ModuleBuilder.Name Özellik

Tanım

Bunun bellek içi bir modül olduğunu gösteren bir dize.A string that indicates that this is an in-memory module.

public:
 virtual property System::String ^ Name { System::String ^ get(); };
public override string Name { get; }
member this.Name : string
Public Overrides ReadOnly Property Name As String

Özellik Değeri

String

Bunun bellek içi bir modül olduğunu belirten metin.Text that indicates that this is an in-memory module.

Açıklamalar

Modül diske kaydedilip yeniden yüklenene kadar dinamik modülün adı elde edilemez.The name of a dynamic module cannot be obtained until the module has been saved and reloaded from disk.

Şunlara uygulanır