MethodBase.IsPrivate Özellik

Tanım

Bu üyenin özel olup olmadığını gösteren bir değer alır.Gets a value indicating whether this member is private.

public:
 property bool IsPrivate { bool get(); };
public bool IsPrivate { get; }
member this.IsPrivate : bool
Public ReadOnly Property IsPrivate As Boolean

Özellik Değeri

Boolean

true Bu yönteme erişim, sınıfının diğer üyeleriyle sınırlandırılır; Aksi takdirde, false .true if access to this method is restricted to other members of the class itself; otherwise, false.

Uygulamalar

Açıklamalar

Bir tür üyesinin Private düzey görünürlüğü varsa, bu, aynı sınıftaki herhangi bir üyeden çağrılabilir ve başkaları olamaz.If a type member has Private level visibility, it can be called from any member in the same class and no others.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.