ICustomAttributeProvider.IsDefined(Type, Boolean) Yöntem

Tanım

Bu üyede bir veya daha fazla örneğinin attributeType tanımlanıp tanımlanmadığını gösterir.Indicates whether one or more instance of attributeType is defined on this member.

public:
 bool IsDefined(Type ^ attributeType, bool inherit);
public bool IsDefined (Type attributeType, bool inherit);
abstract member IsDefined : Type * bool -> bool
Public Function IsDefined (attributeType As Type, inherit As Boolean) As Boolean

Parametreler

attributeType
Type

Özel özniteliklerin türü.The type of the custom attributes.

inherit
Boolean

Ne zaman true , devralınan özel öznitelik için hiyerarşi zincirinde arama yapın.When true, look up the hierarchy chain for the inherited custom attribute.

Döndürülenler

Boolean

trueattributeTypeöğesi bu üye üzerinde tanımlanmışsa; false Aksi takdirde.true if the attributeType is defined on this member; false otherwise.

Şunlara uygulanır