MethodBase.Invoke Yöntem

Tanım

Bu örnek tarafından yansıtılan yöntemi veya oluşturucuyu çağırır MethodInfo .Invokes the method or constructor reflected by this MethodInfo instance.

Aşırı Yüklemeler

Invoke(Object, Object[])

Belirtilen parametreleri kullanarak geçerli örnek tarafından temsil edilen yöntemi veya oluşturucuyu çağırır.Invokes the method or constructor represented by the current instance, using the specified parameters.

Invoke(Object, BindingFlags, Binder, Object[], CultureInfo)

Türetilmiş bir sınıfta geçersiz kılınırsa, yansıtılan yöntemi veya oluşturucuyu verilen parametrelerle çağırır.When overridden in a derived class, invokes the reflected method or constructor with the given parameters.

Invoke(Object, Object[])

Belirtilen parametreleri kullanarak geçerli örnek tarafından temsil edilen yöntemi veya oluşturucuyu çağırır.Invokes the method or constructor represented by the current instance, using the specified parameters.

public:
 virtual System::Object ^ Invoke(System::Object ^ obj, cli::array <System::Object ^> ^ parameters);
public:
 System::Object ^ Invoke(System::Object ^ obj, cli::array <System::Object ^> ^ parameters);
public virtual object Invoke (object obj, object[] parameters);
public object? Invoke (object? obj, object?[]? parameters);
public object Invoke (object obj, object[] parameters);
abstract member Invoke : obj * obj[] -> obj
override this.Invoke : obj * obj[] -> obj
member this.Invoke : obj * obj[] -> obj
Public Overridable Function Invoke (obj As Object, parameters As Object()) As Object
Public Function Invoke (obj As Object, parameters As Object()) As Object

Parametreler

obj
Object

Yöntem veya oluşturucunun çağıralınacağı nesne.The object on which to invoke the method or constructor. Bir yöntem statikse, bu bağımsız değişken yok sayılır.If a method is static, this argument is ignored. Bir Oluşturucu statikse, bu bağımsız değişken null veya oluşturucuyu tanımlayan sınıfın bir örneği olmalıdır.If a constructor is static, this argument must be null or an instance of the class that defines the constructor.

parameters
Object[]

Çağrılan yöntem veya Oluşturucu için bir bağımsız değişken listesi.An argument list for the invoked method or constructor. Bu, çağrılacak yöntemin veya oluşturucunun parametreleriyle aynı sayı, düzen ve tür içeren bir nesne dizisidir.This is an array of objects with the same number, order, and type as the parameters of the method or constructor to be invoked. Parametre yoksa, parameters olmalıdır null .If there are no parameters, parameters should be null.

Bu örnek tarafından temsil edilen yöntem veya Oluşturucu bir parametre alırsa ref ( ByRef Visual Basic), bu işlevi kullanarak yöntemi veya oluşturucuyu çağırmak için bu parametre için özel bir öznitelik gerekmez.If the method or constructor represented by this instance takes a ref parameter (ByRef in Visual Basic), no special attribute is required for that parameter in order to invoke the method or constructor using this function. Bu dizideki herhangi bir nesne, açıkça bir değer ile başlatılmamış bu nesne türü için varsayılan değeri içerir.Any object in this array that is not explicitly initialized with a value will contain the default value for that object type. Başvuru türü öğeler için bu değer null .For reference-type elements, this value is null. Değer türü öğeler için, bu değer 0, 0,0 veya false , belirli öğe türüne göre.For value-type elements, this value is 0, 0.0, or false, depending on the specific element type.

Döndürülenler

Object

Çağrılan metodun dönüş değerini veya null bir Oluşturucu durumunda içeren nesne.An object containing the return value of the invoked method, or null in the case of a constructor.

Uygulamalar

Özel durumlar

objParametresi null ve Yöntemi static değildir.The obj parameter is null and the method is not static.

-veya--or- Yöntemi sınıfı tarafından bildirilmemiş veya devralınmaz obj .The method is not declared or inherited by the class of obj.

-veya--or- Statik bir oluşturucu çağrılır ve obj null oluşturucuyu tanımlayan sınıfın bir örneği değildir.A static constructor is invoked, and obj is neither null nor an instance of the class that declared the constructor.

Dizinin öğeleri, parameters Bu örnek tarafından yansıtılan metodun veya oluşturucunun imzasıyla eşleşmiyor.The elements of the parameters array do not match the signature of the method or constructor reflected by this instance.

Çağrılan yöntem veya Oluşturucu bir özel durum oluşturur.The invoked method or constructor throws an exception.

-veya--or- Geçerli örnek DynamicMethod doğrulanamayan kod içeriyor.The current instance is a DynamicMethod that contains unverifiable code. İçin açıklamalar konusunun "doğrulama" bölümüne bakın DynamicMethod .See the "Verification" section in Remarks for DynamicMethod.

parametersDizide doğru sayıda bağımsız değişken yok.The parameters array does not have the correct number of arguments.

Çağıranın, geçerli örnek tarafından temsil edilen yöntemi veya oluşturucuyu yürütme izni yok.The caller does not have permission to execute the method or constructor that is represented by the current instance.

Yöntemi bildiren tür açık bir genel türdür.The type that declares the method is an open generic type. Diğer bir deyişle, ContainsGenericParameters özelliği true bildirim türü için döndürür.That is, the ContainsGenericParameters property returns true for the declaring type.

Geçerli örnek bir MethodBuilder .The current instance is a MethodBuilder.

Örnekler

Aşağıdaki kod örneği, yansıma kullanarak dinamik yöntem aramasını gösterir.The following code example demonstrates dynamic method lookup using reflection. MethodInfoGeç bağlama geçersiz kılmaları çözümleyemediği için türetilmiş sınıfta geçersiz kılınan yöntemi çağırmak için nesneyi temel sınıftan kullanmayacağınızı unutmayın.Note that you cannot use the MethodInfo object from the base class to invoke the overridden method in the derived class, because late binding cannot resolve overrides.

using namespace System;
using namespace System::Reflection;

public ref class MagicClass
{
private:
  int magicBaseValue;

public:
  MagicClass()
  {
    magicBaseValue = 9;
  }

  int ItsMagic(int preMagic)
  {
    return preMagic * magicBaseValue;
  }
};

public ref class TestMethodInfo
{
public:
  static void Main()
  {
    // Get the constructor and create an instance of MagicClass

    Type^ magicType = Type::GetType("MagicClass");
    ConstructorInfo^ magicConstructor = magicType->GetConstructor(Type::EmptyTypes);
    Object^ magicClassObject = magicConstructor->Invoke(gcnew array<Object^>(0));

    // Get the ItsMagic method and invoke with a parameter value of 100

    MethodInfo^ magicMethod = magicType->GetMethod("ItsMagic");
    Object^ magicValue = magicMethod->Invoke(magicClassObject, gcnew array<Object^>(1){100});

    Console::WriteLine("MethodInfo.Invoke() Example\n");
    Console::WriteLine("MagicClass.ItsMagic() returned: {0}", magicValue);
  }
};

int main()
{
  TestMethodInfo::Main();
}

// The example program gives the following output:
//
// MethodInfo.Invoke() Example
//
// MagicClass.ItsMagic() returned: 900
using System;
using System.Reflection;

public class MagicClass
{
  private int magicBaseValue;

  public MagicClass()
  {
    magicBaseValue = 9;
  }

  public int ItsMagic(int preMagic)
  {
    return preMagic * magicBaseValue;
  }
}

public class TestMethodInfo
{
  public static void Main()
  {
    // Get the constructor and create an instance of MagicClass

    Type magicType = Type.GetType("MagicClass");
    ConstructorInfo magicConstructor = magicType.GetConstructor(Type.EmptyTypes);
    object magicClassObject = magicConstructor.Invoke(new object[]{});

    // Get the ItsMagic method and invoke with a parameter value of 100

    MethodInfo magicMethod = magicType.GetMethod("ItsMagic");
    object magicValue = magicMethod.Invoke(magicClassObject, new object[]{100});

    Console.WriteLine("MethodInfo.Invoke() Example\n");
    Console.WriteLine("MagicClass.ItsMagic() returned: {0}", magicValue);
  }
}

// The example program gives the following output:
//
// MethodInfo.Invoke() Example
//
// MagicClass.ItsMagic() returned: 900
Imports System.Reflection

Public Class MagicClass
  Private magicBaseValue As Integer

  Public Sub New()
    magicBaseValue = 9
  End Sub

  Public Function ItsMagic(preMagic As Integer) As Integer
    Return preMagic * magicBaseValue
  End Function
End Class

Public Class TestMethodInfo
  Public Shared Sub Main()
    ' Get the constructor and create an instance of MagicClass

    Dim magicType As Type = Type.GetType("MagicClass")
    Dim magicConstructor As ConstructorInfo = magicType.GetConstructor(Type.EmptyTypes)
    Dim magicClassObject As Object = magicConstructor.Invoke(New Object(){})

    ' Get the ItsMagic method and invoke with a parameter value of 100

    Dim magicMethod As MethodInfo = magicType.GetMethod("ItsMagic")
    Dim magicValue As Object = magicMethod.Invoke(magicClassObject, New Object(){100})

    Console.WriteLine("MethodInfo.Invoke() Example" + Environment.NewLine)
    Console.WriteLine("MagicClass.ItsMagic() returned: {0}", magicValue)
  End Sub
End Class

' The example program gives the following output:
'
' MethodInfo.Invoke() Example
'
' MagicClass.ItsMagic() returned: 900

Açıklamalar

Bu yöntem aşırı yüklemesini çağıran ve için ve için geçirerek kullanışlı bir yöntemdir Invoke(Object, BindingFlags, Binder, Object[], CultureInfo) Default invokeAttr null binder culture .This is a convenience method that calls the Invoke(Object, BindingFlags, Binder, Object[], CultureInfo) method overload, passing Default for invokeAttr and null for binder and culture.

Çağrılan yöntem bir özel durum oluşturursa, Exception.GetBaseException yöntemi özel durumu döndürür.If the invoked method throws an exception, the Exception.GetBaseException method returns the exception.

Nesnesini kullanarak bir statik yöntemi çağırmak için MethodInfo , için geçiş null yapın obj .To invoke a static method using its MethodInfo object, pass null for obj.

Not

Bu yöntem aşırı yüklemesi bir örnek Oluşturucu çağırmak için kullanılırsa, için sağlanan nesne yeniden obj başlatılır; diğer bir deyişle, tüm örnek başlatıcıları yürütülür.If this method overload is used to invoke an instance constructor, the object supplied for obj is reinitialized; that is, all instance initializers are executed. Dönüş değeri null .The return value is null. Bir sınıf oluşturucusu çağrılırsa, sınıf yeniden başlatılır; diğer bir deyişle, tüm sınıf başlatıcıları yürütülür.If a class constructor is invoked, the class is reinitialized; that is, all class initializers are executed. Dönüş değeri null .The return value is null.

Not

.NET Framework 2,0 Service Pack 1 ' den itibaren, çağrı yapana verildiyse ReflectionPermission ReflectionPermissionFlag.RestrictedMemberAccess ve genel olmayan üyelerin izin kümesi çağıranın izin kümesiyle veya alt kümesiyle sınırlı olursa bu yöntem genel olmayan üyelere erişmek için kullanılabilir.Starting with the .NET Framework 2.0 Service Pack 1, this method can be used to access non-public members if the caller has been granted ReflectionPermission with the ReflectionPermissionFlag.RestrictedMemberAccess flag and if the grant set of the non-public members is restricted to the caller's grant set, or a subset thereof. (Bkz. yansıma Için güvenlik konuları.)(See Security Considerations for Reflection.)

Bu işlevselliği kullanmak için uygulamanızın .NET Framework 3,5 veya üstünü hedeflemesi gerekir.To use this functionality, your application should target the .NET Framework 3.5 or later.

Geçerli yöntemin bir parametresi bir değer türü ise ve ' de karşılık gelen bağımsız değişken ise, parameters null çalışma zamanı değer türünün sıfır ile başlatılmış bir örneğini geçirir.If a parameter of the current method is a value type, and the corresponding argument in parameters is null, the runtime passes a zero-initialized instance of the value type.

Ayrıca bkz.

Şunlara uygulanır

Invoke(Object, BindingFlags, Binder, Object[], CultureInfo)

Türetilmiş bir sınıfta geçersiz kılınırsa, yansıtılan yöntemi veya oluşturucuyu verilen parametrelerle çağırır.When overridden in a derived class, invokes the reflected method or constructor with the given parameters.

public:
 abstract System::Object ^ Invoke(System::Object ^ obj, System::Reflection::BindingFlags invokeAttr, System::Reflection::Binder ^ binder, cli::array <System::Object ^> ^ parameters, System::Globalization::CultureInfo ^ culture);
public abstract object? Invoke (object? obj, System.Reflection.BindingFlags invokeAttr, System.Reflection.Binder? binder, object?[]? parameters, System.Globalization.CultureInfo? culture);
public abstract object Invoke (object obj, System.Reflection.BindingFlags invokeAttr, System.Reflection.Binder binder, object[] parameters, System.Globalization.CultureInfo culture);
abstract member Invoke : obj * System.Reflection.BindingFlags * System.Reflection.Binder * obj[] * System.Globalization.CultureInfo -> obj
Public MustOverride Function Invoke (obj As Object, invokeAttr As BindingFlags, binder As Binder, parameters As Object(), culture As CultureInfo) As Object

Parametreler

obj
Object

Yöntem veya oluşturucunun çağıralınacağı nesne.The object on which to invoke the method or constructor. Bir yöntem statikse, bu bağımsız değişken yok sayılır.If a method is static, this argument is ignored. Bir Oluşturucu statikse, bu bağımsız değişken null veya oluşturucuyu tanımlayan sınıfın bir örneği olmalıdır.If a constructor is static, this argument must be null or an instance of the class that defines the constructor.

invokeAttr
BindingFlags

0 veya daha fazla bit bayrak birleşimi olan bir bit maskesi BindingFlags .A bitmask that is a combination of 0 or more bit flags from BindingFlags. binderİse null , bu parametreye değer atanır Default ; Bu nedenle, geçirdiğiniz her şey yok sayılır.If binder is null, this parameter is assigned the value Default; thus, whatever you pass in is ignored.

binder
Binder

Bağlama, bağımsız değişken türlerinin zorlaması, üyelerin çağrılması ve yansıma aracılığıyla nesne alımı sağlayan bir nesne MemberInfo .An object that enables the binding, coercion of argument types, invocation of members, and retrieval of MemberInfo objects via reflection. binderİse null , varsayılan bağlayıcı kullanılır.If binder is null, the default binder is used.

parameters
Object[]

Çağrılan yöntem veya Oluşturucu için bir bağımsız değişken listesi.An argument list for the invoked method or constructor. Bu, çağrılacak yöntemin veya oluşturucunun parametreleriyle aynı sayı, düzen ve tür içeren bir nesne dizisidir.This is an array of objects with the same number, order, and type as the parameters of the method or constructor to be invoked. Hiçbir parametre yoksa, bu olmalıdır null .If there are no parameters, this should be null.

Bu örnek tarafından temsil edilen yöntem veya Oluşturucu bir ByRef parametresi alırsa, bu işlevi kullanarak yöntemi veya oluşturucuyu çağırmak için bu parametre için gerekli özel bir öznitelik yoktur.If the method or constructor represented by this instance takes a ByRef parameter, there is no special attribute required for that parameter in order to invoke the method or constructor using this function. Bu dizideki herhangi bir nesne, açıkça bir değer ile başlatılmamış bu nesne türü için varsayılan değeri içerir.Any object in this array that is not explicitly initialized with a value will contain the default value for that object type. Başvuru türü öğeler için bu değer null .For reference-type elements, this value is null. Değer türü öğeler için, bu değer 0, 0,0 veya false , belirli öğe türüne göre.For value-type elements, this value is 0, 0.0, or false, depending on the specific element type.

culture
CultureInfo

CultureInfoTürlerin zorlamasının yönetmek için kullanılan bir örneği.An instance of CultureInfo used to govern the coercion of types. Bu ise, null CultureInfo geçerli iş parçacığı için kullanılır.If this is null, the CultureInfo for the current thread is used. ( Double Örneğin, 1000 farklı kültürler tarafından farklı şekilde gösterildiği için, bu, 1000 öğesini temsil eden bir dizeyi bir değere dönüştürmek için gereklidir.)(This is necessary to convert a string that represents 1000 to a Double value, for example, since 1000 is represented differently by different cultures.)

Döndürülenler

Object

ObjectÇağrılan metodun dönüş değerini veya null bir Oluşturucu durumunda ya da null yöntemin dönüş türü ise void .An Object containing the return value of the invoked method, or null in the case of a constructor, or null if the method's return type is void. Yöntemi veya oluşturucuyu çağırmadan önce, Invoke kullanıcının erişim iznine sahip olup olmadığını denetler ve parametrelerin geçerli olduğunu doğrular.Before calling the method or constructor, Invoke checks to see if the user has access permission and verifies that the parameters are valid.

Uygulamalar

Özel durumlar

objParametresi null ve Yöntemi static değildir.The obj parameter is null and the method is not static.

-veya--or- Yöntemi sınıfı tarafından bildirilmemiş veya devralınmaz obj .The method is not declared or inherited by the class of obj.

-veya--or- Statik bir oluşturucu çağrılır ve obj null oluşturucuyu tanımlayan sınıfın bir örneği değildir.A static constructor is invoked, and obj is neither null nor an instance of the class that declared the constructor.

Parametrenin türü, parameters Bu örnek tarafından yansıtılan metodun veya oluşturucunun imzasıyla eşleşmiyor.The type of the parameters parameter does not match the signature of the method or constructor reflected by this instance.

parametersDizide doğru sayıda bağımsız değişken yok.The parameters array does not have the correct number of arguments.

Çağrılan yöntem veya Oluşturucu bir özel durum oluşturur.The invoked method or constructor throws an exception.

Çağıranın, geçerli örnek tarafından temsil edilen yöntemi veya oluşturucuyu yürütme izni yok.The caller does not have permission to execute the method or constructor that is represented by the current instance.

Yöntemi bildiren tür açık bir genel türdür.The type that declares the method is an open generic type. Diğer bir deyişle, ContainsGenericParameters özelliği true bildirim türü için döndürür.That is, the ContainsGenericParameters property returns true for the declaring type.

Örnekler

Aşağıdaki örnek, System.Reflection.Binder öğesinin aşırı yüklemesini kullanarak sınıfının tüm üyelerini gösterir Type.InvokeMember .The following example demonstrates all members of the System.Reflection.Binder class using an overload of Type.InvokeMember. Özel yöntem, CanConvertFrom belirli bir tür için uyumlu türler bulur.The private method CanConvertFrom finds compatible types for a given type. Özel bağlama senaryosunda üye çağırma bir örneği için bkz. dinamik olarak yükleme ve türleri kullanma.For another example of invoking members in a custom binding scenario, see Dynamically Loading and Using Types.

using namespace System;
using namespace System::Reflection;
using namespace System::Globalization;
using namespace System::Runtime::InteropServices;
public ref class MyBinder: public Binder
{
public:
  MyBinder()
   : Binder()
  {}

private:
  ref class BinderState
  {
  public:
   array<Object^>^args;
  };

public:
  virtual FieldInfo^ BindToField( BindingFlags bindingAttr, array<FieldInfo^>^match, Object^ value, CultureInfo^ culture ) override
  {
   if ( match == nullptr )
      throw gcnew ArgumentNullException( "match" );

   // Get a field for which the value parameter can be converted to the specified field type.
   for ( int i = 0; i < match->Length; i++ )
     if ( ChangeType( value, match[ i ]->FieldType, culture ) != nullptr )
         return match[ i ];

   return nullptr;
  }

  virtual MethodBase^ BindToMethod( BindingFlags bindingAttr, array<MethodBase^>^match, array<Object^>^%args, array<ParameterModifier>^ modifiers, CultureInfo^ culture, array<String^>^names, [Out]Object^% state ) override
  {
   // Store the arguments to the method in a state Object*.
   BinderState^ myBinderState = gcnew BinderState;
   array<Object^>^arguments = gcnew array<Object^>(args->Length);
   args->CopyTo( arguments, 0 );
   myBinderState->args = arguments;
   state = myBinderState;
   if ( match == nullptr )
      throw gcnew ArgumentNullException;

   // Find a method that has the same parameters as those of the args parameter.
   for ( int i = 0; i < match->Length; i++ )
   {
     // Count the number of parameters that match.
     int count = 0;
     array<ParameterInfo^>^parameters = match[ i ]->GetParameters();

     // Go on to the next method if the number of parameters do not match.
     if ( args->Length != parameters->Length )
         continue;

     // Match each of the parameters that the user expects the method to have.
     for ( int j = 0; j < args->Length; j++ )
     {
      // If the names parameter is not 0, then reorder args.
      if ( names != nullptr )
      {
        if ( names->Length != args->Length )
               throw gcnew ArgumentException( "names and args must have the same number of elements." );

        for ( int k = 0; k < names->Length; k++ )
         if ( String::Compare( parameters[ j ]->Name, names[ k ] ) == 0 )
                  args[ j ] = myBinderState->args[ k ];
      }

      // Determine whether the types specified by the user can be converted to the parameter type.
      if ( ChangeType( args[ j ], parameters[ j ]->ParameterType, culture ) != nullptr )
            count += 1;
      else
            break;
     }
     if ( count == args->Length )
         return match[ i ];
   }
   return nullptr;
  }

  virtual Object^ ChangeType( Object^ value, Type^ myChangeType, CultureInfo^ culture ) override
  {
   // Determine whether the value parameter can be converted to a value of type myType.
   if ( CanConvertFrom( value->GetType(), myChangeType ) )
     // Return the converted Object*.
     return Convert::ChangeType( value, myChangeType ); 
   else
     return nullptr;
  }

  virtual void ReorderArgumentArray( array<Object^>^%args, Object^ state ) override
  {
   // Return the args that had been reordered by BindToMethod.
   (safe_cast<BinderState^>(state))->args->CopyTo( args, 0 );
  }

  virtual MethodBase^ SelectMethod( BindingFlags bindingAttr, array<MethodBase^>^match, array<Type^>^types, array<ParameterModifier>^ modifiers ) override
  {
   if ( match == nullptr )
      throw gcnew ArgumentNullException( "match" );

   for ( int i = 0; i < match->Length; i++ )
   {
     // Count the number of parameters that match.
     int count = 0;
     array<ParameterInfo^>^parameters = match[ i ]->GetParameters();

     // Go on to the next method if the number of parameters do not match.
     if ( types->Length != parameters->Length )
         continue;

     // Match each of the parameters that the user expects the method to have.
     for ( int j = 0; j < types->Length; j++ )
     {
      // Determine whether the types specified by the user can be converted to parameter type.
      if ( CanConvertFrom( types[ j ], parameters[ j ]->ParameterType ) )
            count += 1;
      else
            break;
     }
     // Determine whether the method has been found.
     if ( count == types->Length )
         return match[ i ];
   }
   return nullptr;
  }

  virtual PropertyInfo^ SelectProperty( BindingFlags bindingAttr, array<PropertyInfo^>^match, Type^ returnType, array<Type^>^indexes, array<ParameterModifier>^ modifiers ) override
  {
   if ( match == nullptr )
      throw gcnew ArgumentNullException( "match" );

   for ( int i = 0; i < match->Length; i++ )
   {
     // Count the number of indexes that match.
     int count = 0;
     array<ParameterInfo^>^parameters = match[ i ]->GetIndexParameters();

     // Go on to the next property if the number of indexes do not match.
     if ( indexes->Length != parameters->Length )
         continue;

     // Match each of the indexes that the user expects the property to have.
     for ( int j = 0; j < indexes->Length; j++ )
      // Determine whether the types specified by the user can be converted to index type.
      if ( CanConvertFrom( indexes[ j ], parameters[ j ]->ParameterType ) )
            count += 1;
      else
            break;

     // Determine whether the property has been found.
     if ( count == indexes->Length )
     {
      // Determine whether the return type can be converted to the properties type.
      if ( CanConvertFrom( returnType, match[ i ]->PropertyType ) )
         return match[ i ];
      else
         continue;
     }
   }
   return nullptr;
  }

private:

  // Determines whether type1 can be converted to type2. Check only for primitive types.
  bool CanConvertFrom( Type^ type1, Type^ type2 )
  {
   if ( type1->IsPrimitive && type2->IsPrimitive )
   {
     TypeCode typeCode1 = Type::GetTypeCode( type1 );
     TypeCode typeCode2 = Type::GetTypeCode( type2 );

     // If both type1 and type2 have the same type, return true.
     if ( typeCode1 == typeCode2 )
         return true;

     // Possible conversions from Char follow.
     if ( typeCode1 == TypeCode::Char )
     {
      switch ( typeCode2 )
      {
        case TypeCode::UInt16:
         return true;

        case TypeCode::UInt32:
         return true;

        case TypeCode::Int32:
         return true;

        case TypeCode::UInt64:
         return true;

        case TypeCode::Int64:
         return true;

        case TypeCode::Single:
         return true;

        case TypeCode::Double:
         return true;

        default:
         return false;
      }
     }

     // Possible conversions from Byte follow.
     if ( typeCode1 == TypeCode::Byte )
     {
      switch ( typeCode2 )
      {
        case TypeCode::Char:
         return true;

        case TypeCode::UInt16:
         return true;

        case TypeCode::Int16:
         return true;

        case TypeCode::UInt32:
         return true;

        case TypeCode::Int32:
         return true;

        case TypeCode::UInt64:
         return true;

        case TypeCode::Int64:
         return true;

        case TypeCode::Single:
         return true;

        case TypeCode::Double:
         return true;

        default:
         return false;
      }
     }

     // Possible conversions from SByte follow.
     if ( typeCode1 == TypeCode::SByte )
     {
      switch ( typeCode2 )
      {
        case TypeCode::Int16:
         return true;

        case TypeCode::Int32:
         return true;

        case TypeCode::Int64:
         return true;

        case TypeCode::Single:
         return true;

        case TypeCode::Double:
         return true;

        default:
         return false;
      }
     }

     // Possible conversions from UInt16 follow.
     if ( typeCode1 == TypeCode::UInt16 )
     {
      switch ( typeCode2 )
      {
        case TypeCode::UInt32:
         return true;

        case TypeCode::Int32:
         return true;

        case TypeCode::UInt64:
         return true;

        case TypeCode::Int64:
         return true;

        case TypeCode::Single:
         return true;

        case TypeCode::Double:
         return true;

        default:
         return false;
      }
     }

     // Possible conversions from Int16 follow.
     if ( typeCode1 == TypeCode::Int16 )
     {
      switch ( typeCode2 )
      {
        case TypeCode::Int32:
         return true;

        case TypeCode::Int64:
         return true;

        case TypeCode::Single:
         return true;

        case TypeCode::Double:
         return true;

        default:
         return false;
      }
     }

     // Possible conversions from UInt32 follow.
     if ( typeCode1 == TypeCode::UInt32 )
     {
      switch ( typeCode2 )
      {
        case TypeCode::UInt64:
         return true;

        case TypeCode::Int64:
         return true;

        case TypeCode::Single:
         return true;

        case TypeCode::Double:
         return true;

        default:
         return false;
      }
     }

     // Possible conversions from Int32 follow.
     if ( typeCode1 == TypeCode::Int32 )
     {
      switch ( typeCode2 )
      {
        case TypeCode::Int64:
         return true;

        case TypeCode::Single:
         return true;

        case TypeCode::Double:
         return true;

        default:
         return false;
      }
     }

     // Possible conversions from UInt64 follow.
     if ( typeCode1 == TypeCode::UInt64 )
     {
      switch ( typeCode2 )
      {
        case TypeCode::Single:
         return true;

        case TypeCode::Double:
         return true;

        default:
         return false;
      }
     }

     // Possible conversions from Int64 follow.
     if ( typeCode1 == TypeCode::Int64 )
     {
      switch ( typeCode2 )
      {
        case TypeCode::Single:
         return true;

        case TypeCode::Double:
         return true;

        default:
         return false;
      }
     }

     // Possible conversions from Single follow.
     if ( typeCode1 == TypeCode::Single )
     {
      switch ( typeCode2 )
      {
        case TypeCode::Double:
         return true;

        default:
         return false;
      }
     }
   }

   return false;
  }

};

public ref class MyClass1
{
public:
  short myFieldB;
  int myFieldA;
  void MyMethod( long i, char k )
  {
   Console::WriteLine( "\nThis is MyMethod(long i, char k)" );
  }

  void MyMethod( long i, long j )
  {
   Console::WriteLine( "\nThis is MyMethod(long i, long j)" );
  }
};

int main()
{
  // Get the type of MyClass1.
  Type^ myType = MyClass1::typeid;

  // Get the instance of MyClass1.
  MyClass1^ myInstance = gcnew MyClass1;
  Console::WriteLine( "\nDisplaying the results of using the MyBinder binder.\n" );

  // Get the method information for MyMethod.
  array<Type^>^types = {short::typeid,short::typeid};
  MethodInfo^ myMethod = myType->GetMethod( "MyMethod", static_cast<BindingFlags>(BindingFlags::Public | BindingFlags::Instance), gcnew MyBinder, types, nullptr );
  Console::WriteLine( myMethod );

  // Invoke MyMethod.
  array<Object^>^obj = {32,32};
  myMethod->Invoke( myInstance, BindingFlags::InvokeMethod, gcnew MyBinder, obj, CultureInfo::CurrentCulture );
}
using System;
using System.Reflection;
using System.Globalization;

public class MyBinder : Binder
{
  public MyBinder() : base()
  {
  }
  private class BinderState
  {
    public object[] args;
  }
  public override FieldInfo BindToField(
    BindingFlags bindingAttr,
    FieldInfo[] match,
    object value,
    CultureInfo culture
    )
  {
    if(match == null)
      throw new ArgumentNullException("match");
    // Get a field for which the value parameter can be converted to the specified field type.
    for(int i = 0; i < match.Length; i++)
      if(ChangeType(value, match[i].FieldType, culture) != null)
        return match[i];
    return null;
  }
  public override MethodBase BindToMethod(
    BindingFlags bindingAttr,
    MethodBase[] match,
    ref object[] args,
    ParameterModifier[] modifiers,
    CultureInfo culture,
    string[] names,
    out object state
    )
  {
    // Store the arguments to the method in a state object.
    BinderState myBinderState = new BinderState();
    object[] arguments = new Object[args.Length];
    args.CopyTo(arguments, 0);
    myBinderState.args = arguments;
    state = myBinderState;
    if(match == null)
      throw new ArgumentNullException();
    // Find a method that has the same parameters as those of the args parameter.
    for(int i = 0; i < match.Length; i++)
    {
      // Count the number of parameters that match.
      int count = 0;
      ParameterInfo[] parameters = match[i].GetParameters();
      // Go on to the next method if the number of parameters do not match.
      if(args.Length != parameters.Length)
        continue;
      // Match each of the parameters that the user expects the method to have.
      for(int j = 0; j < args.Length; j++)
      {
        // If the names parameter is not null, then reorder args.
        if(names != null)
        {
          if(names.Length != args.Length)
            throw new ArgumentException("names and args must have the same number of elements.");
          for(int k = 0; k < names.Length; k++)
            if(String.Compare(parameters[j].Name, names[k].ToString()) == 0)
              args[j] = myBinderState.args[k];
        }
        // Determine whether the types specified by the user can be converted to the parameter type.
        if(ChangeType(args[j], parameters[j].ParameterType, culture) != null)
          count += 1;
        else
          break;
      }
      // Determine whether the method has been found.
      if(count == args.Length)
        return match[i];
    }
    return null;
  }
  public override object ChangeType(
    object value,
    Type myChangeType,
    CultureInfo culture
    )
  {
    // Determine whether the value parameter can be converted to a value of type myType.
    if(CanConvertFrom(value.GetType(), myChangeType))
      // Return the converted object.
      return Convert.ChangeType(value, myChangeType);
    else
      // Return null.
      return null;
  }
  public override void ReorderArgumentArray(
    ref object[] args,
    object state
    )
  {
    // Return the args that had been reordered by BindToMethod.
    ((BinderState)state).args.CopyTo(args, 0);
  }
  public override MethodBase SelectMethod(
    BindingFlags bindingAttr,
    MethodBase[] match,
    Type[] types,
    ParameterModifier[] modifiers
    )
  {
    if(match == null)
      throw new ArgumentNullException("match");
    for(int i = 0; i < match.Length; i++)
    {
      // Count the number of parameters that match.
      int count = 0;
      ParameterInfo[] parameters = match[i].GetParameters();
      // Go on to the next method if the number of parameters do not match.
      if(types.Length != parameters.Length)
        continue;
      // Match each of the parameters that the user expects the method to have.
      for(int j = 0; j < types.Length; j++)
        // Determine whether the types specified by the user can be converted to parameter type.
        if(CanConvertFrom(types[j], parameters[j].ParameterType))
          count += 1;
        else
          break;
      // Determine whether the method has been found.
      if(count == types.Length)
        return match[i];
    }
    return null;
  }
  public override PropertyInfo SelectProperty(
    BindingFlags bindingAttr,
    PropertyInfo[] match,
    Type returnType,
    Type[] indexes,
    ParameterModifier[] modifiers
    )
  {
    if(match == null)
      throw new ArgumentNullException("match");
    for(int i = 0; i < match.Length; i++)
    {
      // Count the number of indexes that match.
      int count = 0;
      ParameterInfo[] parameters = match[i].GetIndexParameters();
      // Go on to the next property if the number of indexes do not match.
      if(indexes.Length != parameters.Length)
        continue;
      // Match each of the indexes that the user expects the property to have.
      for(int j = 0; j < indexes.Length; j++)
        // Determine whether the types specified by the user can be converted to index type.
        if(CanConvertFrom(indexes[j], parameters[j].ParameterType))
          count += 1;
        else
          break;
      // Determine whether the property has been found.
      if(count == indexes.Length)
        // Determine whether the return type can be converted to the properties type.
        if(CanConvertFrom(returnType, match[i].PropertyType))
          return match[i];
        else
          continue;
    }
    return null;
  }
  // Determines whether type1 can be converted to type2. Check only for primitive types.
  private bool CanConvertFrom(Type type1, Type type2)
  {
    if(type1.IsPrimitive && type2.IsPrimitive)
    {
      TypeCode typeCode1 = Type.GetTypeCode(type1);
      TypeCode typeCode2 = Type.GetTypeCode(type2);
      // If both type1 and type2 have the same type, return true.
      if(typeCode1 == typeCode2)
        return true;
      // Possible conversions from Char follow.
      if(typeCode1 == TypeCode.Char)
        switch(typeCode2)
        {
          case TypeCode.UInt16 : return true;
          case TypeCode.UInt32 : return true;
          case TypeCode.Int32 : return true;
          case TypeCode.UInt64 : return true;
          case TypeCode.Int64 : return true;
          case TypeCode.Single : return true;
          case TypeCode.Double : return true;
          default       : return false;
        }
      // Possible conversions from Byte follow.
      if(typeCode1 == TypeCode.Byte)
        switch(typeCode2)
        {
          case TypeCode.Char  : return true;
          case TypeCode.UInt16 : return true;
          case TypeCode.Int16 : return true;
          case TypeCode.UInt32 : return true;
          case TypeCode.Int32 : return true;
          case TypeCode.UInt64 : return true;
          case TypeCode.Int64 : return true;
          case TypeCode.Single : return true;
          case TypeCode.Double : return true;
          default       : return false;
        }
      // Possible conversions from SByte follow.
      if(typeCode1 == TypeCode.SByte)
        switch(typeCode2)
        {
          case TypeCode.Int16 : return true;
          case TypeCode.Int32 : return true;
          case TypeCode.Int64 : return true;
          case TypeCode.Single : return true;
          case TypeCode.Double : return true;
          default       : return false;
        }
      // Possible conversions from UInt16 follow.
      if(typeCode1 == TypeCode.UInt16)
        switch(typeCode2)
        {
          case TypeCode.UInt32 : return true;
          case TypeCode.Int32 : return true;
          case TypeCode.UInt64 : return true;
          case TypeCode.Int64 : return true;
          case TypeCode.Single : return true;
          case TypeCode.Double : return true;
          default       : return false;
        }
      // Possible conversions from Int16 follow.
      if(typeCode1 == TypeCode.Int16)
        switch(typeCode2)
        {
          case TypeCode.Int32 : return true;
          case TypeCode.Int64 : return true;
          case TypeCode.Single : return true;
          case TypeCode.Double : return true;
          default       : return false;
        }
      // Possible conversions from UInt32 follow.
      if(typeCode1 == TypeCode.UInt32)
        switch(typeCode2)
        {
          case TypeCode.UInt64 : return true;
          case TypeCode.Int64 : return true;
          case TypeCode.Single : return true;
          case TypeCode.Double : return true;
          default       : return false;
        }
      // Possible conversions from Int32 follow.
      if(typeCode1 == TypeCode.Int32)
        switch(typeCode2)
        {
          case TypeCode.Int64 : return true;
          case TypeCode.Single : return true;
          case TypeCode.Double : return true;
          default       : return false;
        }
      // Possible conversions from UInt64 follow.
      if(typeCode1 == TypeCode.UInt64)
        switch(typeCode2)
        {
          case TypeCode.Single : return true;
          case TypeCode.Double : return true;
          default       : return false;
        }
      // Possible conversions from Int64 follow.
      if(typeCode1 == TypeCode.Int64)
        switch(typeCode2)
        {
          case TypeCode.Single : return true;
          case TypeCode.Double : return true;
          default       : return false;
        }
      // Possible conversions from Single follow.
      if(typeCode1 == TypeCode.Single)
        switch(typeCode2)
        {
          case TypeCode.Double : return true;
          default       : return false;
        }
    }
    return false;
  }
}
public class MyClass1
{
  public short myFieldB;
  public int myFieldA;
  public void MyMethod(long i, char k)
  {
    Console.WriteLine("\nThis is MyMethod(long i, char k)");
  }
  public void MyMethod(long i, long j)
  {
    Console.WriteLine("\nThis is MyMethod(long i, long j)");
  }
}
public class Binder_Example
{
  public static void Main()
  {
    // Get the type of MyClass1.
    Type myType = typeof(MyClass1);
    // Get the instance of MyClass1.
    MyClass1 myInstance = new MyClass1();
    Console.WriteLine("\nDisplaying the results of using the MyBinder binder.\n");
    // Get the method information for MyMethod.
    MethodInfo myMethod = myType.GetMethod("MyMethod", BindingFlags.Public | BindingFlags.Instance,
      new MyBinder(), new Type[] {typeof(short), typeof(short)}, null);
    Console.WriteLine(myMethod);
    // Invoke MyMethod.
    myMethod.Invoke(myInstance, BindingFlags.InvokeMethod, new MyBinder(), new Object[] {(int)32, (int)32}, CultureInfo.CurrentCulture);
  }
}
Imports System.Reflection
Imports System.Globalization

Public Class MyBinder
  Inherits Binder
  Public Sub New()
    MyBase.new()
  End Sub
  Private Class BinderState
    Public args() As Object
  End Class

  Public Overrides Function BindToField(ByVal bindingAttr As BindingFlags, ByVal match() As FieldInfo, ByVal value As Object, ByVal culture As CultureInfo) As FieldInfo
    If match Is Nothing Then
      Throw New ArgumentNullException("match")
    End If
    ' Get a field for which the value parameter can be converted to the specified field type.
    Dim i As Integer
    For i = 0 To match.Length - 1
      If Not (ChangeType(value, match(i).FieldType, culture) Is Nothing) Then
        Return match(i)
      End If
    Next i
    Return Nothing
  End Function 'BindToField

  Public Overrides Function BindToMethod(ByVal bindingAttr As BindingFlags, ByVal match() As MethodBase, ByRef args() As Object, ByVal modifiers() As ParameterModifier, ByVal culture As CultureInfo, ByVal names() As String, ByRef state As Object) As MethodBase
    ' Store the arguments to the method in a state object.
    Dim myBinderState As New BinderState()
    Dim arguments() As Object = New [Object](args.Length) {}
    args.CopyTo(arguments, 0)
    myBinderState.args = arguments
    state = myBinderState

    If match Is Nothing Then
      Throw New ArgumentNullException()
    End If
    ' Find a method that has the same parameters as those of args.
    Dim i As Integer
    For i = 0 To match.Length - 1
      ' Count the number of parameters that match.
      Dim count As Integer = 0
      Dim parameters As ParameterInfo() = match(i).GetParameters()
      ' Go on to the next method if the number of parameters do not match.
      If args.Length <> parameters.Length Then
        GoTo ContinueFori
      End If
      ' Match each of the parameters that the user expects the method to have.
      Dim j As Integer
      For j = 0 To args.Length - 1
        ' If names is not null, then reorder args.
        If Not (names Is Nothing) Then
          If names.Length <> args.Length Then
            Throw New ArgumentException("names and args must have the same number of elements.")
          End If
          Dim k As Integer
          For k = 0 To names.Length - 1
            If String.Compare(parameters(j).Name, names(k).ToString()) = 0 Then
              args(j) = myBinderState.args(k)
            End If
          Next k
        End If ' Determine whether the types specified by the user can be converted to parameter type.
        If Not (ChangeType(args(j), parameters(j).ParameterType, culture) Is Nothing) Then
          count += 1
        Else
          Exit For
        End If
      Next j
      ' Determine whether the method has been found.
      If count = args.Length Then
        Return match(i)
      End If
ContinueFori:
    Next i
    Return Nothing
  End Function 'BindToMethod

  Public Overrides Function ChangeType(ByVal value As Object, ByVal myChangeType As Type, ByVal culture As CultureInfo) As Object
    ' Determine whether the value parameter can be converted to a value of type myType.
    If CanConvertFrom(value.GetType(), myChangeType) Then
      ' Return the converted object.
      Return Convert.ChangeType(value, myChangeType)
      ' Return null.
    Else
      Return Nothing
    End If
  End Function 'ChangeType

  Public Overrides Sub ReorderArgumentArray(ByRef args() As Object, ByVal state As Object)
    'Redimension the array to hold the state values.
    ReDim args(CType(state, BinderState).args.Length)
    ' Return the args that had been reordered by BindToMethod.
    CType(state, BinderState).args.CopyTo(args, 0)
  End Sub

  Public Overrides Function SelectMethod(ByVal bindingAttr As BindingFlags, ByVal match() As MethodBase, ByVal types() As Type, ByVal modifiers() As ParameterModifier) As MethodBase
    If match Is Nothing Then
      Throw New ArgumentNullException("match")
    End If
    Dim i As Integer
    For i = 0 To match.Length - 1
      ' Count the number of parameters that match.
      Dim count As Integer = 0
      Dim parameters As ParameterInfo() = match(i).GetParameters()
      ' Go on to the next method if the number of parameters do not match.
      If types.Length <> parameters.Length Then
        GoTo ContinueFori
      End If
      ' Match each of the parameters that the user expects the method to have.
      Dim j As Integer
      For j = 0 To types.Length - 1
        ' Determine whether the types specified by the user can be converted to parameter type.
        If CanConvertFrom(types(j), parameters(j).ParameterType) Then
          count += 1
        Else
          Exit For
        End If
      Next j ' Determine whether the method has been found.
      If count = types.Length Then
        Return match(i)
      End If
ContinueFori:
    Next i
    Return Nothing
  End Function 'SelectMethod
  Public Overrides Function SelectProperty(ByVal bindingAttr As BindingFlags, ByVal match() As PropertyInfo, ByVal returnType As Type, ByVal indexes() As Type, ByVal modifiers() As ParameterModifier) As PropertyInfo
    If match Is Nothing Then
      Throw New ArgumentNullException("match")
    End If
    Dim i As Integer
    For i = 0 To match.Length - 1
      ' Count the number of indexes that match.
      Dim count As Integer = 0
      Dim parameters As ParameterInfo() = match(i).GetIndexParameters()

      ' Go on to the next property if the number of indexes do not match.
      If indexes.Length <> parameters.Length Then
        GoTo ContinueFori
      End If
      ' Match each of the indexes that the user expects the property to have.
      Dim j As Integer
      For j = 0 To indexes.Length - 1
        ' Determine whether the types specified by the user can be converted to index type.
        If CanConvertFrom(indexes(j), parameters(j).ParameterType) Then
          count += 1
        Else
          Exit For
        End If
      Next j ' Determine whether the property has been found.
      If count = indexes.Length Then
        ' Determine whether the return type can be converted to the properties type.
        If CanConvertFrom(returnType, match(i).PropertyType) Then
          Return match(i)
        Else
          GoTo ContinueFori
        End If
      End If
ContinueFori:
    Next i
    Return Nothing
  End Function 'SelectProperty

  ' Determine whether type1 can be converted to type2. Check only for primitive types.
  Private Function CanConvertFrom(ByVal type1 As Type, ByVal type2 As Type) As Boolean
    If type1.IsPrimitive And type2.IsPrimitive Then
      Dim typeCode1 As TypeCode = Type.GetTypeCode(type1)
      Dim typeCode2 As TypeCode = Type.GetTypeCode(type2)
      ' If both type1 and type2 have same type, return true.
      If typeCode1 = typeCode2 Then
        Return True
      End If ' Possible conversions from Char follow.
      If typeCode1 = TypeCode.Char Then
        Select Case typeCode2
          Case TypeCode.UInt16
            Return True
          Case TypeCode.UInt32
            Return True
          Case TypeCode.Int32
            Return True
          Case TypeCode.UInt64
            Return True
          Case TypeCode.Int64
            Return True
          Case TypeCode.Single
            Return True
          Case TypeCode.Double
            Return True
          Case Else
            Return False
        End Select
      End If ' Possible conversions from Byte follow.
      If typeCode1 = TypeCode.Byte Then
        Select Case typeCode2
          Case TypeCode.Char
            Return True
          Case TypeCode.UInt16
            Return True
          Case TypeCode.Int16
            Return True
          Case TypeCode.UInt32
            Return True
          Case TypeCode.Int32
            Return True
          Case TypeCode.UInt64
            Return True
          Case TypeCode.Int64
            Return True
          Case TypeCode.Single
            Return True
          Case TypeCode.Double
            Return True
          Case Else
            Return False
        End Select
      End If ' Possible conversions from SByte follow.
      If typeCode1 = TypeCode.SByte Then
        Select Case typeCode2
          Case TypeCode.Int16
            Return True
          Case TypeCode.Int32
            Return True
          Case TypeCode.Int64
            Return True
          Case TypeCode.Single
            Return True
          Case TypeCode.Double
            Return True
          Case Else
            Return False
        End Select
      End If ' Possible conversions from UInt16 follow.
      If typeCode1 = TypeCode.UInt16 Then
        Select Case typeCode2
          Case TypeCode.UInt32
            Return True
          Case TypeCode.Int32
            Return True
          Case TypeCode.UInt64
            Return True
          Case TypeCode.Int64
            Return True
          Case TypeCode.Single
            Return True
          Case TypeCode.Double
            Return True
          Case Else
            Return False
        End Select
      End If ' Possible conversions from Int16 follow.
      If typeCode1 = TypeCode.Int16 Then
        Select Case typeCode2
          Case TypeCode.Int32
            Return True
          Case TypeCode.Int64
            Return True
          Case TypeCode.Single
            Return True
          Case TypeCode.Double
            Return True
          Case Else
            Return False
        End Select
      End If ' Possible conversions from UInt32 follow.
      If typeCode1 = TypeCode.UInt32 Then
        Select Case typeCode2
          Case TypeCode.UInt64
            Return True
          Case TypeCode.Int64
            Return True
          Case TypeCode.Single
            Return True
          Case TypeCode.Double
            Return True
          Case Else
            Return False
        End Select
      End If ' Possible conversions from Int32 follow.
      If typeCode1 = TypeCode.Int32 Then
        Select Case typeCode2
          Case TypeCode.Int64
            Return True
          Case TypeCode.Single
            Return True
          Case TypeCode.Double
            Return True
          Case Else
            Return False
        End Select
      End If ' Possible conversions from UInt64 follow.
      If typeCode1 = TypeCode.UInt64 Then
        Select Case typeCode2
          Case TypeCode.Single
            Return True
          Case TypeCode.Double
            Return True
          Case Else
            Return False
        End Select
      End If ' Possible conversions from Int64 follow.
      If typeCode1 = TypeCode.Int64 Then
        Select Case typeCode2
          Case TypeCode.Single
            Return True
          Case TypeCode.Double
            Return True
          Case Else
            Return False
        End Select
      End If ' Possible conversions from Single follow.
      If typeCode1 = TypeCode.Single Then
        Select Case typeCode2
          Case TypeCode.Double
            Return True
          Case Else
            Return False
        End Select
      End If
    End If
    Return False
  End Function 'CanConvertFrom
End Class


Public Class MyClass1
  Public myFieldB As Short
  Public myFieldA As Integer

  Public Overloads Sub MyMethod(ByVal i As Long, ByVal k As Char)
    Console.WriteLine(ControlChars.NewLine & "This is MyMethod(long i, char k).")
  End Sub

  Public Overloads Sub MyMethod(ByVal i As Long, ByVal j As Long)
    Console.WriteLine(ControlChars.NewLine & "This is MyMethod(long i, long j).")
  End Sub
End Class


Public Class Binder_Example
  Public Shared Sub Main()
    ' Get the type of MyClass1.
    Dim myType As Type = GetType(MyClass1)
    ' Get the instance of MyClass1.
    Dim myInstance As New MyClass1()
    Console.WriteLine(ControlChars.Cr & "Displaying the results of using the MyBinder binder.")
    Console.WriteLine()
    ' Get the method information for MyMethod.
    Dim myMethod As MethodInfo = myType.GetMethod("MyMethod", BindingFlags.Public Or BindingFlags.Instance, New MyBinder(), New Type() {GetType(Short), GetType(Short)}, Nothing)
    Console.WriteLine(MyMethod)
    ' Invoke MyMethod.
    myMethod.Invoke(myInstance, BindingFlags.InvokeMethod, New MyBinder(), New [Object]() {CInt(32), CInt(32)}, CultureInfo.CurrentCulture)
  End Sub
End Class

Açıklamalar

Bu örneğe göre yansıtılan yöntemi dinamik olarak çağırır obj ve belirtilen parametrelere göre geçirilir.Dynamically invokes the method reflected by this instance on obj, and passes along the specified parameters. Yöntem statikse obj parametre yok sayılır.If the method is static, the obj parameter is ignored. Statik olmayan metotlar için, obj yöntemi devralan veya bildiren bir sınıfın örneği olmalıdır ve bu sınıfla aynı türde olmalıdır.For non-static methods, obj should be an instance of a class that inherits or declares the method and must be the same type as this class. Yöntemin parametresi yoksa, değeri parameters olmalıdır null .If the method has no parameters, the value of parameters should be null. Aksi takdirde, içindeki öğe sayısı, türü ve sırası, parameters Bu örnek tarafından yansıtılan Yöntem için parametrelerin sayısı, türü ve sırası ile aynı olmalıdır.Otherwise, the number, type, and order of elements in parameters should be identical to the number, type, and order of parameters for the method reflected by this instance.

Çağrılarında isteğe bağlı parametreleri yok saymayabilirsiniz Invoke .You may not omit optional parameters in calls to Invoke. İsteğe bağlı parametreleri atlayarak bir yöntemi çağırmak için Type.InvokeMember bunun yerine çağırmanız gerekir.To invoke a method omitting optional parameters, you should call Type.InvokeMember instead.

Not

Bu yöntem aşırı yüklemesi bir örnek Oluşturucu çağırmak için kullanılırsa, için sağlanan nesne yeniden obj başlatılır; diğer bir deyişle, tüm örnek başlatıcıları yürütülür.If this method overload is used to invoke an instance constructor, the object supplied for obj is reinitialized; that is, all instance initializers are executed. Dönüş değeri null .The return value is null. Bir sınıf oluşturucusu çağrılırsa, sınıf yeniden başlatılır; diğer bir deyişle, tüm sınıf başlatıcıları yürütülür.If a class constructor is invoked, the class is reinitialized; that is, all class initializers are executed. Dönüş değeri null .The return value is null.

Değer geçişi temel parametreleri için normal genişletme gerçekleştirilir (örneğin, Int16-> Int32).For pass-by-value primitive parameters, normal widening is performed (Int16 -> Int32, for example). Değer geçişi başvuru parametreleri için, normal başvuru genişletme için izin verilir (taban sınıfa türetilmiş sınıf ve arabirim türüne temel sınıf).For pass-by-value reference parameters, normal reference widening is allowed (derived class to base class, and base class to interface type). Bununla birlikte, başvuruya göre geçiş temel parametreleri için, türlerin tam olarak eşleşmesi gerekir.However, for pass-by-reference primitive parameters, the types must match exactly. Başvuruya göre geçiş başvuru parametreleri için normal genişletme yine de geçerlidir.For pass-by-reference reference parameters, the normal widening still applies.

Örneğin, bu örnek tarafından yansıtılan Yöntem olarak bildirilirse, bu durumda public boolean Compare(String a, String b) parameters 2 uzunluğunda bir dizi olmalıdır Objects parameters[0] = new Object("SomeString1") and parameters[1] = new Object("SomeString2") .For example, if the method reflected by this instance is declared as public boolean Compare(String a, String b), then parameters should be an array of Objects with length 2 such that parameters[0] = new Object("SomeString1") and parameters[1] = new Object("SomeString2").

Geçerli yöntemin bir parametresi bir değer türü ise ve ' de karşılık gelen bağımsız değişken ise, parameters null çalışma zamanı değer türünün sıfır ile başlatılmış bir örneğini geçirir.If a parameter of the current method is a value type, and the corresponding argument in parameters is null, the runtime passes a zero-initialized instance of the value type.

Yansıma, sanal yöntemleri çağırırken dinamik yöntem aramasını kullanır.Reflection uses dynamic method lookup when invoking virtual methods. Örneğin, B sınıfının A sınıfından devraldığını ve her ikisinin de M adlı bir sanal yöntem uygulandığını varsayalım. Şimdi MethodInfo a sınıfında bir d 'yi temsil eden bir nesneniz olduğunu varsayalım. Invoke B türünde bir nesne üzerinde M çağırmak için yöntemini kullanırsanız, yansıma b sınıfı tarafından verilen uygulamayı kullanır. B türü nesne bir öğesine saçsa bile, B sınıfı tarafından verilen uygulama kullanılır (Aşağıdaki kod örneğine bakın).For example, suppose that class B inherits from class A and both implement a virtual method named M. Now suppose that you have a MethodInfo object that represents M on class A. If you use the Invoke method to invoke M on an object of type B, then reflection will use the implementation given by class B. Even if the object of type B is cast to A, the implementation given by class B is used (see code sample below).

Diğer taraftan, yöntem sanal değilse, yansıma, MethodInfo hedef olarak geçirilen nesne türünden bağımsız olarak, elde edilen tür tarafından verilen uygulamayı kullanır.On the other hand, if the method is non-virtual, then reflection will use the implementation given by the type from which the MethodInfo was obtained, regardless of the type of the object passed as the target.

Erişim kısıtlamaları, tam olarak güvenilen kod için yok sayılır.Access restrictions are ignored for fully trusted code. Diğer bir deyişle, kod tam güvenilir olduğunda, özel oluşturucular, Yöntemler, alanlar ve Özellikler yansıma aracılığıyla erişilebilir ve çalıştırılabilir.That is, private constructors, methods, fields, and properties can be accessed and invoked via reflection whenever the code is fully trusted.

Çağrılan yöntem bir özel durum oluşturursa, TargetInvocationException.GetException özel durumu döndürür.If the invoked method throws an exception, TargetInvocationException.GetException returns the exception. Bu uygulama bir oluşturur NotSupportedException .This implementation throws a NotSupportedException.

Not

.NET Framework 2,0 Service Pack 1 ' den itibaren, çağrı yapana verildiyse ReflectionPermission ReflectionPermissionFlag.RestrictedMemberAccess ve genel olmayan üyelerin izin kümesi çağıranın izin kümesiyle veya alt kümesiyle sınırlı olursa bu yöntem genel olmayan üyelere erişmek için kullanılabilir.Starting with the .NET Framework 2.0 Service Pack 1, this method can be used to access non-public members if the caller has been granted ReflectionPermission with the ReflectionPermissionFlag.RestrictedMemberAccess flag and if the grant set of the non-public members is restricted to the caller's grant set, or a subset thereof. (Bkz. yansıma Için güvenlik konuları.)(See Security Considerations for Reflection.)

Bu işlevselliği kullanmak için uygulamanızın .NET Framework 3,5 veya üstünü hedeflemesi gerekir.To use this functionality, your application should target the .NET Framework 3.5 or later.

Ayrıca bkz.

Şunlara uygulanır