CustomAttributeNamedArgument.GetHashCode Yöntem

Tanım

Bu örneğe ilişkin karma kodu döndürür.Returns the hash code for this instance.

public:
 override int GetHashCode();
public override int GetHashCode ();
override this.GetHashCode : unit -> int
Public Overrides Function GetHashCode () As Integer

Döndürülenler

Int32

32-bit imzalı tamsayı karma kodu.A 32-bit signed integer hash code.

Şunlara uygulanır