CustomAttributeNamedArgument.Equals(Object) Yöntem

Tanım

Bu örneğin belirtilen bir nesneye eşit olup olmadığını gösteren bir değeri döndürür.Returns a value that indicates whether this instance is equal to a specified object.

public:
 override bool Equals(System::Object ^ obj);
public override bool Equals (object? obj);
public override bool Equals (object obj);
override this.Equals : obj -> bool
Public Overrides Function Equals (obj As Object) As Boolean

Parametreler

obj
Object

Bu örnekle Karşılaştırılacak bir nesne veya null .An object to compare with this instance, or null.

Döndürülenler

Boolean

trueobjeşitse bu örneğin türü ve değeri; aksi takdirde, false .true if obj equals the type and value of this instance; otherwise, false.

Şunlara uygulanır