PEHeaderBuilder.FileAlignment Özellik

Tanım

Resim dosyasındaki bölümlerin ham verilerini hizalamak için kullanılan hizalama faktörü (bayt cinsinden).The alignment factor (in bytes) that is used to align the raw data of sections in the image file. Değer, 512 ile 64K (dahil) arasında 2 ' nin üssü olmalıdır.The value should be a power of 2 between 512 and 64K, inclusive. Varsayılan değer 512 ' dir.The default is 512. Bölüm hizalaması, mimarinin sayfa boyutundan küçükse, dosya hizalaması bölüm hizalamasına uymalıdır.If the section alignment is less than the architecture's page size, then file alignment must match the section alignment.

public:
 property int FileAlignment { int get(); };
public int FileAlignment { get; }
member this.FileAlignment : int
Public ReadOnly Property FileAlignment As Integer

Özellik Değeri

Int32

Şunlara uygulanır