutlarına büyütebilir veya azaltabilirsiniz; Ancak, vektör yazı tipleri büyük miktarda yazıcı belleği kapladıklarından yazdırma yavaş olabilir.You can enlarge or reduce vector fonts to almost any point size; however, vector fonts can slow printing because they occupy a large amount of printer memory. Ayrıca, bazı yazıcılar TrueType yazı tiplerini desteklemez.Also, some printers do not support TrueType fonts.

Daha yeni yazıcılar genellikle aşağıdakileri yaparak bu sorunları önler.Newer printers often avoid these problems by doing the following.

 • Bir TrueType yazı tipini, genel bir vektör yazı tipi olan ana hat yazı tipine dönüştürme.Converting a TrueType font into an outline font, which is a generic vector font. TrueType yazı tiplerini desteklemeyen birçok yazıcı, ana hat yazı tiplerini destekler.Many printers that do not support TrueType fonts, do support outline fonts.

 • Yalnızca bir TrueType yazı tipi gibi görünen geçici bir raster yazı tipi oluşturma.Creating a temporary raster font that looks just like a TrueType font. Yazıcının, belgenin kullandığı her yazı tipi boyutu için ayrı bir geçici raster yazı tipi oluşturması gerekir.The printer must create a separate temporary raster font for each font size that the document uses. Bu nedenle, bir yazdırma işi çok sayıda yazı tipi boyutu kullanıyorsa, yazıcının kullandığı toplam bellek, bir TrueType yazı tipinin kullanacağı miktardan daha büyük olabilir.For that reason, if a print job uses many font sizes, the total memory that the printer uses might be greater than what a TrueType font would use.

 • Belgedeki her metin alanını grafik olarak düşünerek.Treating each text area in the document as a graphic. Bir cihazın çok az metin içeren bir belgeyi yazdırması gerekiyorsa, bir grafik olarak metin indirmek bir yazı tipi indirmeden daha az yazıcı belleği kullanabilir.If a device needs to print a document that contains very little text, downloading text as a graphic can use less printer memory than downloading a font.

Bu amaçlar için bu tür değerleri kullanın:Use the values of this type for these purposes:

 • Bir özelliği olan koleksiyonun üyeleri olarak, TrueTypeFontModeCapability PrintCapabilities Bu değerler önceki tekniklerin belirli bir yazıcı için kullanılabilir olduğunu gösterir.As members of the TrueTypeFontModeCapability collection, which is a property of PrintCapabilities, these values indicate which of the preceding techniques is available for a particular printer. Birçok yazıcı, bu tekniklerin birden fazlasını destekler.Many printers support more than one of these techniques.

 • TrueTypeFontModeÖğesinin özelliğinin değeri olarak, bu değer, PrintTicket yazıcıya TrueType yazı tiplerini belirli bir şekilde işlemesini söyler.As the value of the TrueTypeFontMode property of a PrintTicket, the value instructs the printer to handle TrueType fonts in a particular way.

Bilinmeyen değer, nesne özelliklerinde hiçbir şekilde kullanılmaz PrintCapabilities .The Unknown value is never used in properties of PrintCapabilities objects.

Asla bir PrintTicket özelliği Bilinmeyenolarak ayarlamanız gerekir.You should never set a PrintTicket property to Unknown. Başka bir oluşturulan PrintTicket uygulama, TrueType yazı tipi işleme özelliğini tanınmayan bir seçeneğe (yani, yazdırma şemasındatanımlanmamış bir seçeneğe) ayarlayan bir PrintTicket belgesi oluşturmışsa, PrintTicket Bu belgeyle oluşturulan uygulamanızdaki bir nesne özelliğin değeri olarak bilinmiyor olur TrueTypeFontMode .If some other PrintTicket producing application has created a PrintTicket document that sets the TrueType font handling feature to an unrecognized option (that is, an option that is not defined in the Print Schema, then a PrintTicket object in your application that is constructed with that document will have Unknown as the value of the TrueTypeFontMode property.

PrintTicketVe PrintCapabilities sınıfları devralınmayabilse de, veya sınıflarında için hesaba katılmaz olan yazdırma aygıtı özelliklerini tanımak Için Yazdırma şemasını genişletebilirsiniz PrintTicket PrintCapabilities .Although the PrintTicket and PrintCapabilities classes cannot be inherited, you can extend the Print Schema to recognize print device features that are not accounted for in the PrintTicket or PrintCapabilities classes. Daha fazla bilgi için bkz. nasıl yapılır: Yazdırma şemasını genişletme ve yeni yazdırma sistemi sınıfları oluşturma.For more information see How to: Extend the Print Schema and Create New Print System Classes.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.