BindingFlags Sabit listesi

Tanım

Bağlamayı ve üyeleri ve türleri aramanın yansıma tarafından nasıl gerçekleştirildiği yolunu denetleyen bayrakları belirtir.Specifies flags that control binding and the way in which the search for members and types is conducted by reflection.

Bu sabit listesi, üye değerleri için bit düzeyinde karşılaştırmaya izin veren bir FlagsAttribute özniteliği içeriyor.

public enum class BindingFlags
[System.Flags]
public enum BindingFlags
[System.Flags]
[System.Serializable]
public enum BindingFlags
[System.Flags]
[System.Serializable]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public enum BindingFlags
[<System.Flags>]
type BindingFlags = 
[<System.Flags>]
[<System.Serializable>]
type BindingFlags = 
[<System.Flags>]
[<System.Serializable>]
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type BindingFlags = 
Public Enum BindingFlags
Devralma
BindingFlags
Öznitelikler

Alanlar

CreateInstance 512

Yansımanın belirtilen türde bir örnek oluşturması gerektiğini belirtir.Specifies that reflection should create an instance of the specified type. Verilen bağımsız değişkenlerle eşleşen oluşturucuyu çağırır.Calls the constructor that matches the given arguments. Sağlanan üye adı yoksayıldı.The supplied member name is ignored. Arama türü belirtilmemişse (örnek | Ortak) uygulanır.If the type of lookup is not specified, (Instance | Public) will apply. Tür başlatıcısı çağrılamaz.It is not possible to call a type initializer.

Bu bayrak, InvokeMember bir oluşturucuyu çağırmak için bir yönteme geçirilir.This flag is passed to an InvokeMember method to invoke a constructor.

DeclaredOnly 2

Yalnızca sağlanan türün hiyerarşisi düzeyinde belirtilen üyelerin dikkate alınıp alınmayacağını belirtir.Specifies that only members declared at the level of the supplied type's hierarchy should be considered. Devralınan Üyeler dikkate alınmaz.Inherited members are not considered.

Default 0

Hiçbir bağlama bayrağı tanımlanmadığında belirtir.Specifies that no binding flags are defined.

DoNotWrapExceptions 33554432
ExactBinding 65536

Sağlanan bağımsız değişkenlerin türlerinin, karşılık gelen biçimsel parametrelerin türleriyle tam olarak eşleşmesi gerektiğini belirtir.Specifies that types of the supplied arguments must exactly match the types of the corresponding formal parameters. Bu, çağıranın Binder BindToXXX uygun yöntemi sağlayacak uygulamalar sunduğundan emin olduğu için, çağıran null olmayan bir nesne sağlarsa yansıma bir özel durum oluşturur.Reflection throws an exception if the caller supplies a non-null Binder object, since that implies that the caller is supplying BindToXXX implementations that will pick the appropriate method. Varsayılan bağlayıcı bu bayrağı yoksayar, ancak özel ciltler bu bayrağın semantiğini uygulayabilir.The default binder ignores this flag, while custom binders can implement the semantics of this flag.

FlattenHierarchy 64

Hiyerarşide ortak ve korunan statik üyelerin döndürülüp döndürülmeyeceğini belirtir.Specifies that public and protected static members up the hierarchy should be returned. Devralınan sınıflarda özel statik Üyeler döndürülmez.Private static members in inherited classes are not returned. Statik Üyeler alanları, yöntemleri, olayları ve özellikleri içerir.Static members include fields, methods, events, and properties. İç içe türler döndürülmedi.Nested types are not returned.

GetField 1024

Belirtilen alanın değerinin döndürülüp döndürülmeyeceğini belirtir.Specifies that the value of the specified field should be returned.

Bu bayrak, InvokeMember alan değeri almak için bir yönteme geçirilir.This flag is passed to an InvokeMember method to get a field value.

GetProperty 4096

Belirtilen özelliğin değerinin döndürülüp döndürülmeyeceğini belirtir.Specifies that the value of the specified property should be returned.

Bu bayrak, InvokeMember bir özellik alıcısı çağırmak için bir yönteme geçirilir.This flag is passed to an InvokeMember method to invoke a property getter.

IgnoreCase 1

Üye adı durumunun bağlama sırasında düşünülmemelidir.Specifies that the case of the member name should not be considered when binding.

IgnoreReturn 16777216

Üyenin dönüş değerini yok sayılacak şekilde belirtmek için COM birlikte çalışma alanında kullanılır.Used in COM interop to specify that the return value of the member can be ignored.

Instance 4

Bu örnek üyelerin aramaya dahil edileceğini belirtir.Specifies that instance members are to be included in the search.

InvokeMethod 256

Bir yöntemin çağrılacağını belirtir.Specifies that a method is to be invoked. Bu bir Oluşturucu veya tür başlatıcısı olmamalıdır.This must not be a constructor or a type initializer.

Bu bayrak InvokeMember bir yöntemi çağırmak için bir yönteme geçirilir.This flag is passed to an InvokeMember method to invoke a method.

NonPublic 32

Genel olmayan üyelerin aramaya dahil edileceğini belirtir.Specifies that non-public members are to be included in the search.

OptionalParamBinding 262144

Parametre sayısı belirtilen bağımsız değişken sayısıyla eşleşen üye kümesini döndürür.Returns the set of members whose parameter count matches the number of supplied arguments. Bu bağlama bayrağı, varsayılan değerlerine sahip parametrelere ve değişken bağımsız değişkenlerine (varargs) sahip yöntemler için kullanılır.This binding flag is used for methods with parameters that have default values and methods with variable arguments (varargs). Bu bayrak yalnızca ile birlikte kullanılmalıdır InvokeMember(String, BindingFlags, Binder, Object, Object[], ParameterModifier[], CultureInfo, String[]) .This flag should only be used with InvokeMember(String, BindingFlags, Binder, Object, Object[], ParameterModifier[], CultureInfo, String[]).

Varsayılan değerlere sahip parametreler yalnızca sondaki bağımsız değişkenlerin atlanmamış çağrılarında kullanılır.Parameters with default values are used only in calls where trailing arguments are omitted. Bunların son bağımsız değişken olmaları gerekir.They must be the last arguments.

Public 16

Genel üyelerin aramaya dahil edileceğini belirtir.Specifies that public members are to be included in the search.

PutDispProperty 16384

PROPPUTCom nesnesindeki üyenin çağrılması gerektiğini belirtir.Specifies that the PROPPUT member on a COM object should be invoked. PROPPUT değer kullanan bir özellik ayarı işlevini belirtir.PROPPUT specifies a property-setting function that uses a value. PutDispPropertyBir özellik hem hem de varsa PROPPUT PROPPUTREF ve hangisinin çağrıldığını ayırt etmeniz gerekiyorsa kullanın.Use PutDispProperty if a property has both PROPPUT and PROPPUTREF and you need to distinguish which one is called.

PutRefDispProperty 32768

PROPPUTREFCom nesnesindeki üyenin çağrılması gerektiğini belirtir.Specifies that the PROPPUTREF member on a COM object should be invoked. PROPPUTREF değer yerine başvuru kullanan bir özellik ayarı işlevi belirtir.PROPPUTREF specifies a property-setting function that uses a reference instead of a value. PutRefDispPropertyBir özellik hem hem de varsa PROPPUT PROPPUTREF ve hangisinin çağrıldığını ayırt etmeniz gerekiyorsa kullanın.Use PutRefDispProperty if a property has both PROPPUT and PROPPUTREF and you need to distinguish which one is called.

SetField 2048

Belirtilen alanın değerinin ayarlanmış olması gerektiğini belirtir.Specifies that the value of the specified field should be set.

Bu bayrak, InvokeMember bir alan değeri ayarlamak için bir yönteme geçirilir.This flag is passed to an InvokeMember method to set a field value.

SetProperty 8192

Belirtilen özelliğin değerinin ayarlanmış olması gerektiğini belirtir.Specifies that the value of the specified property should be set. COM özellikleri için, bu bağlama bayrağını belirtmek ve belirtilerek eşdeğerdir PutDispProperty PutRefDispProperty .For COM properties, specifying this binding flag is equivalent to specifying PutDispProperty and PutRefDispProperty.

Bu bayrak, InvokeMember bir özellik ayarlayıcısı çağırmak için bir yönteme geçirilir.This flag is passed to an InvokeMember method to invoke a property setter.

Static 8

Statik üyelerin aramaya dahil edileceğini belirtir.Specifies that static members are to be included in the search.

SuppressChangeType 131072

Uygulanmaz.Not implemented.

Örnekler

Aşağıdaki örnek, bağlama bayraklarını çoğunu gösterir.The following example demonstrates many of the binding flags.

using namespace System;
using namespace System::Collections;
using namespace System::Reflection;
using namespace System::IO;

//namespace BindingFlagsSnippet {
public ref class TestClass
{
public:
  String^ Name;

private:
  array<Object^>^ values;
  int methodCalled;

public:

  property Object^ Item [int]
  {
   Object^ get( int index )
   {
     return values[ index ];
   }

   void set( int index, Object^ value )
   {
     values[ index ] = value;
   }
  }

  property Object^ Value
  {
   Object^ get()
   {
     return "the value";
   }
  }

  TestClass() 
  {
   Name = "initialName";
   values = gcnew array<Object^> {(int^)0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};
   methodCalled = 0;
  }
  
  TestClass(String^ initName)
  {
   Name = initName;
   values = gcnew array<Object^> {(int^)0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};
   methodCalled = 0;
  }

  static void SayHello()
  {
   Console::WriteLine( "Hello" );
  }

  void AddUp()
  {
   methodCalled++;
   Console::WriteLine( "AddUp Called {0} times", methodCalled );
  }

  static double ComputeSum( double d1, double d2 )
  {
   return d1 + d2;
  }

  static void PrintName( String^ firstName, String^ lastName )
  {
   Console::WriteLine( "{0},{1}", lastName, firstName );
  }

  void PrintTime()
  {
   Console::WriteLine( DateTime::Now );
  }

  void Swap( interior_ptr<int> a, interior_ptr<int> b )
  {
   int x = *a;
    *a = *b;
    *b = x;
  }
};


[DefaultMemberAttribute("PrintTime")]
public ref class TestClass2
{
public:
  void PrintTime()
  {
   Console::WriteLine( DateTime::Now );
  }

};

public ref class Base
{
private:
  static int BaseOnlyPrivate = 0;
protected:
  static int BaseOnly = 0;
};

public ref class Derived : Base
{
public:
  static int DerivedOnly = 0;
};

public ref class MostDerived : Derived {};

void main()
{
  array<Object^>^ noArguments;

  // BindingFlags::InvokeMethod
  // Call a static method.
  Type^ t = TestClass::typeid;
  Console::WriteLine();
  Console::WriteLine( "Invoking a static method." );
  Console::WriteLine( "-------------------------" );
  t->InvokeMember( "SayHello", BindingFlags::InvokeMethod | BindingFlags::Public | BindingFlags::Static, 
     nullptr, nullptr, noArguments );

  // BindingFlags::InvokeMethod
  // Call an instance method.
  TestClass^ c = gcnew TestClass;
  Console::WriteLine();
  Console::WriteLine( "Invoking an instance method." );
  Console::WriteLine( "----------------------------" );
  c->GetType()->InvokeMember( "AddUp", BindingFlags::InvokeMethod, nullptr, c, noArguments );
  c->GetType()->InvokeMember( "AddUp", BindingFlags::InvokeMethod, nullptr, c, noArguments );

  // BindingFlags::InvokeMethod
  // Call a method with parameters.
  array<Object^>^args = {100.09,184.45};
  Object^ result;
  Console::WriteLine();
  Console::WriteLine( "Invoking a method with parameters." );
  Console::WriteLine( "---------------------------------" );
  result = t->InvokeMember( "ComputeSum", BindingFlags::InvokeMethod, nullptr, nullptr, args );
  Console::WriteLine( " {0} + {1} = {2}", args[ 0 ], args[ 1 ], result );

  // BindingFlags::GetField, SetField
  Console::WriteLine();
  Console::WriteLine( "Invoking a field (getting and setting.)" );
  Console::WriteLine( "--------------------------------------" );

  // Get a field value.
  result = t->InvokeMember( "Name", BindingFlags::GetField, nullptr, c, noArguments );
  Console::WriteLine( "Name == {0}", result );

  // Set a field.
  array<Object^>^obj2 = {"NewName"};
  t->InvokeMember( "Name", BindingFlags::SetField, nullptr, c, obj2 );
  result = t->InvokeMember( "Name", BindingFlags::GetField, nullptr, c, noArguments );
  Console::WriteLine( "Name == {0}", result );
  Console::WriteLine();
  Console::WriteLine( "Invoking an indexed property (getting and setting.)" );
  Console::WriteLine( "--------------------------------------------------" );

  // BindingFlags::GetProperty
  // Get an indexed property value.
  int index = 3;
  array<Object^>^obj3 = {index};
  result = t->InvokeMember( "Item", BindingFlags::GetProperty, nullptr, c, obj3 );
  Console::WriteLine( "Item->Item[ {0}] == {1}", index, result );

  // BindingFlags::SetProperty
  // Set an indexed property value.
  index = 3;
  array<Object^>^obj4 = {index,"NewValue"};
  t->InvokeMember( "Item", BindingFlags::SetProperty, nullptr, c, obj4 );
  result = t->InvokeMember( "Item", BindingFlags::GetProperty, nullptr, c, obj3 );
  Console::WriteLine( "Item->Item[ {0}] == {1}", index, result );
  Console::WriteLine();
  Console::WriteLine( "Getting a field or property." );
  Console::WriteLine( "----------------------------" );

  // BindingFlags::GetField
  // Get a field or property.
  result = t->InvokeMember( "Name", static_cast<BindingFlags>(BindingFlags::GetField | 
    BindingFlags::GetProperty), nullptr, c, noArguments );
  Console::WriteLine( "Name == {0}", result );

  // BindingFlags::GetProperty
  result = t->InvokeMember( "Value", static_cast<BindingFlags>(BindingFlags::GetField | 
    BindingFlags::GetProperty), nullptr, c, noArguments );
  Console::WriteLine( "Value == {0}", result );
  Console::WriteLine();
  Console::WriteLine( "Invoking a method with named parameters." );
  Console::WriteLine( "---------------------------------------" );

  // BindingFlags::InvokeMethod
  // Call a method using named parameters.
  array<Object^>^argValues = {"Mouse","Micky"};
  array<String^>^argNames = {"lastName","firstName"};
  t->InvokeMember( "PrintName", BindingFlags::InvokeMethod, nullptr, nullptr, argValues, nullptr, 
    nullptr, argNames );
  Console::WriteLine();
  Console::WriteLine( "Invoking a default member of a type." );
  Console::WriteLine( "------------------------------------" );

  // BindingFlags::Default
  // Call the default member of a type.
  Type^ t3 = TestClass2::typeid;
  t3->InvokeMember( "", static_cast<BindingFlags>(BindingFlags::InvokeMethod | BindingFlags::Default), 
    nullptr, gcnew TestClass2, noArguments );

  // BindingFlags::Static, NonPublic, and Public
  // Invoking a member with ref parameters.
  Console::WriteLine();
  Console::WriteLine( "Invoking a method with ref parameters." );
  Console::WriteLine( "--------------------------------------" );
  MethodInfo^ m = t->GetMethod( "Swap" );
  args = gcnew array<Object^>(2);
  args[ 0 ] = 1;
  args[ 1 ] = 2;
  m->Invoke( gcnew TestClass, args );
  Console::WriteLine( "{0}, {1}", args[ 0 ], args[ 1 ] );

  // BindingFlags::CreateInstance
  // Creating an instance with a parameterless constructor.
  Console::WriteLine();
  Console::WriteLine( "Creating an instance with a parameterless constructor." );
  Console::WriteLine( "------------------------------------------------------" );
  Object^ obj = t->InvokeMember( "TestClass", static_cast<BindingFlags>(BindingFlags::Public | 
    BindingFlags::Instance | BindingFlags::CreateInstance), nullptr, nullptr, noArguments );
  Console::WriteLine("Instance of {0} created.", obj->GetType()->Name);

  // Creating an instance with a constructor that has parameters.
  Console::WriteLine();
  Console::WriteLine( "Creating an instance with a constructor that has parameters." );
  Console::WriteLine( "------------------------------------------------------------" );
  obj = t->InvokeMember( "TestClass", static_cast<BindingFlags>(BindingFlags::Public | 
    BindingFlags::Instance | BindingFlags::CreateInstance), nullptr, nullptr, 
    gcnew array<Object^> { "Hello, World!" } );
  Console::WriteLine("Instance of {0} created with initial value '{1}'.", obj->GetType()->Name, 
    obj->GetType()->InvokeMember("Name", BindingFlags::GetField, nullptr, obj, noArguments));

  // BindingFlags::DeclaredOnly
  Console::WriteLine();
  Console::WriteLine( "DeclaredOnly instance members." );
  Console::WriteLine( "------------------------------" );
  array<System::Reflection::MemberInfo^>^memInfo = t->GetMembers( BindingFlags::DeclaredOnly | 
    BindingFlags::Instance | BindingFlags::Public);
  for ( int i = 0; i < memInfo->Length; i++ )
  {
   Console::WriteLine( memInfo[ i ]->Name );

  }

  // BindingFlags::IgnoreCase
  Console::WriteLine();
  Console::WriteLine( "Using IgnoreCase and invoking the PrintName method." );
  Console::WriteLine( "---------------------------------------------------" );
  t->InvokeMember( "printname", static_cast<BindingFlags>(BindingFlags::IgnoreCase | 
        BindingFlags::Static | BindingFlags::Public | BindingFlags::InvokeMethod), 
        nullptr, nullptr, gcnew array<Object^> {"Brad","Smith"});

  // BindingFlags::FlattenHierarchy
  Console::WriteLine();
  Console::WriteLine( "Using FlattenHierarchy to get inherited static protected and public members." );
  Console::WriteLine( "----------------------------------------------------------------------------" );
  array<FieldInfo^>^ finfos = MostDerived::typeid->GetFields(BindingFlags::NonPublic | 
     BindingFlags::Public | BindingFlags::Static | BindingFlags::FlattenHierarchy);
  for each (FieldInfo^ finfo in finfos)
  {
    Console::WriteLine("{0} defined in {1}.", finfo->Name, finfo->DeclaringType->Name);
  }

  Console::WriteLine();
  Console::WriteLine("Without FlattenHierarchy." );
  Console::WriteLine("-------------------------");
  finfos = MostDerived::typeid->GetFields(BindingFlags::NonPublic | BindingFlags::Public |
     BindingFlags::Static);
  for each (FieldInfo^ finfo in finfos)
  {
    Console::WriteLine("{0} defined in {1}.", finfo->Name, finfo->DeclaringType->Name);
  }
};

/* This example produces output similar to the following:

Invoking a static method.
-------------------------
Hello

Invoking an instance method.
----------------------------
AddUp Called 1 times
AddUp Called 2 times

Invoking a method with parameters.
---------------------------------
 100.09 + 184.45 = 284.54

Invoking a field (getting and setting.)
--------------------------------------
Name == initialName
Name == NewName

Invoking an indexed property (getting and setting.)
--------------------------------------------------
Item->Item[ 3] == 3
Item->Item[ 3] == NewValue

Getting a field or property.
----------------------------
Name == NewName
Value == the value

Invoking a method with named parameters.
---------------------------------------
Mouse,Micky

Invoking a default member of a type.
------------------------------------
12/23/2009 4:19:06 PM

Invoking a method with ref parameters.
--------------------------------------
2, 1

Creating an instance with a parameterless constructor.
------------------------------------------------------
Instance of TestClass created.

Creating an instance with a constructor that has parameters.
------------------------------------------------------------
Instance of TestClass created with initial value 'Hello, World!'.

DeclaredOnly instance members.
------------------------------
get_Item
set_Item
get_Value
AddUp
PrintTime
Swap
.ctor
.ctor
Value
Item
Name
methodCalled

Using IgnoreCase and invoking the PrintName method.
---------------------------------------------------
Smith,Brad

Using FlattenHierarchy to get inherited static protected and public members.
----------------------------------------------------------------------------
DerivedOnly defined in Derived.
BaseOnly defined in Base.

Without FlattenHierarchy.
-------------------------

 */
using System;
using System.Reflection;
using System.IO;

namespace BindingFlagsSnippet
{
  class Example
  {
    static void Main()
    {
      // BindingFlags.InvokeMethod
      // Call a static method.
      Type t = typeof (TestClass);

      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("Invoking a static method.");
      Console.WriteLine("-------------------------");
      t.InvokeMember ("SayHello", BindingFlags.InvokeMethod | BindingFlags.Public |
        BindingFlags.Static, null, null, new object [] {});

      // BindingFlags.InvokeMethod
      // Call an instance method.
      TestClass c = new TestClass ();
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("Invoking an instance method.");
      Console.WriteLine("----------------------------");
      c.GetType().InvokeMember ("AddUp", BindingFlags.InvokeMethod, null, c, new object [] {});
      c.GetType().InvokeMember ("AddUp", BindingFlags.InvokeMethod, null, c, new object [] {});

      // BindingFlags.InvokeMethod
      // Call a method with parameters.
      object [] args = new object [] {100.09, 184.45};
      object result;
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("Invoking a method with parameters.");
      Console.WriteLine("---------------------------------");
      result = t.InvokeMember ("ComputeSum", BindingFlags.InvokeMethod, null, null, args);
      Console.WriteLine ("{0} + {1} = {2}", args[0], args[1], result);

      // BindingFlags.GetField, SetField
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("Invoking a field (getting and setting.)");
      Console.WriteLine("--------------------------------------");
      // Get a field value.
      result = t.InvokeMember ("Name", BindingFlags.GetField, null, c, new object [] {});
      Console.WriteLine ("Name == {0}", result);
      // Set a field.
      t.InvokeMember ("Name", BindingFlags.SetField, null, c, new object [] {"NewName"});
      result = t.InvokeMember ("Name", BindingFlags.GetField, null, c, new object [] {});
      Console.WriteLine ("Name == {0}", result);

      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("Invoking an indexed property (getting and setting.)");
      Console.WriteLine("--------------------------------------------------");
      // BindingFlags.GetProperty
      // Get an indexed property value.
      int index = 3;
      result = t.InvokeMember ("Item", BindingFlags.GetProperty, null, c, new object [] {index});
      Console.WriteLine ("Item[{0}] == {1}", index, result);
      // BindingFlags.SetProperty
      // Set an indexed property value.
      index = 3;
      t.InvokeMember ("Item", BindingFlags.SetProperty, null, c, new object [] {index, "NewValue"});
      result = t.InvokeMember ("Item", BindingFlags.GetProperty , null, c, new object [] {index});
      Console.WriteLine ("Item[{0}] == {1}", index, result);

      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("Getting a field or property.");
      Console.WriteLine("----------------------------");
      // BindingFlags.GetField
      // Get a field or property.
      result = t.InvokeMember ("Name", BindingFlags.GetField | BindingFlags.GetProperty, null, c,
        new object [] {});
      Console.WriteLine ("Name == {0}", result);
      // BindingFlags.GetProperty
      result = t.InvokeMember ("Value", BindingFlags.GetField | BindingFlags.GetProperty, null, c,
        new object [] {});
      Console.WriteLine ("Value == {0}", result);

      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("Invoking a method with named parameters.");
      Console.WriteLine("---------------------------------------");
      // BindingFlags.InvokeMethod
      // Call a method using named parameters.
      object[] argValues = new object [] {"Mouse", "Micky"};
      String [] argNames = new String [] {"lastName", "firstName"};
      t.InvokeMember ("PrintName", BindingFlags.InvokeMethod, null, null, argValues, null, null,
        argNames);

      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("Invoking a default member of a type.");
      Console.WriteLine("------------------------------------");
      // BindingFlags.Default
      // Call the default member of a type.
      Type t3 = typeof (TestClass2);
      t3.InvokeMember ("", BindingFlags.InvokeMethod | BindingFlags.Default, null, new TestClass2(),
        new object [] {});

      // BindingFlags.Static, NonPublic, and Public
      // Invoking a member with ref parameters.
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("Invoking a method with ref parameters.");
      Console.WriteLine("--------------------------------------");
      MethodInfo m = t.GetMethod("Swap");
      args = new object[2];
      args[0] = 1;
      args[1] = 2;
      m.Invoke(new TestClass(),args);
      Console.WriteLine ("{0}, {1}", args[0], args[1]);

      // BindingFlags.CreateInstance
      // Creating an instance with a parameterless constructor.
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("Creating an instance with a parameterless constructor.");
      Console.WriteLine("------------------------------------------------------");
      object cobj = t.InvokeMember ("TestClass", BindingFlags.Public |
        BindingFlags.Instance | BindingFlags.CreateInstance,
        null, null, new object [] {});
      Console.WriteLine("Instance of {0} created.", cobj.GetType().Name);

      // Creating an instance with a constructor that has parameters.
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("Creating an instance with a constructor that has parameters.");
      Console.WriteLine("------------------------------------------------------------");
      cobj = t.InvokeMember ("TestClass", BindingFlags.Public |
        BindingFlags.Instance | BindingFlags.CreateInstance,
        null, null, new object [] { "Hello, World!" });
      Console.WriteLine("Instance of {0} created with initial value '{1}'.", cobj.GetType().Name,
        cobj.GetType().InvokeMember("Name", BindingFlags.GetField, null, cobj, null));

      // BindingFlags.DeclaredOnly
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("DeclaredOnly instance members.");
      Console.WriteLine("------------------------------");
      System.Reflection.MemberInfo[] memInfo =
        t.GetMembers(BindingFlags.DeclaredOnly | BindingFlags.Instance |
        BindingFlags.Public);
      for(int i=0;i<memInfo.Length;i++)
      {
        Console.WriteLine(memInfo[i].Name);
      }

      // BindingFlags.IgnoreCase
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("Using IgnoreCase and invoking the PrintName method.");
      Console.WriteLine("---------------------------------------------------");
      t.InvokeMember("printname", BindingFlags.IgnoreCase | BindingFlags.Static |
        BindingFlags.Public | BindingFlags.InvokeMethod, null, null, new object[]
        {"Brad","Smith"});

      // BindingFlags.FlattenHierarchy
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("Using FlattenHierarchy to get inherited static protected and public members." );
      Console.WriteLine("----------------------------------------------------------------------------");
      FieldInfo[] finfos = typeof(MostDerived).GetFields(BindingFlags.NonPublic | BindingFlags.Public |
         BindingFlags.Static | BindingFlags.FlattenHierarchy);
      foreach (FieldInfo finfo in finfos)
      {
        Console.WriteLine("{0} defined in {1}.", finfo.Name, finfo.DeclaringType.Name);
      }

      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("Without FlattenHierarchy." );
      Console.WriteLine("-------------------------");
      finfos = typeof(MostDerived).GetFields(BindingFlags.NonPublic | BindingFlags.Public |
         BindingFlags.Static);
      foreach (FieldInfo finfo in finfos)
      {
        Console.WriteLine("{0} defined in {1}.", finfo.Name, finfo.DeclaringType.Name);
      }
    }
  }

  public class TestClass
  {
    public String Name;
    private Object [] values = new Object [] {0, 1,2,3,4,5,6,7,8,9};

    public Object this [int index]
    {
      get
      {
        return values[index];
      }
      set
      {
        values[index] = value;
      }
    }

    public Object Value
    {
      get
      {
        return "the value";
      }
    }

    public TestClass () : this("initialName") {}
    public TestClass (string initName)
    {
      Name = initName;
    }

    int methodCalled = 0;

    public static void SayHello ()
    {
      Console.WriteLine ("Hello");
    }

    public void AddUp ()
    {
      methodCalled++;
      Console.WriteLine ("AddUp Called {0} times", methodCalled);
    }

    public static double ComputeSum (double d1, double d2)
    {
      return d1 + d2;
    }

    public static void PrintName (String firstName, String lastName)
    {
      Console.WriteLine ("{0},{1}", lastName,firstName);
    }

    public void PrintTime ()
    {
      Console.WriteLine (DateTime.Now);
    }

    public void Swap(ref int a, ref int b)
    {
      int x = a;
      a = b;
      b = x;
    }
  }

  [DefaultMemberAttribute ("PrintTime")]
  public class TestClass2
  {
    public void PrintTime ()
    {
      Console.WriteLine (DateTime.Now);
    }
  }

  public class Base
  {
    static int BaseOnlyPrivate = 0;
    protected static int BaseOnly = 0;
  }
  public class Derived : Base
  {
    public static int DerivedOnly = 0;
  }
  public class MostDerived : Derived {}
}

/* This example produces output similar to the following:

Invoking a static method.
-------------------------
Hello

Invoking an instance method.
----------------------------
AddUp Called 1 times
AddUp Called 2 times

Invoking a method with parameters.
---------------------------------
100.09 + 184.45 = 284.54

Invoking a field (getting and setting.)
--------------------------------------
Name == initialName
Name == NewName

Invoking an indexed property (getting and setting.)
--------------------------------------------------
Item[3] == 3
Item[3] == NewValue

Getting a field or property.
----------------------------
Name == NewName
Value == the value

Invoking a method with named parameters.
---------------------------------------
Mouse,Micky

Invoking a default member of a type.
------------------------------------
12/23/2009 4:29:21 PM

Invoking a method with ref parameters.
--------------------------------------
2, 1

Creating an instance with a parameterless constructor.
------------------------------------------------------
Instance of TestClass created.

Creating an instance with a constructor that has parameters.
------------------------------------------------------------
Instance of TestClass created with initial value 'Hello, World!'.

DeclaredOnly instance members.
------------------------------
get_Item
set_Item
get_Value
AddUp
PrintTime
Swap
.ctor
.ctor
Item
Value
Name

Using IgnoreCase and invoking the PrintName method.
---------------------------------------------------
Smith,Brad

Using FlattenHierarchy to get inherited static protected and public members.
----------------------------------------------------------------------------
DerivedOnly defined in Derived.
BaseOnly defined in Base.

Without FlattenHierarchy.
-------------------------

 */
Imports System.Reflection
Imports System.IO

Class Invoke

  Public Shared Sub Main()
    ' BindingFlags.InvokeMethod
    ' Call a static method.
    Dim t As Type = GetType(TestClass)

    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine("Invoking a static method.")
    Console.WriteLine("-------------------------")
    t.InvokeMember("SayHello", BindingFlags.InvokeMethod Or BindingFlags.Public _
      Or BindingFlags.Static, Nothing, Nothing, New Object() {})

    ' BindingFlags.InvokeMethod
    ' Call an instance method.
    Dim c As New TestClass()
    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine("Invoking an instance method.")
    Console.WriteLine("----------------------------")
    c.GetType().InvokeMember("AddUp", BindingFlags.InvokeMethod, Nothing, c, New Object() {})
    c.GetType().InvokeMember("AddUp", BindingFlags.InvokeMethod, Nothing, c, New Object() {})

    ' BindingFlags.InvokeMethod
    ' Call a method with parameters.
    Dim args() As Object = {100.09, 184.45}
    Dim result As Object
    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine("Invoking a method with parameters.")
    Console.WriteLine("---------------------------------")
    result = t.InvokeMember("ComputeSum", BindingFlags.InvokeMethod, Nothing, Nothing, args)
    Console.WriteLine("{0} + {1} = {2}", args(0), args(1), result)

    ' BindingFlags.GetField, SetField
    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine("Invoking a field (getting and setting.)")
    Console.WriteLine("--------------------------------------")
    ' Get a field value.
    result = t.InvokeMember("Name", BindingFlags.GetField, Nothing, c, New Object() {})
    Console.WriteLine("Name == {0}", result)
    ' Set a field.
    t.InvokeMember("Name", BindingFlags.SetField, Nothing, c, New Object() {"NewName"})
    result = t.InvokeMember("Name", BindingFlags.GetField, Nothing, c, New Object() {})
    Console.WriteLine("Name == {0}", result)

    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine("Invoking an indexed property (getting and setting.)")
    Console.WriteLine("--------------------------------------------------")
    ' BindingFlags.GetProperty 
    ' Get an indexed property value.
    Dim index As Integer = 3
    result = t.InvokeMember("Item", BindingFlags.GetProperty, Nothing, c, New Object() {index})
    Console.WriteLine("Item[{0}] == {1}", index, result)
    ' BindingFlags.SetProperty
    ' Set an indexed property value.
    index = 3
    t.InvokeMember("Item", BindingFlags.SetProperty, Nothing, c, New Object() {index, "NewValue"})
    result = t.InvokeMember("Item", BindingFlags.GetProperty, Nothing, c, New Object() {index})
    Console.WriteLine("Item[{0}] == {1}", index, result)

    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine("Getting a field or property.")
    Console.WriteLine("----------------------------")
    ' BindingFlags.GetField
    ' Get a field or property.
    result = t.InvokeMember("Name", BindingFlags.GetField Or BindingFlags.GetProperty, Nothing, _
      c, New Object() {})
    Console.WriteLine("Name == {0}", result)
    ' BindingFlags.GetProperty
    result = t.InvokeMember("Value", BindingFlags.GetField Or BindingFlags.GetProperty, Nothing, _
      c, New Object() {})
    Console.WriteLine("Value == {0}", result)

    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine("Invoking a method with named parameters.")
    Console.WriteLine("---------------------------------------")
    ' BindingFlags.InvokeMethod
    ' Call a method using named parameters.
    Dim argValues() As Object = {"Mouse", "Micky"}
    Dim argNames() As [String] = {"lastName", "firstName"}
    t.InvokeMember("PrintName", BindingFlags.InvokeMethod, Nothing, Nothing, argValues, Nothing, _
      Nothing, argNames)

    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine("Invoking a default member of a type.")
    Console.WriteLine("------------------------------------")
    ' BindingFlags.Default
    ' Call the default member of a type.
    Dim t3 As Type = GetType(TestClass2)
    t3.InvokeMember("", BindingFlags.InvokeMethod Or BindingFlags.Default, Nothing, _
      New TestClass2(), New Object() {})

    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine("Invoking a method with ByRef parameters.")
    Console.WriteLine("----------------------------------------")
    ' BindingFlags.Static, NonPublic, and Public
    ' Invoking a member by reference.
    Dim m As MethodInfo = t.GetMethod("Swap")
    args = New Object(1) {}
    args(0) = 1
    args(1) = 2
    m.Invoke(New TestClass(), args)
    Console.WriteLine("{0}, {1}", args(0), args(1))

    ' BindingFlags.CreateInstance
    ' Creating an instance.
    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine("Creating an instance with parameterless constructor.")
    Console.WriteLine("----------------------------------------------------")
    Dim obj As Object = GetType(TestClass).InvokeMember("TestClass", BindingFlags.CreateInstance, _
      Nothing, Nothing, New Object() {})
    Console.WriteLine("Instance of {0} created.", obj.GetType().Name)

    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine("Creating an instance with a constructor that has parameters.")
    Console.WriteLine("------------------------------------------------------------")
    obj = GetType(TestClass).InvokeMember("TestClass", BindingFlags.CreateInstance, Nothing, _
      Nothing, New Object() { "Hello, World!" })
    Console.WriteLine("Instance of {0} created with initial value '{1}'.", obj.GetType().Name, _
      obj.GetType().InvokeMember("Name", BindingFlags.GetField, Nothing, obj, Nothing))

    ' BindingFlags.DeclaredOnly
    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine("DeclaredOnly instance members.")
    Console.WriteLine("------------------------------")
    Dim memInfo As System.Reflection.MemberInfo() = t.GetMembers(BindingFlags.DeclaredOnly Or _
      BindingFlags.Public Or BindingFlags.Instance)
    Dim i As Integer
    For i = 0 To memInfo.Length - 1
      Console.WriteLine(memInfo(i).Name)
    Next i

    ' BindingFlags.IgnoreCase
    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine("Using IgnoreCase and invoking the PrintName method.")
    Console.WriteLine("---------------------------------------------------")
    t.InvokeMember("printname", BindingFlags.IgnoreCase Or BindingFlags.Public Or _
      BindingFlags.Static Or BindingFlags.InvokeMethod, Nothing, Nothing, _
      New Object() {"Brad", "Smith"})

    ' BindingFlags.FlattenHierarchy
    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine("Using FlattenHierarchy to get inherited static protected and public members." )
    Console.WriteLine("----------------------------------------------------------------------------")
    Dim finfos() As FieldInfo = GetType(MostDerived).GetFields(BindingFlags.NonPublic Or _
       BindingFlags.Public Or BindingFlags.Static Or BindingFlags.FlattenHierarchy)
    For Each finfo As FieldInfo In finfos
      Console.WriteLine("{0} defined in {1}.", finfo.Name, finfo.DeclaringType.Name)
    Next

    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine("Without FlattenHierarchy." )
    Console.WriteLine("-------------------------")
    finfos = GetType(MostDerived).GetFields(BindingFlags.NonPublic Or BindingFlags.Public Or _
       BindingFlags.Static)
    For Each finfo As FieldInfo In finfos
      Console.WriteLine("{0} defined in {1}.", finfo.Name, finfo.DeclaringType.Name)
    Next
  End Sub
End Class

Public Class TestClass
  Public Name As String
  Private values() As [Object] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}

  Default Public Property Item(ByVal index As Integer) As [Object]
    Get
      Return values(index)
    End Get
    Set(ByVal Value As [Object])
      values(index) = Value
    End Set
  End Property

  Public ReadOnly Property Value() As [Object]
    Get
      Return "the value"
    End Get
  End Property

  Public Sub New(ByVal initName As String)
    Name = initName
  End Sub 

  Public Sub New()
    MyClass.New("initialName")
  End Sub 

  Private methodCalled As Integer = 0

  Public Shared Sub SayHello()
    Console.WriteLine("Hello")
  End Sub 

  Public Sub AddUp()
    methodCalled += 1
    Console.WriteLine("AddUp Called {0} times", methodCalled)
  End Sub 

  Public Shared Function ComputeSum(ByVal d1 As Double, ByVal d2 As Double) As Double
    Return d1 + d2
  End Function 

  Public Shared Sub PrintName(ByVal firstName As [String], ByVal lastName As [String])
    Console.WriteLine("{0},{1}", lastName, firstName)
  End Sub 

  Public Sub PrintTime()
    Console.WriteLine(DateTime.Now)
  End Sub 

  Public Sub Swap(ByRef a As Integer, ByRef b As Integer)
    Dim x As Integer = a
    a = b
    b = x
  End Sub
End Class

<DefaultMemberAttribute("PrintTime")> _
Public Class TestClass2

  Public Sub PrintTime()
    Console.WriteLine(DateTime.Now)
  End Sub 
End Class

Public Class Base
  Shared BaseOnlyPrivate As Integer = 0
  Protected Shared BaseOnly As Integer = 0
End Class

Public Class Derived 
  Inherits Base
  Public Shared DerivedOnly As Integer = 0
End Class

Public Class MostDerived 
  Inherits Derived
End Class

' This example produces output similar to the following:
'
'Invoking a static method.
'-------------------------
'Hello
'
'Invoking an instance method.
'----------------------------
'AddUp Called 1 times
'AddUp Called 2 times
'
'Invoking a method with parameters.
'---------------------------------
'100.09 + 184.45 = 284.54
'
'Invoking a field (getting and setting.)
'--------------------------------------
'Name == initialName
'Name == NewName
'
'Invoking an indexed property (getting and setting.)
'--------------------------------------------------
'Item[3] == 3
'Item[3] == NewValue
'
'Getting a field or property.
'----------------------------
'Name == NewName
'Value == the value
'
'Invoking a method with named parameters.
'---------------------------------------
'Mouse,Micky
'
'Invoking a default member of a type.
'------------------------------------
'12/23/2009 4:34:22 PM
'
'Invoking a method with ByRef parameters.
'----------------------------------------
'2, 1
'
'Creating an instance with parameterless constructor.
'----------------------------------------------------
'Instance of TestClass created.
'
'Creating an instance with a constructor that has parameters.
'------------------------------------------------------------
'Instance of TestClass created with initial value 'Hello, World!'.
'
'DeclaredOnly instance members.
'------------------------------
'get_Item
'set_Item
'get_Value
'AddUp
'PrintTime
'Swap
'.ctor
'.ctor
'Item
'Value
'Name
'
'Using IgnoreCase and invoking the PrintName method.
'---------------------------------------------------
'Smith,Brad
'
'Using FlattenHierarchy to get inherited static protected and public members.
'----------------------------------------------------------------------------
'DerivedOnly defined in Derived.
'BaseOnly defined in Base.
'
'Without FlattenHierarchy.
'-------------------------
'

Açıklamalar

Bu BindingFlags Denetim,, System System.Reflection , ve System.Runtime üyeleri ve türleri çağıran, oluşturan, alan ve bulma alanları için çok sayıda sınıf için bağlama.These BindingFlags control binding for a great many classes in the System, System.Reflection, and System.Runtime namespaces that invoke, create, get, set, and find members and types.

BindingFlags Aşağıdaki Type yöntemlerde ve gibi diğer yerlerde kullanılır MethodBase.Invoke :BindingFlags are used in the following Type methods and other places such as MethodBase.Invoke:

InvokeMember ve GetMethod özellikle önemlidir.InvokeMember and GetMethod are especially important.

Bağlama bayrakları, aşağıdaki tabloda listelendiği gibi, bir tür üyesini nasıl tanımladıklarından kategorize edilebilir.The binding flags can be categorized by how they identify a type member, as listed in the following table.

Erişilebilirlik tarafından tanımlanırIdentified by Accessibility Bağlama bağımsız değişkeni tarafından tanımlandıIdentified by Binding Argument Işlem tarafından tanımlandıIdentified by Operation
DeclaredOnlyDeclaredOnly

DÜZEDEN hiyerarşisiFlattenHierarchy

IgnoreCaseIgnoreCase

IgnorereturnIgnoreReturn

ÖrnekInstance

NonPublicNonPublic

GenelPublic

StatikStatic
ExactBindingExactBinding

OptionalparambındingOptionalParamBinding
CreateInstanceCreateInstance

GetFieldGetField

SetFieldSetField

GetPropertyGetProperty

SetPropertySetProperty

InvokeMethodInvokeMethod

PutDispPropertyPutDispProperty

PutrefdispözelliğiPutRefDispProperty

Not

Veya Instance Static ile birlikte belirtmeniz veya Public NonPublic hiçbir üyenin döndürülmeyeceğini belirtmeniz gerekir.You must specify Instance or Static along with Public or NonPublic or no members will be returned.

Aşağıdaki tabloda varsayılan olarak gerçekleştirilen zorlamalar listelenmektedir Binder.ChangeType .The following table lists the coercions performed by the default Binder.ChangeType. Bu tablo özellikle BindingFlags.ExactBinding bağlama bayrağına uygulanır.This table applies especially to the BindingFlags.ExactBinding binding flag. Genel ilke, ChangeType verileri asla kaybetmez yalnızca genişletme zorlamalar gerçekleştirmelidir.The general principle is that ChangeType should perform only widening coercions, which never lose data. Bir genişletme zorlaması örneği, 64 bit işaretli tamsayı olan bir değere 32 bitlik işaretli bir tamsayı olan zorlama değeridir.An example of a widening coercion is coercing a value that is a 32-bit signed integer to a value that is a 64-bit signed integer. Bu, veri kaybı olabilecek bir daraltma zorlamasının ayırt edici bir değer olabilir.This is distinguished from a narrowing coercion, which may lose data. Daraltma zorlaması örneği, 32 bit işaretli bir tamsayıya zorlama 64 bitlik bir tamsayı.An example of a narrowing coercion is coercing a 64-bit signed integer to a 32-bit signed integer.

Kaynak TürüSource Type Hedef türüTarget Type
Herhangi bir türAny type Temel türü.Its base type.
Herhangi bir türAny type Uyguladığı arabirim.The interface it implements.
Char UInt16, UInt32, Int32, UInt64, Int64, Single, DoubleUInt16, UInt32, Int32, UInt64, Int64, Single, Double
Byte Char, UInt16, Int16, UInt32, Int32, UInt64, Int64, Single, DoubleChar, UInt16, Int16, UInt32, Int32, UInt64, Int64, Single, Double
SByte Int16, Int32, Int64, Single, DoubleInt16, Int32, Int64, Single, Double
UInt16 UInt32, Int32, UInt64, Int64, Single, DoubleUInt32, Int32, UInt64, Int64, Single, Double
Int16 Int32, Int64, Single, DoubleInt32, Int64, Single, Double
UInt32 UInt64, Int64, Single, DoubleUInt64, Int64, Single, Double
Int32 Int64, Single, DoubleInt64, Single, Double
UInt64 Single, DoubleSingle, Double
Int64 Single, DoubleSingle, Double
Single Double
Başvuru olmayanNon-reference Başvuruya göre.By-reference.

BindingFlags.ExactBindingBağlama bayrağı kullanıldığında, yansıma ortak tür sisteminin erişilebilirlik kurallarını modeller.When the BindingFlags.ExactBinding binding flag is used, reflection models the accessibility rules of the common type system. Örneğin, arayan aynı derlemede ise, çağıranın iç Üyeler için özel izinleri olması gerekmez.For example, if the caller is in the same assembly, the caller does not need special permissions for internal members. Aksi takdirde, çağıranın ihtiyacı vardır ReflectionPermission .Otherwise, the caller needs ReflectionPermission. Bu, korunan, özel ve benzeri üyelerin aranması ile tutarlıdır.This is consistent with the lookup of members that are protected, private, and so on.

Şunlara uygulanır