Module Sınıf

Tanım

Bir modülde yansıma gerçekleştirir.Performs reflection on a module.

public ref class Module abstract
public ref class Module abstract : System::Reflection::ICustomAttributeProvider, System::Runtime::Serialization::ISerializable
public ref class Module abstract : System::Reflection::ICustomAttributeProvider
public ref class Module : System::Reflection::ICustomAttributeProvider, System::Runtime::InteropServices::_Module, System::Runtime::Serialization::ISerializable
public ref class Module abstract : System::Reflection::ICustomAttributeProvider, System::Runtime::InteropServices::_Module, System::Runtime::Serialization::ISerializable
public abstract class Module
public abstract class Module : System.Reflection.ICustomAttributeProvider, System.Runtime.Serialization.ISerializable
public abstract class Module : System.Reflection.ICustomAttributeProvider
[System.Runtime.InteropServices.ClassInterface(System.Runtime.InteropServices.ClassInterfaceType.None)]
[System.Serializable]
public class Module : System.Reflection.ICustomAttributeProvider, System.Runtime.InteropServices._Module, System.Runtime.Serialization.ISerializable
[System.Runtime.InteropServices.ClassInterface(System.Runtime.InteropServices.ClassInterfaceType.None)]
[System.Serializable]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public class Module : System.Reflection.ICustomAttributeProvider, System.Runtime.InteropServices._Module, System.Runtime.Serialization.ISerializable
[System.Runtime.InteropServices.ClassInterface(System.Runtime.InteropServices.ClassInterfaceType.None)]
[System.Serializable]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public abstract class Module : System.Reflection.ICustomAttributeProvider, System.Runtime.InteropServices._Module, System.Runtime.Serialization.ISerializable
[System.Runtime.InteropServices.ClassInterface(System.Runtime.InteropServices.ClassInterfaceType.None)]
[System.Serializable]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public abstract class Module : System.Reflection.ICustomAttributeProvider, System.Runtime.Serialization.ISerializable
type Module = class
type Module = class
  interface ICustomAttributeProvider
  interface ISerializable
type Module = class
  interface ICustomAttributeProvider
[<System.Runtime.InteropServices.ClassInterface(System.Runtime.InteropServices.ClassInterfaceType.None)>]
[<System.Serializable>]
type Module = class
  interface _Module
  interface ISerializable
  interface ICustomAttributeProvider
[<System.Runtime.InteropServices.ClassInterface(System.Runtime.InteropServices.ClassInterfaceType.None)>]
[<System.Serializable>]
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type Module = class
  interface _Module
  interface ISerializable
  interface ICustomAttributeProvider
[<System.Runtime.InteropServices.ClassInterface(System.Runtime.InteropServices.ClassInterfaceType.None)>]
[<System.Serializable>]
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type Module = class
  interface ISerializable
  interface ICustomAttributeProvider
[<System.Runtime.InteropServices.ClassInterface(System.Runtime.InteropServices.ClassInterfaceType.None)>]
[<System.Serializable>]
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type Module = class
  interface ISerializable
  interface ICustomAttributeProvider
  interface _Module
Public MustInherit Class Module
Public MustInherit Class Module
Implements ICustomAttributeProvider, ISerializable
Public MustInherit Class Module
Implements ICustomAttributeProvider
Public Class Module
Implements _Module, ICustomAttributeProvider, ISerializable
Public MustInherit Class Module
Implements _Module, ICustomAttributeProvider, ISerializable
Devralma
Module
Türetilmiş
Öznitelikler
Uygulamalar

Örnekler

Aşağıdaki kod örneklerinde, modüller hakkında bilgi almak için yansıma kullanımı gösterilmektedir:The following code examples show how to use reflection to get information about modules:

using System.Reflection;
using System;
public class Program {

  public static void Main() {
    Class1 c1 = new Class1();
    // Show the current module.
    Module m = c1.GetType().Module;
    Console.WriteLine("The current module is {0}.", m.Name);

    // List all modules in the assembly.
    Assembly curAssembly = typeof(Program).Assembly;
    Console.WriteLine("The current executing assembly is {0}.", curAssembly);

    Module[] mods = curAssembly.GetModules();
    foreach (Module md in mods) {
      Console.WriteLine("This assembly contains the {0} module", md.Name);
    }
    Console.ReadLine();
  }
}
class Class1 {
}
Imports System.Reflection

Public Class Program
  Public Shared Sub Main()

    Dim c1 As New Class1

    ' Show the current module.

    ' Note the brackets around "[Module]" to differentiate 
    ' it from the Visual Basic "Module" keyword.
    Dim m As [Module] = c1.GetType().Module
    Console.WriteLine("The current module is {0}.", m.Name)

    ' List all modules in the assembly.
    Dim curAssembly As Assembly = GetType(Program).Assembly
    Console.WriteLine("The executing assembly is {0}.", curAssembly)

    Dim mods() As [Module] = curAssembly.GetModules()

    For Each md As [Module] In mods
      Console.WriteLine("This assembly contains the {0} module", md.Name)
    Next
    Console.ReadLine()
  End Sub


End Class
Class Class1

End Class

Açıklamalar

Modül, bir veya daha fazla sınıftan ve arabirimden oluşan type.dll veya application.exe gibi taşınabilir bir yürütülebilir dosyadır.A module is a portable executable file, such as type.dll or application.exe, consisting of one or more classes and interfaces. Tek bir modülde bulunan birden çok ad alanı olabilir ve bir ad alanı birden çok modüle yayılabilir.There may be multiple namespaces contained in a single module, and a namespace may span multiple modules.

Birim olarak dağıtılan bir veya daha fazla modül derleme oluştur.One or more modules deployed as a unit compose an assembly. Birden fazla modüle sahip bir derleme oluşturma hakkında daha fazla bilgi için bkz. çok dosyalı derlemeler.For information about creating an assembly with more than one module, see Multifile Assemblies.

Bir .NET Framework modülünün, bir uygulamadaki işlevleri ve alt yordamları düzenlemek için bir programcılar tarafından kullanılan Visual Basic modülle aynı olmadığına dikkat edin.Note that a .NET Framework module is not the same as a module in Visual Basic, which is used by a programmers to organize functions and subroutines in an application.

Oluşturucular

Module()

Module sınıfının yeni bir örneğini başlatır.Initializes a new instance of the Module class.

Alanlar

FilterTypeName

TypeFilterBu modülde ada göre tanımlanan türlerin listesini filtreleyen bir nesne.A TypeFilter object that filters the list of types defined in this module based upon the name. Bu alan, büyük/küçük harfe duyarlıdır ve salt okunurdur.This field is case-sensitive and read-only.

FilterTypeNameIgnoreCase

TypeFilterBu modülde ada göre tanımlanan türlerin listesini filtreleyen bir nesne.A TypeFilter object that filters the list of types defined in this module based upon the name. Bu alan, büyük/küçük harfe duyarsız ve salt okunurdur.This field is case-insensitive and read-only.

Özellikler

Assembly

Bu örneğine uygun olanını alır Assembly Module .Gets the appropriate Assembly for this instance of Module.

CustomAttributes

Bu modülün özel özniteliklerini içeren bir koleksiyon alır.Gets a collection that contains this module's custom attributes.

FullyQualifiedName

Tam nitelikli adı ve bu modülün yolunu temsil eden bir dize alır.Gets a string representing the fully qualified name and path to this module.

MDStreamVersion

Meta veri akışı sürümünü alır.Gets the metadata stream version.

MetadataToken

Meta verilerde modülü tanımlayan bir belirteç alır.Gets a token that identifies the module in metadata.

ModuleHandle

Modül için bir tanıtıcı alır.Gets a handle for the module.

ModuleVersionId

Bir modülün iki sürümünü ayırt etmek için kullanılabilen, bir evrensel benzersiz tanımlayıcı (UUID) alır.Gets a universally unique identifier (UUID) that can be used to distinguish between two versions of a module.

Name

StringYol kaldırılan modülün adını temsil eden bir alır.Gets a String representing the name of the module with the path removed.

ScopeName

Modülün adını temsil eden bir dize alır.Gets a string representing the name of the module.

Yöntemler

Equals(Object)

Bu modülün ve belirtilen nesnenin eşit olup olmadığını belirler.Determines whether this module and the specified object are equal.

Equals(Object)

Belirtilen nesnenin geçerli nesneye eşit olup olmadığını belirler.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Devralındığı yer: Object)
FindTypes(TypeFilter, Object)

Verilen filtre ve filtre ölçütü tarafından kabul edilen sınıfların dizisini döndürür.Returns an array of classes accepted by the given filter and filter criteria.

GetCustomAttributes(Boolean)

Tüm özel öznitelikleri döndürür.Returns all custom attributes.

GetCustomAttributes(Type, Boolean)

Belirtilen türün özel özniteliklerini alır.Gets custom attributes of the specified type.

GetCustomAttributesData()

CustomAttributeDataGeçerli modül için yalnızca yansıma bağlamında kullanılabilecek nesne listesini döndürür.Returns a list of CustomAttributeData objects for the current module, which can be used in the reflection-only context.

GetField(String)

Belirtilen ada sahip bir alan döndürür.Returns a field having the specified name.

GetField(String, BindingFlags)

Belirtilen ad ve bağlama özniteliklerine sahip bir alan döndürür.Returns a field having the specified name and binding attributes.

GetFields()

Modülde tanımlanan genel alanları döndürür.Returns the global fields defined on the module.

GetFields(BindingFlags)

Modülde belirtilen bağlama bayraklarıyla eşleşen genel alanları döndürür.Returns the global fields defined on the module that match the specified binding flags.

GetHashCode()

Bu örneğe ilişkin karma kodu döndürür.Returns the hash code for this instance.

GetHashCode()

Varsayılan karma işlevi olarak işlev görür.Serves as the default hash function.

(Devralındığı yer: Object)
GetMethod(String)

Belirtilen ada sahip bir yöntemi döndürür.Returns a method having the specified name.

GetMethod(String, BindingFlags, Binder, CallingConventions, Type[], ParameterModifier[])

Belirtilen ada, bağlama bilgisine, çağırma kuralına ve parametre türlerine ve değiştiricilere sahip olan bir yöntemi döndürür.Returns a method having the specified name, binding information, calling convention, and parameter types and modifiers.

GetMethod(String, Type[])

Belirtilen ad ve parametre türlerine sahip bir yöntemi döndürür.Returns a method having the specified name and parameter types.

GetMethodImpl(String, BindingFlags, Binder, CallingConventions, Type[], ParameterModifier[])

Belirtilen ölçütlere uygun şekilde Yöntem uygulamasını döndürür.Returns the method implementation in accordance with the specified criteria.

GetMethods()

Modülde tanımlanan genel yöntemleri döndürür.Returns the global methods defined on the module.

GetMethods(BindingFlags)

Modülde belirtilen bağlama bayraklarıyla eşleşen genel yöntemleri döndürür.Returns the global methods defined on the module that match the specified binding flags.

GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext)

ISerializableSeri hale getirilen nesneler için bir uygulama sağlar.Provides an ISerializable implementation for serialized objects.

GetPEKind(PortableExecutableKinds, ImageFileMachine)

Modülün ve modülün hedeflediği platformun yapısını belirten bir değer çifti alır.Gets a pair of values indicating the nature of the code in a module and the platform targeted by the module.

GetSignerCertificate()

X509CertificateBu modülün ait olduğu derlemenin Authenticode imzasına dahil edilen sertifikaya karşılık gelen bir nesne döndürür.Returns an X509Certificate object corresponding to the certificate included in the Authenticode signature of the assembly which this module belongs to. Bütünleştirilmiş kod Authenticode imzalanmamışsa null döndürülür.If the assembly has not been Authenticode signed, null is returned.

GetType()

TypeGeçerli örneği alır.Gets the Type of the current instance.

(Devralındığı yer: Object)
GetType(String)

, Büyük/küçük harfe duyarlı arama gerçekleştirerek belirtilen türü döndürür.Returns the specified type, performing a case-sensitive search.

GetType(String, Boolean)

Belirtilen büyük/küçük harf duyarlılığı ile modülü arayarak belirtilen türü döndürür.Returns the specified type, searching the module with the specified case sensitivity.

GetType(String, Boolean, Boolean)

Modül için büyük/küçük harfe duyarlı bir arama yapılıp yapılmayacağını ve tür bulunamazsa bir özel durum oluşturulup oluşturulmayacağını belirten belirtilen türü döndürür.Returns the specified type, specifying whether to make a case-sensitive search of the module and whether to throw an exception if the type cannot be found.

GetTypes()

Bu modül içinde tanımlanan tüm türleri döndürür.Returns all the types defined within this module.

IsDefined(Type, Boolean)

Belirtilen öznitelik türünün Bu modüle uygulanıp uygulanmadığını gösteren bir değer döndürür.Returns a value that indicates whether the specified attribute type has been applied to this module.

IsResource()

Nesnenin bir kaynak olup olmadığını gösteren bir değer alır.Gets a value indicating whether the object is a resource.

MemberwiseClone()

Geçerli bir basit kopyasını oluşturur Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Devralındığı yer: Object)
ResolveField(Int32)

Belirtilen meta veri belirteci tarafından tanımlanan alanı döndürür.Returns the field identified by the specified metadata token.

ResolveField(Int32, Type[], Type[])

Belirtilen genel tür parametreleriyle tanımlanan bağlamda belirtilen meta veri belirteci tarafından tanımlanan alanı döndürür.Returns the field identified by the specified metadata token, in the context defined by the specified generic type parameters.

ResolveMember(Int32)

Belirtilen meta veri belirteci tarafından tanımlanan türü veya üyeyi döndürür.Returns the type or member identified by the specified metadata token.

ResolveMember(Int32, Type[], Type[])

Belirtilen genel tür parametreleriyle tanımlanan bağlamda belirtilen meta veri belirteci tarafından tanımlanan türü veya üyeyi döndürür.Returns the type or member identified by the specified metadata token, in the context defined by the specified generic type parameters.

ResolveMethod(Int32)

Belirtilen meta veri belirteci tarafından tanımlanan yöntemi veya oluşturucuyu döndürür.Returns the method or constructor identified by the specified metadata token.

ResolveMethod(Int32, Type[], Type[])

Belirtilen meta veri belirteci tarafından tanımlanan yöntemi veya oluşturucuyu, belirtilen genel tür parametreleri tarafından tanımlanan bağlamda döndürür.Returns the method or constructor identified by the specified metadata token, in the context defined by the specified generic type parameters.

ResolveSignature(Int32)

Meta veri belirteci tarafından tanımlanan imza blobunu döndürür.Returns the signature blob identified by a metadata token.

ResolveString(Int32)

Belirtilen meta veri belirteci tarafından tanımlanan dizeyi döndürür.Returns the string identified by the specified metadata token.

ResolveType(Int32)

Belirtilen meta veri belirteci tarafından tanımlanan türü döndürür.Returns the type identified by the specified metadata token.

ResolveType(Int32, Type[], Type[])

Belirtilen genel tür parametreleriyle tanımlanan bağlamda belirtilen meta veri belirteci tarafından tanımlanan türü döndürür.Returns the type identified by the specified metadata token, in the context defined by the specified generic type parameters.

ToString()

Modülün adını döndürür.Returns the name of the module.

İşleçler

Equality(Module, Module)

İki nesnenin eşit olup olmadığını gösterir Module .Indicates whether two Module objects are equal.

Inequality(Module, Module)

İki nesnenin eşit olup olmadığını gösterir Module .Indicates whether two Module objects are not equal.

Belirtik Arabirim Kullanımları

_Module.GetIDsOfNames(Guid, IntPtr, UInt32, UInt32, IntPtr)

Bir ad kümesini karşılık gelen bir dağıtma tanımlayıcısı kümesine eşler.Maps a set of names to a corresponding set of dispatch identifiers.

_Module.GetTypeInfo(UInt32, UInt32, IntPtr)

Bir nesne için tür bilgilerini alır ve bu da bir arabirimin tür bilgisini almak için kullanılabilir.Retrieves the type information for an object, which can then be used to get the type information for an interface.

_Module.GetTypeInfoCount(UInt32)

Bir nesnenin sağladığı tür bilgisi arabirimlerinin sayısını alır (0 ya da 1).Retrieves the number of type information interfaces that an object provides (either 0 or 1).

_Module.Invoke(UInt32, Guid, UInt32, Int16, IntPtr, IntPtr, IntPtr, IntPtr)

Bir nesne tarafından sunulan özelliklere ve yöntemlere erişim sağlar.Provides access to properties and methods exposed by an object.

ICustomAttributeProvider.GetCustomAttributes(Boolean)

Bu üye üzerinde tanımlanan, adlandırılmış öznitelikler hariç veya özel öznitelik yoksa boş bir dizi olan tüm özel özniteliklerin dizisini döndürür.Returns an array of all of the custom attributes defined on this member, excluding named attributes, or an empty array if there are no custom attributes.

ICustomAttributeProvider.GetCustomAttributes(Type, Boolean)

Bu üyede tanımlanmış, türe göre tanımlanan ve bir özel öznitelik yoksa boş bir dizi olan özel özniteliklerin dizisini döndürür.Returns an array of custom attributes defined on this member, identified by type, or an empty array if there are no custom attributes of that type.

ICustomAttributeProvider.IsDefined(Type, Boolean)

Bu üyede bir veya daha fazla örneğinin attributeType tanımlanıp tanımlanmadığını gösterir.Indicates whether one or more instance of attributeType is defined on this member.

Uzantı Metotları

GetCustomAttribute(Module, Type)

Belirtilen bir modüle uygulanan belirtilen türde özel bir öznitelik alır.Retrieves a custom attribute of a specified type that is applied to a specified module.

GetCustomAttribute<T>(Module)

Belirtilen bir modüle uygulanan belirtilen türde özel bir öznitelik alır.Retrieves a custom attribute of a specified type that is applied to a specified module.

GetCustomAttributes(Module)

Belirtilen bir modüle uygulanan özel özniteliklerin koleksiyonunu alır.Retrieves a collection of custom attributes that are applied to a specified module.

GetCustomAttributes(Module, Type)

Belirtilen bir modüle uygulanan belirli bir türün özel özniteliklerinin bir koleksiyonunu alır.Retrieves a collection of custom attributes of a specified type that are applied to a specified module.

GetCustomAttributes<T>(Module)

Belirtilen bir modüle uygulanan belirli bir türün özel özniteliklerinin bir koleksiyonunu alır.Retrieves a collection of custom attributes of a specified type that are applied to a specified module.

IsDefined(Module, Type)

Belirtilen bir modülün özel özniteliklerinin belirtilen bir modüle uygulanıp uygulanmadığını gösterir.Indicates whether custom attributes of a specified type are applied to a specified module.

GetModuleVersionId(Module)
HasModuleVersionId(Module)

Şunlara uygulanır